ดาวน์โหลด

ภาคเหนือ (9)

 • น่าน
  • ทต. ปัว จ. น่าน

   JSON Excel

  • มูลนิธิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม (น้ำรี) จ. น่าน

   JSON Excel

  • มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน

   JSON Excel

  • รพ. นาหมื่น จ. น่าน

   JSON Excel

  • รพ. บ้านหลวง จ. น่าน

   JSON Excel

  • รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดงพญา จ.น่าน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านด่าน จ.น่าน

   JSON Excel

  • รพ.สต.ผักเฮือก จ.น่าน

   JSON Excel

  • สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสบปืน

   JSON Excel

  • สสอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

   JSON Excel

  • อบต.สวด จ.น่าน

   JSON Excel

 • พะเยา
  • ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • รพ. จุน (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. ปง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ.สต. สันติสุข

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.งิม

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดอนมูล

   JSON Excel

  • รพ.สต.น้ำปุก

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ่อเบี้ย

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปางค่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปิน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านสักลอ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านไชยสถาน จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปางถ้ำ

   JSON Excel

  • รพ.สต.สันปูเลย

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองสระ

   JSON Excel

  • รพ.สต.ห้วยลาน

   JSON Excel

  • รพ.เชียงม่วน จ. พะเยา

   JSON Excel

  • รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รร.บ้านท่าฟ้าใต้ จ.พะเยา

   JSON Excel

  • รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา

   JSON Excel

  • ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

   JSON Excel

  • ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

   JSON Excel

  • สสจ. พะเยา (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • สสอ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สสอ. ภูกามยาว จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สสอ. ภูซาง จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา

   JSON Excel

  • หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา

   JSON Excel

  • อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา

   JSON Excel

  • อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา)

   JSON Excel

  • อบต.สระ จ.พะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปง จ. พะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพะเยา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา

   JSON Excel

 • ลำปาง
  • MV ลำปาง (บ้านผาลาด ตำบลพระบาท หมู่ 4)

   JSON Excel

  • ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง

   JSON Excel

  • ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง

   JSON Excel

  • ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง

   JSON Excel

  • ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลพิชัย จ. ลำปาง

   JSON Excel

 • ลำพูน
  • ตลาดสดบ้านศรีปทุม จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • ตลาดสดบ้านหล่ายแก้ว, ลำพูน

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน)

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน)

   JSON Excel

  • บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • รพ.ลำพูน

   JSON Excel

  • รพ.ลำพูน (สาขาเวียงยอง)

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดงดำ

   JSON Excel

  • รพ.สต.ต้นธง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านกลาง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปาง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านม้า

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านสันมะนะ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนองหลุม

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหลุก

   JSON Excel

  • รพ.สต.ประตูป่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.ป่าซางน้อย

   JSON Excel

  • รพ.สต.ป่าห้า

   JSON Excel

  • รพ.สต.มะเขือแจ้

   JSON Excel

  • รพ.สต.ริมปิง

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองช้างคืน

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองหนาม

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองหล่ม

   JSON Excel

  • รพ.สต.อุโมงค์

   JSON Excel

  • รพ.สต.เวียงยอง

   JSON Excel

  • รพ.สต.เหมืองจี้

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ตืน

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ลาน

   JSON Excel

  • รร.บ้านฮ่อมต้อ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • ลานกีฬาบ้านลี้ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • ศาลากลาง จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยา จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ. ลี้ จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดบ้านก้อง, ลำพูน

   JSON Excel

 • อุตรดิตถ์
  • รพ.ตรอน

   JSON Excel

  • รพ.ทองแสนขัน

   JSON Excel

  • รพ.ท่าปลา

   JSON Excel

  • รพ.บ้านโคก

   JSON Excel

  • รพ.ฟากท่า

   JSON Excel

  • รพ.ลับแล

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

   JSON Excel

 • เชียงราย
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย)

   JSON Excel

  • รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15)

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2)

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1)

   JSON Excel

  • รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • รพ.สต.ทุ่งก่อ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดงมหาวัน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านป่าซางเหนือ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง

