PM2.5 เทียบกับบุหรี่

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับ จำนวนบุหรี่เทียบเท่า

ถ้าในอากาศที่เราหายใจเข้าไป มีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

เราจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ* เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ จำนวน X มวนต่อวัน

ปริมาณ AQI กับ จำนวนบุหรี่เทียบเท่า

ถ้าในอากาศที่เราหายใจเข้าไป มีปริมาณ AQI เฉลี่ย 24 ชม. เท่ากับ

เราจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ* เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ จำนวน X มวนต่อวัน

*ผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเท่ากันทุกเพศทุกวัย

**คำนวนจาก การสูบบุหรี่ 1 มวนต่อวัน คิดเป็นปริมาณ PM2.5 เทียบเท่า 22 ug/m3

ที่มา : http://berkeleyearth.org/air-pollution-and-cigarette-equivalence

CCDC : Climate Change Data Center