ดาวน์โหลด

ภาคเหนือ (9)

 • น่าน
  • ทต. ปัว จ. น่าน

   JSON Excel

  • มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) จ. น่าน

   JSON Excel

  • มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน

   JSON Excel

  • รพ. นาหมื่น จ. น่าน

   JSON Excel

  • รพ. บ้านหลวง จ. น่าน

   JSON Excel

 • พะเยา
  • จ. พะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • รพ. จุน (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. ปง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา

   JSON Excel

  • ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

   JSON Excel

  • สสจ. พะเยา (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • สสอ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สสอ. ภูกามยาว จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สสอ. ภูซาง จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา

   JSON Excel

  • หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา)

   JSON Excel

  • อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา

   JSON Excel

  • อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา)

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปง จ. พะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา

   JSON Excel

 • ลำปาง
  • ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง

   JSON Excel

  • ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง

   JSON Excel

  • ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง

   JSON Excel

  • ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จุดที่ 2

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลพิชัย จ. ลำปาง

   JSON Excel

 • ลำพูน
  • ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน)

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน)

   JSON Excel

  • บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • ศาลากลาง จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยา จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ. ลี้ จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน

   JSON Excel

 • อุตรดิตถ์
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

   JSON Excel

 • เชียงราย
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย)

   JSON Excel

  • รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1)

   JSON Excel

  • รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

   JSON Excel

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building

   JSON Excel

  • อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

   JSON Excel

  • อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงเรียนจันทร์เจ้าวิทยาคม จ. เชียงราย

   JSON Excel

 • เชียงใหม่
  • รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Cafe My Day Off เชียงดาว

   JSON Excel

  • Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • True Regional Office จุดที่ 1 (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5)

   JSON Excel

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • ตัวทดสอบ.

   JSON Excel

  • ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2)

   JSON Excel

  • บริษัท เอไอเอ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 2

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 3

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

   JSON Excel

  • รพ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สารภี จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. หางดง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านปางมะเยา จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่ซา จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่นาจร จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ลานประตูท่าแพ (1)

   JSON Excel

  • ลานประตูท่าแพ (2)

   JSON Excel

  • สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี

   JSON Excel

  • สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

   JSON Excel

  • สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 1

   JSON Excel

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 2

   JSON Excel

  • ไนท์บาร์ซาร์ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

 • แพร่
  • รพ. ร้องกวาง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. ร้องกวาง จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ. ลอง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. วังชิ้น (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. สอง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านเวียง จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. ผาคัน จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. วังลึก จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. สบสาย จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. สะเอียบ จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

   JSON Excel

  • สถานีอนามัยไฮย้อย อ.วังชิ้น จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลลอง จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังชิ้น จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสอง จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแพร่

   JSON Excel

 • แม่ฮ่องสอน
  • รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. ศรีสังวาลย์ (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. แม่ลาน้อย (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. น้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

ภาคกลาง (22)

 • กรุงเทพมหานคร
  • Outer Wall DustBoy102

   JSON Excel

  • Residence DustBoy101

   JSON Excel

  • กรีนพีซประเทศไทย กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค)

   JSON Excel

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

   JSON Excel

  • ด่านพระราม ๔

   JSON Excel

  • พาร์ค แอด สยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

   JSON Excel

  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ)

   JSON Excel

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

   JSON Excel

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

   JSON Excel

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   JSON Excel

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

   JSON Excel

  • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   JSON Excel

  • หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1

   JSON Excel

  • อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 2

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง1

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง2

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง3

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

   JSON Excel

  • โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนอนุบาลทอฟ้า กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

   JSON Excel

 • กำแพงเพชร
  • ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 6 จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร)

   JSON Excel

  • สำนักงาน อบต. ทรงธรรม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • อบต. ทรงธรรม จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • อบต. สระแก้ว จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลเทพนคร จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

 • ชัยนาท
  • สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท)

   JSON Excel

 • นครนายก
  • ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก)

   JSON Excel

  • ศูนย์กีฬาสิรินธร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ จ. นครนายก

   JSON Excel

  • ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

   JSON Excel

 • นครปฐม
  • กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

   JSON Excel

  • อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • รพ.นครชัยศรี

   JSON Excel

  • รพ.นครปฐม

   JSON Excel

  • รพ.สต.อ้อมใหญ่

   JSON Excel

  • ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม)

   JSON Excel

 • นครสวรรค์
  • ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า (กอ.รมน. นครสวรรค์)

   JSON Excel

 • นนทบุรี
  • กระทรวงสาธารณสุข

   JSON Excel

  • ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี)

   JSON Excel

  • ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

   JSON Excel

  • สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี

   JSON Excel

  • เทศบาลนครนนทบุรี (ยกเลิกการติดตั้ง)

   JSON Excel

  • แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

 • ปทุมธานี
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์

   JSON Excel

  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี)

   JSON Excel

 • พระนครศรีอยุธยา
  • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน. อยุธยา)

   JSON Excel

 • พิจิตร
 • พิษณุโลก
  • รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน. พิษณุโลก)

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

   JSON Excel

  • อาคาร บก.กอ.รมน.ภาค 3 จ.พิษณุโลก (บก.กอ.รมน.ภาค 3)

   JSON Excel

  • อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม

   JSON Excel

 • ลพบุรี
  • ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี)

   JSON Excel

 • สมุทรปราการ
  • อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ)