   JSON Excel

  • รพ.สต.ป่าซาง

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

   JSON Excel

  • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร E3A-Building

   JSON Excel

  • อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

   JSON Excel

  • อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านงิ้วเฒ่า จ.เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย

   JSON Excel

  • โรงเรียนจันทร์เจ้าวิทยาคม จ. เชียงราย

   JSON Excel

 • เชียงใหม่
  • รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • Cafe My Day Off เชียงดาว

   JSON Excel

  • Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • True Regional Office จุดที่ 1 (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5)

   JSON Excel

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนบ้านปิง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1A (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1B (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2A (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2B (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3A (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3B (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4A (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4B (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5A (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5B (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ตัวทดสอบ.55

   JSON Excel

  • ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.พะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.สันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.หนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.ห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.เลาวู ต.เมืองแหง อ.เมืองแหง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.แม่ขะปู ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.แม่ตะละใต้ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2)

   JSON Excel

  • บริษัท เอไอเอ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • บ้านแควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 2

   JSON Excel

  • ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 3

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

   JSON Excel

  • รพ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. สารภี จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. หางดง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านปางมะเยา จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านแม่แฮเหนือ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่ซา จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่นาจร จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.กองแขก จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดอนเปา

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านนาหวาย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านผาแดง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านเมืองหงาย จ.เชียงใหม่, เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแพะ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่ตะละ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่นะ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่แดด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านโหล่งปง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.บ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.บ้านออน จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.ประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง

   JSON Excel

  • รร.ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.มิตรมวลชน จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • รร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ลานประตูท่าแพ (1)

   JSON Excel

  • ลานประตูท่าแพ (2)

   JSON Excel

  • วัดหมื่นสาร (อาสา DustBoy)

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านห้วยตาด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันทราย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ 1

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ 2

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ 3

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ A

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ B

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ C

   JSON Excel

  • สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สสอ.กัลยาณิวัฒนา

   JSON Excel

  • สสอ.ดอยสะเก็ด

   JSON Excel

  • สสอ.ดอยเต่า

   JSON Excel

  • สสอ.พร้าว

   JSON Excel

  • สสอ.สันป่าตอง

   JSON Excel

  • สสอ.อมก๋อย

   JSON Excel

  • สสอ.ฮอด

   JSON Excel

  • สสอ.แม่วาง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

   JSON Excel

  • สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   JSON Excel

  • อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • เหมืองหิน อ.ดอยสะเก็ด จุดที่ 1

   JSON Excel

  • เหมืองหิน อ.ดอยสะเก็ด จุดที่ 2

   JSON Excel

  • แม่สากรีนเนอร์รี่ฮิลล์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 1

   JSON Excel

  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จุดที่ 2

   JSON Excel

  • โรงเรียนอนุบาลมยุรี จ.เชียงใหม่

   JSON Excel

  • ไนท์บาร์ซาร์ จ. เชียงใหม่

   JSON Excel

 • แพร่
  • ทต.บ้านเวียง จ.แพร่

   JSON Excel

  • รพ. ร้องกวาง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. ร้องกวาง จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ. ลอง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. วังชิ้น (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. สอง (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านเวียง จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. ผาคัน จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. วังลึก จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. สบสาย จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. สะเอียบ จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านน้ำแรม

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านสวนหลวง

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปงป่าหวาย

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปากห้วยอ้อย จ.แพร่

   JSON Excel

  • รพ.สต.ห้วยไร่

   JSON Excel

  • รพ.สต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

   JSON Excel

  • ศพด.บ้านบ่อแก้ว จ.แพร่

   JSON Excel

  • สถานีอนามัยไฮย้อย อ.วังชิ้น จ.แพร่ (กอ.รมน. แพร่)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองม่วงไข่ จ. แพร่

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

   JSON Excel

  • อบต.ไทรย้อย จ.แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลลอง จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังชิ้น จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสอง จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแพร่

   JSON Excel

 • แม่ฮ่องสอน
  • ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • ด่านผามอน จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. ศรีสังวาลย์ (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ. แม่ลาน้อย (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • รพ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. น้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ

   JSON Excel

  • รพ.สต.ขุนแม่ลาน้อย

   JSON Excel

  • รพ.สต.นาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.น้ำฮูผาเสื่อ จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านนาปลาจาด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านปางตอง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านผาผ่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านห้วยนา

