Climate Change Data Center EP.1 การทดลองการเผาในที่โล่งเพื่อทดสอบหาค่ามลพิษ

14 ก.พ. 2561

ดร. ว่าน วิริยา กับการทดลองการเผาในที่โล่งเพื่อทดสอบหาค่ามลพิษ ตอนที่ 1


Climate Change Data Center

Chiang Mai University