   JSON Excel

 • สมุทรสงคราม
  • ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กอ.รมน. สมุทรสงคราม)

   JSON Excel

 • สมุทรสาคร
  • สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร)

   JSON Excel

 • สระบุรี
  • ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี)

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. สระบุรี

   JSON Excel

  • โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี

   JSON Excel

 • สิงห์บุรี
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี)

   JSON Excel

 • สุพรรณบุรี
  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี)

   JSON Excel

 • สุโขทัย
  • ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย (กอ.รมน. สุโขทัย)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย

   JSON Excel

 • อุทัยธานี
 • อ่างทอง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง)

   JSON Excel

 • เพชรบูรณ์
  • ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

   JSON Excel

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20)

 • กาฬสินธุ์
  • รพ.สต. บ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

 • ขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ. สต. คำแก่นคูณ จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

   JSON Excel

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น)

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลนครขอนแก่น

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

 • ชัยภูมิ
  • สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ)

   JSON Excel

 • นครพนม
  • รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม

   JSON Excel

 • นครราชสีมา
  • ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา

   JSON Excel

  • บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2)

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

   JSON Excel

  • หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา)

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2

   JSON Excel

 • บึงกาฬ
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลโซ่พิสัย

   JSON Excel

 • บุรีรัมย์
  • ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์)

   JSON Excel

 • มหาสารคาม
  • คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   JSON Excel

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์

   JSON Excel

  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองมหาสารคาม

   JSON Excel

 • มุกดาหาร
  • รพ.สต. เหล่าหมี จ. มุกดาหาร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลมุกดาหาร

   JSON Excel

 • ยโสธร
  • ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร)

   JSON Excel

  • สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร

   JSON Excel

 • ร้อยเอ็ด
  • รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

 • ศรีสะเกษ
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

   JSON Excel

 • สกลนคร
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร)

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวานรนิวาส

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสกลนคร

   JSON Excel

 • สุรินทร์
  • ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2)

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์)

   JSON Excel

 • หนองคาย
  • รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่

   JSON Excel

  • สสอ. สังคม จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองคาย

   JSON Excel

 • หนองบัวลำภู
  • สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนากลาง จ. หนองบัวลำภู

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

   JSON Excel

 • อำนาจเจริญ
  • รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

   JSON Excel

 • อุดรธานี
  • ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1)

   JSON Excel

  • รพ.สต.ผากลางนา

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี)

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

   JSON Excel

  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกู่แก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านโชคเจริญ

   JSON Excel

 • อุบลราชธานี
  • ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน. อุบลราชธานี)

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 1

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 2

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-056-NB

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-057-NB

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-058-NB

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 3

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

 • เลย
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปากชม จ. เลย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย

   JSON Excel

ภาคตะวันตก (5)

 • กาญจนบุรี
  • ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี)

   JSON Excel

  • ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน ม. มหิดล จ. กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • อาคารสามประสบ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.2)

   JSON Excel

 • ตาก
  • ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก)

   JSON Excel

  • บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1)

   JSON Excel

  • รพ. แม่ระมาด จ. ตาก

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสามเงา จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก

   JSON Excel

 • ประจวบคีรีขันธ์
  • สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์)

   JSON Excel

 • ราชบุรี
  • หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี)

   JSON Excel

 • เพชรบุรี
  • สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี)

   JSON Excel

ภาคตะวันออก (7)

 • จันทบุรี
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (กอ.รมน. จันทบุรี)

   JSON Excel

 • ฉะเชิงเทรา
  • ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา)

   JSON Excel

  • หนองแหน 1 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

 • ชลบุรี
  • ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

   JSON Excel

 • ตราด
  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด)

   JSON Excel

  • หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3)

   JSON Excel

 • ปราจีนบุรี
  • สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี)

   JSON Excel

 • ระยอง
  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง

   JSON Excel

  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

   JSON Excel

 • สระแก้ว
  • ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1)

   JSON Excel

  • ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว)

   JSON Excel

ภาคใต้ (14)

 • กระบี่
  • ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (กอ.รมน. กระบี่)

   JSON Excel

 • ชุมพร
 • ตรัง
  • สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง

   JSON Excel

 • นครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

   JSON Excel

  • อาคาร กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ (กอ.รมน.ภาค 4)

   JSON Excel

 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • พังงา
 • พัทลุง
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง)

   JSON Excel

 • ภูเก็ต
  • จุดบริการนักท่องเที่ยวหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

   JSON Excel

  • บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

   JSON Excel

  • ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต

   JSON Excel

  • หน่วยบริการประชาชนป้อมยามท่าเรือ สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

   JSON Excel

 • ยะลา
  • สำนักงานเทศบาลนครยะลา

   JSON Excel

 • ระนอง
  • อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1)

   JSON Excel

 • สงขลา
  • ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา)

   JSON Excel

  • สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา)

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลปริก

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

   JSON Excel

  • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่

   JSON Excel

  • ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่

   JSON Excel

 • สตูล
  • ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล)

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล)

   JSON Excel

 • สุราษฎร์ธานี

อื่นๆ (1)

 • อื่นๆ
  • แผนกสาธารณสุขนคร เวียงจันทน์

   JSON Excel

  • โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์

   JSON Excel

  • โรงหมอเมืองไชยเซษฐา นครหลวงเวียงจันทน์

   JSON Excel