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแม่ละนา จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านไม้ฮุง

   JSON Excel

  • รพ.สต.ป่าแป๋

   JSON Excel

  • รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ริดป่าแก่

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่สามแลบ

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน)

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน)

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน

   JSON Excel

ภาคกลาง (22)

 • กรุงเทพมหานคร
  • Outer Wall DustBoy102

   JSON Excel

  • Residence DustBoy101

   JSON Excel

  • กรีนพีซประเทศไทย กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • กองทัพภาคที่ 1

   JSON Excel

  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

   JSON Excel

  • ด่านพระราม ๔

   JSON Excel

  • ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ

   JSON Excel

  • พาร์ค แอด สยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยกเลิกจุดติดตั้ง)

   JSON Excel

  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • มูลนิธิใจกระทิง กรุงเทพมหานคร

   JSON Excel

  • รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

   JSON Excel

  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ)

   JSON Excel

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

   JSON Excel

  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

   JSON Excel

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   JSON Excel

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

   JSON Excel

  • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   JSON Excel

  • หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1

   JSON Excel

  • อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 2

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง1

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง2

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง3

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง4

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง5

   JSON Excel

  • แฟลตดินแดง6

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

   JSON Excel

  • โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนอนุบาลทอฟ้า กรุงเทพฯ

   JSON Excel

  • โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

   JSON Excel

 • กำแพงเพชร
  • ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • รพ.ทรายทองวัฒนา

   JSON Excel

  • รพ.บึงสามัคคี

   JSON Excel

  • รพ.ปางศิลาทอง

   JSON Excel

  • รพ.ลานกระบือ

   JSON Excel

  • รพ.สต.ท่าไม้

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปากอ่าง

   JSON Excel

  • รพ.สต.ปางมะค่า

   JSON Excel

  • รพ.สต.สลกบาตร

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ลาด

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (สลับเครื่อง)

   JSON Excel

  • สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 6 จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร)

   JSON Excel

  • สสอ.คลองลาน

   JSON Excel

  • สสอ.พรานกระต่าย

   JSON Excel

  • สสอ.โกสัมพีนคร

   JSON Excel

  • สสอ.ไทรงาม

   JSON Excel

  • สำนักงาน อบต. ทรงธรรม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • อบต. ทรงธรรม จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • อบต. สระแก้ว จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลเทพนคร จ. กำแพงเพชร

   JSON Excel

 • ชัยนาท
 • นครนายก
  • ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก)

   JSON Excel

  • ศูนย์กีฬาสิรินธร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ จ. นครนายก

   JSON Excel

  • สสจ.นครนายก จ.นครนายก

   JSON Excel

  • สสอ.บ้านนา จ.นครนายก

   JSON Excel

  • สสอ.ปากพลี จ.นครนายก

   JSON Excel

  • สสอ.องครักษ์ จ.นครนายก

   JSON Excel

  • สสอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

   JSON Excel

  • ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

   JSON Excel

 • นครปฐม
  • กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

   JSON Excel

  • อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

   JSON Excel

  • รพ.นครปฐม

   JSON Excel

  • รพ.สต.อ้อมใหญ่

   JSON Excel

  • ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม

   JSON Excel

  • ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม

   JSON Excel

  • ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา)

   JSON Excel

  • สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม)

   JSON Excel

 • นครสวรรค์
  • รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดงมหาชัย จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • รพ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า (กอ.รมน. นครสวรรค์)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

  • อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์

   JSON Excel

 • นนทบุรี
  • กรมการแพทย์ จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • กระทรวงสาธารณสุข

   JSON Excel

  • กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี)

   JSON Excel

  • ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • รพ.สต.วัดคลองขวาง จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.ประเสริฐอิสลาม ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศพด. รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

   JSON Excel

  • สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี

   JSON Excel

  • สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน 2 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี

   JSON Excel

  • เทศบาลนครนนทบุรี (ยกเลิกการติดตั้ง)

   JSON Excel

  • เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

   JSON Excel

  • แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

  • แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด

   JSON Excel

 • ปทุมธานี
  • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

   JSON Excel

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์

   JSON Excel

  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี)

