Download

ภาคเหนือ (11)

 • ตาก
  • รพ. แม่ระมาด

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสามเงา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลท่าสองยาง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพบพระ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังเจ้า

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่สอด

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุ้มผาง

   JSON Excel

 • น่าน
  • มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี)

   JSON Excel

  • มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง

   JSON Excel

  • รพ. บ้านหลวง

   JSON Excel

  • รพ. นาหมื่น

   JSON Excel

  • ทต. ปัว

   JSON Excel

 • พะเยา
  • รพ. เชียงม่วน (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. จุน (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. ปง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเชียงคำ (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • สสจ. พะเยา (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเชียงม่วน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลจุน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเชียงคำ

   JSON Excel

  • ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพะเยา

   JSON Excel

 • พิษณุโลก
  • ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

   JSON Excel

 • ลำปาง
  • เทศบาลตำบลพิชัย

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จุดที่ 1

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จุดที่ 2

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จุดที่ 3

   JSON Excel

  • โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง

   JSON Excel

 • ลำพูน
  • เครือสหพัฒน์ลำพูน

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยา ลำพูน

   JSON Excel

  • ศาลากลาง จ. ลำพูน

   JSON Excel

 • อุตรดิตถ์
  • โรงพยาบาลพิชัย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลน้ำปาด

   JSON Excel

 • เชียงราย
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building

   JSON Excel

  • รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์

   JSON Excel

  • รพ.สต. เกาะช้าง อ.แม่สาย

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย)

   JSON Excel

  • โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่จัน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเชียงแสน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลดอยหลวง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงแก่น

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลขุนตาล

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพญาเม็งราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเทิง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลป่าแดด

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพาน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่สรวย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ลาว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

   JSON Excel

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล.

   JSON Excel

 • เชียงใหม่
  • ตัวทดสอบ

   JSON Excel

  • Between Cafe, ต. แม่แรม

   JSON Excel

  • ก๋วยเตี๋ยวลีลา หน้า มร. ชม. (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์

   JSON Excel

  • Innovative Village, ต. ป่าแดด

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ

   JSON Excel

  • หอการค้าเชียงใหม่

   JSON Excel

  • Cafe My Day Off เชียงดาว

   JSON Excel

  • บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์

   JSON Excel

  • รพ. แม่แตง

   JSON Excel

  • รพ. ฝาง

   JSON Excel

  • รพ. พร้าว

   JSON Excel

  • รพ. ฮอด

   JSON Excel

  • รพ. สันป่าตอง

   JSON Excel

  • รพ. แม่ออน

   JSON Excel

  • รพ. สารภี

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

   JSON Excel

  • รพ. ดอยสะเก็ด

   JSON Excel

  • รพ. สันกำแพง

   JSON Excel

  • รพ. หางดง

   JSON Excel

  • รพ. สะเมิง

   JSON Excel

  • รพ. แม่วาง

   JSON Excel

  • รพ. ดอยหล่อ

   JSON Excel

  • สสอ. จอมทอง

   JSON Excel

  • รพ. ดอยเต่า

   JSON Excel

  • รพ. อมก๋อย

   JSON Excel

  • รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

   JSON Excel

  • รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

   JSON Excel

  • สสอ. เชียงดาว

   JSON Excel

  • รพ. เวียงแหง

   JSON Excel

  • รพ. ไชยปราการ

   JSON Excel

  • สนง. สาธารณสุข อ. แม่อาย

   JSON Excel

  • รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1

   JSON Excel

  • รพ. นครพิงค์

   JSON Excel

  • รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่ซา

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านปางมะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่นาจร

   JSON Excel

  • อบต. กองแขก

   JSON Excel

  • ทต. ปิงโค้ง

   JSON Excel

  • ทต. เมืองนะ

   JSON Excel

  • สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

   JSON Excel

  • รร. ยุพราช

   JSON Excel

  • True Regional Office จุดที่ 1 (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จุดที่ 1 (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย

   JSON Excel

  • คณะบริหารธุรกิจ มช.

   JSON Excel

  • True Regional Office จุดที่ 2

   JSON Excel

  • ยกเลิกจุดติดตั้ง

   JSON Excel

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

   JSON Excel

  • สวนบวกหาด ชม.

   JSON Excel

  • บ. เอไอเอ เชียงใหม่

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา)

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา)

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา)

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา)

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา)

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   JSON Excel

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 1

   JSON Excel

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 2

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

   JSON Excel

  • สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ แม่ริม (NARIT)

   JSON Excel

 • แพร่
  • รพ. ร้องกวาง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. ลอง

   JSON Excel

  • รพ. สอง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. วังชิ้น (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. ร้องกวาง

   JSON Excel

  • รพ.สต.ป่าแดง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสูงเม่น

   JSON Excel

  • รพ.สต. สะเอียบ

   JSON Excel

  • รพ.สต. ผาคัน

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านเวียง

   JSON Excel

  • รพ.สต. วังลึก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต.ทุ่งแค้ว

   JSON Excel

  • รพ.สต.สบสาย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสอง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลลอง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังชิ้น

   JSON Excel

 • แม่ฮ่องสอน
  • รพ. ปางมะผ้า

   JSON Excel

  • รพ. ขุนยวม

   JSON Excel

  • รพ. แม่ลาน้อย (สลับเครื่องเก่า-ใหม่)

   JSON Excel

  • รพ. ปาย

   JSON Excel

  • รพ. ศรีสังวาลย์ (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. แม่สะเรียง

   JSON Excel

  • รพ. สบเมย

   JSON Excel

  • รพ.สต.เมืองน้อย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

   JSON Excel

  • รพ.สต.นาปู่ป้อม

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. หมอกจำแป่

   JSON Excel

  • รพ.สต.น้ำดิบ

   JSON Excel

  • รพ.สต.ต่อแพ

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านกองก๋อย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ลาหลวง