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

  • สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

   JSON Excel

 • พระนครศรีอยุธยา
  • รพ.สต.คลองสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแป้ง จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

  • รพ.สต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กอ.รมน. อยุธยา)

   JSON Excel

  • อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา

   JSON Excel

 • พิจิตร
  • รพ.สต.เนินปอ จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • วัดท่าหลวง (บริเวณแม่น้ำน่าน) อ.เมืองพิจิตร (กอ.รมน. พิจิตร)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ จ.พิจิตร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร จ.พิจิตร

   JSON Excel

 • พิษณุโลก
  • รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน. พิษณุโลก)

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก

   JSON Excel

  • อาคาร บก.กอ.รมน.ภาค 3 จ.พิษณุโลก (บก.กอ.รมน.ภาค 3)

   JSON Excel

  • อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม

   JSON Excel

 • ลพบุรี
  • รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี

   JSON Excel

 • สมุทรปราการ
  • รพ.สต.คลองสวน จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ 5 จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านคู่สร้าง จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.วัดสลุด จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

   JSON Excel

 • สมุทรสงคราม
  • ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กอ.รมน. สมุทรสงคราม)

   JSON Excel

 • สมุทรสาคร
  • สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

   JSON Excel

 • สระบุรี
  • ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.วังม่วง จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.ทับกวาง จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.ห้วยขมิ้น จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.ห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รร.คุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • รร.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี

   JSON Excel

  • โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี

   JSON Excel

 • สิงห์บุรี
  • รพ.สต.โพชนไก่ จ.สิงห์บุรี

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี)

   JSON Excel

 • สุพรรณบุรี
  • รพ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.กระจัน

   JSON Excel

  • รพ.สต.ดอนมะเกลือ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านจร้าใหม่

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านดอน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านห้วยหิน

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านเขาทอก

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์

   JSON Excel

  • รพ.สต.ยุ้งทะลาย

   JSON Excel

  • รพ.สต.สระพังลาน

   JSON Excel

  • รพ.สต.สระยายโสม

   JSON Excel

  • รพ.สต.อู่ทอง

   JSON Excel

  • รพ.สต.เจดีย์

   JSON Excel

  • รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี)

   JSON Excel

  • รพ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • รพ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี)

   JSON Excel

 • สุโขทัย
  • ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) จ.สุโขทัย

   JSON Excel

  • ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

   JSON Excel

  • ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย (กอ.รมน. สุโขทัย)

   JSON Excel

  • รพ.สต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย

   JSON Excel

 • อุทัยธานี
  • รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • รพ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

   JSON Excel

 • อ่างทอง
  • รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.สามโก้ จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • รพ.ไชโย จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง)

   JSON Excel

 • เพชรบูรณ์
  • รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

   JSON Excel

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20)

 • กาฬสินธุ์
  • รพ.สต. บ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์)

   JSON Excel

  • สสอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.นามน จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สสอ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

   JSON Excel

 • ขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ. สต. คำแก่นคูณ จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.สต.กุดกว้าง จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.สต.โนนทอง จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • รพ.สต.โนนทัน จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น)

   JSON Excel

  • สี่แยกไฟแดงถนนมิตรบำรุง จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • สี่แยกไฟแดงถนนเที่ยงธรรม จ.ขอนแก่น

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

  • เทศบาลนครขอนแก่น

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น

   JSON Excel

 • ชัยภูมิ
  • สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ)

   JSON Excel

 • นครพนม
  • ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยใน รพ.เรณูนคร จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.นาหว้า จ.นครพนม

   JSON Excel

  • รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม)

   JSON Excel

  • อาคารผู้ป่วยนอก รพ.นาแก จ.นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม

   JSON Excel

 • นครราชสีมา
  • ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา

   JSON Excel

  • บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2)

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

   JSON Excel

  • หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา)

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. นครราชสีมา

   JSON Excel

 • บึงกาฬ
  • ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลโซ่พิสัย

   JSON Excel

 • บุรีรัมย์
  • ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์)

   JSON Excel

 • มหาสารคาม
  • คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   JSON Excel

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   JSON Excel

  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม)

   JSON Excel

  • สสอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.บรบือ จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สสอ.แกดำ จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม

   JSON Excel

  • เทศบาลเมืองมหาสารคาม

   JSON Excel

 • มุกดาหาร
  • รพ.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านดงเย็น จ. มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • รพ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน. มุกดาหาร)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลมุกดาหาร

   JSON Excel

 • ยโสธร
  • กอง​สาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เทศบาล​เมืองยโสธร

   JSON Excel

  • รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • รพ.สต.โพนเมือง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร)

   JSON Excel

  • สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่

   JSON Excel

  • สวนสาธารณะพญาแถน

   JSON Excel

  • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน)

   JSON Excel

  • สสอ.ค้อวัง จ.ยโสธร

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร

   JSON Excel

 • ร้อยเอ็ด
  • รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านเปลือยตาล จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านแซงแหลม จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • รพ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด

   JSON Excel

 • ศรีสะเกษ
  • รพ.สต.บ้านพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน. ศรีสะเกษ)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

   JSON Excel

 • สกลนคร
  • ค่ายกฤษศิวะรา จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

   JSON Excel

  • สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร)

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

   JSON Excel

  • องค์การบริส่วนตำบลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลกุดบาก จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลคำตากล้า จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลตองโขบ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลนาแก้ว จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลบ้านม่วง จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลพรรณานิคม จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลพังโคน จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลวานรนิวาส จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลส่องดาว จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลตำบลโคกภู จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวานรนิวาส

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสกลนคร

   JSON Excel

 • สุรินทร์
  • ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2)

   JSON Excel

  • ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์)

   JSON Excel

 • หนองคาย
  • รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (กอ.รมน. หนองคาย)

   JSON Excel

  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่

   JSON Excel

  • สสอ. สังคม จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองคาย

   JSON Excel

 • หนองบัวลำภู
  • รพ.สต.ค่ายสว่าง จ.หนองบัวลำภู

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (กอ.รมน. หนองบัวลำภู)

   JSON Excel

  • สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนากลาง จ. หนองบัวลำภู

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

   JSON Excel

 • อำนาจเจริญ
  • รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • รพ.สต.โป่งหิน อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ)

   JSON Excel

  • สสอ.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • สสอ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

   JSON Excel

 • อุดรธานี
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว, อุดรธานี

   JSON Excel

  • ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1)

   JSON Excel

  • รพ.สต.คำบง จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านหนองใส จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.สต.ผากลางนา

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี)

   JSON Excel

  • ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

   JSON Excel

  • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกู่แก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุดรธานี

   JSON Excel

  • โรงเรียนบ้านโชคเจริญ

   JSON Excel

 • อุบลราชธานี
  • ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 1

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 2

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-056-NB

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-057-NB

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ.เมืองอุบลราชธานี N-058-NB

   JSON Excel

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 3

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี

   JSON Excel

 • เลย
  • สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลปากชม จ. เลย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย

   JSON Excel

ภาคตะวันตก (5)

 • กาญจนบุรี
  • ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี)

   JSON Excel

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน ม. มหิดล จ. กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

  • อาคารสามประสบ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.2)

   JSON Excel

  • เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี

   JSON Excel

 • ตาก
  • ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก)

   JSON Excel

  • บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1)

   JSON Excel

  • รพ. แม่ระมาด จ. ตาก

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก)

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสามเงา จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก

   JSON Excel

 • ประจวบคีรีขันธ์
  • สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์)

   JSON Excel

 • ราชบุรี
  • ตลาดนัดหัวรอ จ.ราชบุรี

   JSON Excel

  • ตลาดนัดเขาขวาง จ.ราชบุรี

   JSON Excel

  • ตลาดนัดเขาช่องพราน จ.ราชบุรี

   JSON Excel

  • หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี)

   JSON Excel

  • อบต.เขาขลุง จ.ราชบุรี

   JSON Excel

 • เพชรบุรี
  • สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี)

   JSON Excel

ภาคตะวันออก (7)

 • จันทบุรี
  • ที่ว่าการ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3)