   JSON Excel

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17)

 • กาฬสินธุ์
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง

   JSON Excel

 • ขอนแก่น
  • เทศบาลตำบลกุดน้ำใส

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลท่าพระ

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองเรือ

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบเมืองเพีย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแก่นคูณ

   JSON Excel

  • เทศบาลนครขอนแก่น

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   JSON Excel

 • นครพนม
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนครพนม

   JSON Excel

  • รพ. สต. เวินพระบาท

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปลาปาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านแพง

   JSON Excel

 • นครราชสีมา
  • ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

   JSON Excel

  • ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา

   JSON Excel

 • บึงกาฬ
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีวิไล

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลโซ่พิสัย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบึงโขงหลง

   JSON Excel

 • มหาสารคาม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองมหาสารคาม

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

   JSON Excel

 • มุกดาหาร
  • โรงพยาบาลมุกดาหาร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหมี

   JSON Excel

 • ยโสธร
  • โรงพยาบาลกุดชุม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลค้อวัง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลคําเขื่อนแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลมหาชนะชัย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลไทยเจริญ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

   JSON Excel

 • ร้อยเอ็ด
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลโคกสูง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านสองห้อง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

   JSON Excel

 • ศรีสะเกษ
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

   JSON Excel

 • สกลนคร
  • โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสกลนคร

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวานรนิวาส

   JSON Excel

 • หนองคาย
  • โรงพยาบาลหนองคาย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

   JSON Excel

  • สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม

   JSON Excel

  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระใคร

   JSON Excel

 • หนองบัวลําภู
  • โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

   JSON Excel

  • สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนากลาง

   JSON Excel

 • อำนาจเจริญ
  • เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปลีก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ

   JSON Excel

 • อุดรธานี
  • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกุมภวาปี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองหาน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านผือ

   JSON Excel

  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

   JSON Excel

 • อุบลราชธานี
  • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสำโรง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวารินชําราบ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสิรินธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลน้ำยืน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

   JSON Excel

 • เลย
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังสะพุง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลผาขาว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปากชม

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

   JSON Excel

ภาคตะวันตก (0)

ภาคกลาง (9)

 • กรุงเทพฯ
  • กรีนพีซประเทศไทย

   JSON Excel

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

   JSON Excel

  • รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน

   JSON Excel

  • ด่านพระราม ๔

   JSON Excel

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

   JSON Excel

  • Residence DustBoy101

   JSON Excel

  • Outer Wall DustBoy102

   JSON Excel

  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

   JSON Excel

  • สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   JSON Excel

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

   JSON Excel

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

   JSON Excel

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

   JSON Excel

 • กาญจนบุรี
  • ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน ม. มหิดล จ. กาญจนบุรี

   JSON Excel

 • กําแพงเพชร
  • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • อบต. สระแก้ว จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลเทพนคร

   JSON Excel

 • นครนายก
  • ศูนย์กีฬาสิรินธร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ (นครนายก)

   JSON Excel

 • นครปฐม
  • กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

   JSON Excel

  • ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • อาคารสิริวิทยา

   JSON Excel

  • สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

 • นนทบุรี
  • หน้าโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

   JSON Excel

  • หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด

   JSON Excel

  • ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ป้ายรถเมล์หน้าตลาดปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนชลประทานวิทยา

   JSON Excel

  • ปากซอยโรงเรียนวัดกู้

   JSON Excel

  • หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

   JSON Excel

  • หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   JSON Excel

  • สี่แยกประเสริฐอิสลาม

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนวัดบ่อ

   JSON Excel

  • แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

   JSON Excel

  • ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา

   JSON Excel

  • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนคลองเกลือ

   JSON Excel

  • ห้าแยกปากเกร็ด จุดที่ 2

   JSON Excel

  • ห้าแยกปากเกร็ด จุดที่ 1

   JSON Excel

  • เทศบาลนครนนทบุรี (ยกเลิกการติดตั้ง)

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

   JSON Excel

  • สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฏิ (โครงการ สกสว)

   JSON Excel

 • สระบุรี
  • โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านหัวป้าง (สระบุรี)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก (สระบุรี)

   JSON Excel

 • สุโขทัย
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสวรรคโลก

   JSON Excel

 • เพชรบูรณ์
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

   JSON Excel

ภาคตะวันออก (2)

 • ฉะเชิงเทรา
  • หนองแหน 1 อ.พนมสารคราม (ฉะเชิงเทรา)

   JSON Excel

  • หนองแหน2 อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • หนองแหน 2 อ.พนมสารคราม (ฉะเชิงเทรา)

   JSON Excel

 • ระยอง
  • รพ. กรุงเทพระยอง 1

   JSON Excel

  • รพ. กรุงเทพระยอง 2

   JSON Excel

ภาคใต้ (5)

 • ตรัง
  • สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง

   JSON Excel

 • นครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

   JSON Excel

 • ภูเก็ต
  • ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

   JSON Excel

 • ยะลา
  • สำนักงานเทศบาลนครยะลา

   JSON Excel

 • สงขลา
  • โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)

   JSON Excel

  • ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์

   JSON Excel

  • ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลปริก

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

   JSON Excel

  • สํานักงานเทศบาลนครสงขลา

   JSON Excel

อื่นๆ (1)

 • Other
  • อบต. ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • โรงหมอเมืองไชยเซษฐา นครหลวงเวียงจันทน์

   JSON Excel

  • แผนกสาธารณสุขนคร เวียงจันทน์

   JSON Excel

  • โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์

   JSON Excel