   JSON Excel

  • รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.ขลุง จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.นายายอาม จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.มะขาม จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • รพช.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (กอ.รมน. จันทบุรี)

   JSON Excel

 • ฉะเชิงเทรา
  • ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา)

   JSON Excel

  • สสอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • สสอ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • สสอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • สสอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • สสอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • หนองแหน 1 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

   JSON Excel

 • ชลบุรี
  • ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี)

   JSON Excel

  • รพ.สต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • รพ.สต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • รพสต.บ้านท่าจาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • รพสต.บ้านหนองพังแค อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • สสอ.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

   JSON Excel

 • ตราด
  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก จ.ตราด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านคลองพร้าว จ.ตราด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านตามาง จ.ตราด

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านท่าเส้น จ.ตราด

   JSON Excel

  • สสอ.บ่อไร่ จ.ตราด

   JSON Excel

  • สสอ.แหลมงอบ จ.ตราด

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด

   JSON Excel

  • หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3)

   JSON Excel

  • อบต.เกาะหมาก จ.ตราด

   JSON Excel

 • ปราจีนบุรี
  • สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลนาดี จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

   JSON Excel

 • ระยอง
  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง

   JSON Excel

  • รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง

   JSON Excel

  • รร.อนุบาลเทศบาลบ้านฉาง จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงาน ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จ.ระยอง

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

   JSON Excel

 • สระแก้ว
  • ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1)

   JSON Excel

  • ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว)

   JSON Excel

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลคลองหาด จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลตาพระยา จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

   JSON Excel

  • โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว

   JSON Excel

ภาคใต้ (14)

 • กระบี่
  • ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (กอ.รมน. กระบี่)

   JSON Excel

 • ชุมพร
 • ตรัง
  • ควนตำหนักจันทน์ จ.ตรัง

   JSON Excel

  • ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง

   JSON Excel

  • รพ.สต.บ้านควน จังหวัดตรัง (กอ.รมน. ตรัง)

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดตรัง (กอ.รมน. ตรัง)

   JSON Excel

  • สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง

   JSON Excel

 • นครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

   JSON Excel

  • อาคาร กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ (กอ.รมน.ภาค 4)

   JSON Excel

 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
  • ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี)

   JSON Excel

  • ดาดฟ้า มทบ.46 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก (กอ.รมน. ปัตตานี)

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) จ.ปัตตานี

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลเมืองปัตตานี) จ.ปัตตานี

   JSON Excel

 • พังงา
 • พัทลุง
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง)

   JSON Excel

 • ภูเก็ต
  • จุดบริการนักท่องเที่ยวหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

   JSON Excel

  • บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ

   JSON Excel

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

   JSON Excel

  • ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต

   JSON Excel

  • หน่วยบริการประชาชนป้อมยามท่าเรือ สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต (กอ.รมน. ภูเก็ต)

   JSON Excel

  • ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต

   JSON Excel

 • ยะลา
  • สำนักงานเทศบาลนครยะลา

   JSON Excel

 • ระนอง
  • อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง)

   JSON Excel

  • อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1)

   JSON Excel

 • สงขลา
  • ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่

   JSON Excel

  • ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา)

   JSON Excel

  • สนามกีฬาจิระนคร

   JSON Excel

  • สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่

   JSON Excel

  • สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา)

   JSON Excel

  • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลปริก

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

   JSON Excel

  • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่

   JSON Excel

  • ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่

   JSON Excel

 • สตูล
  • ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล)

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล)

   JSON Excel

 • สุราษฎร์ธานี
  • ตลาดสด ทต.ย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • วัดย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)​

   JSON Excel

  • สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

   JSON Excel

  • แยกปั้ม ปตท.มะขามเตี้ย จังหวัดสุราษฎรธานี (กอ.รมน. สุราษฎรธานี)

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​

   JSON Excel

  • โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​

   JSON Excel

อื่นๆ (1)

 • อื่นๆ
  • แผนกสาธารณสุขนคร เวียงจันทน์

   JSON Excel

  • โรงหมอเมืองนาทรายทอง เวียงจันทน์

   JSON Excel

  • โรงหมอเมืองไชยเซษฐา นครหลวงเวียงจันทน์

   JSON Excel