AQI Calculator


ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

สัญลักษณ์ AQI PM2.5
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ug/m3
PM10
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ug/m3
ความหมาย แนวทางการป้องกัน
0-25 0-25 0-50 คุณภาพอากาศดีมาก คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
26-50 26-37 51-80 คุณภาพอากาศดี คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
51-100 38-50 81-120 คุณภาพอากาศปานกลาง [ประชาชนทั่วไป] สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
101-200 51-90 121-180 คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ [ประชาชนทั่วไป] ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์
>200 >90 >180 คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรพบแพทย์

Air Quality Index scale as defined by
the US-EPA 2016 standard

AQI PM2.5
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ug/m3
PM10
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ug/m3
ความหมาย แนวทางการป้องกัน
0 - 50 0 - 12 0 - 55 คุณภาพอากาศดี ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ
51 -100 13 -35.5 56 -155 คุณภาพอากาศปานกลาง - ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไปควรลดการออกแรงหนักหรือเวลานานสังเกตอาการไอหรือหอบ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ
101-150 35.6-55.5 156-255 คุณภาพอากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง - ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไปควรลดการออกแรงหนักหรือเวลานานสังเกตอาการไอหรือหอบ และควรงดกิจกรรมนอกอาคาร
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรงดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานานสามารถทำกิจกรรมนอกอาคารได้ แต่ไม่ควรออกแรงมากและควรพักบ่อยๆสังเกตอาการไอหรือหอบ
- ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
- โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานานและต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและห้องสะอาดสำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง
151-200 55.6-150.5 256-355 คุณภาพอากาศไม่ดี - ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไปควรงดกิจกรรมนอกอาคาร
- ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงควรงดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานานทำกิจกรรมในอาคารแทน หรือเลื่อนเป็นวันอื่น
- ประชาชนทั่วไปควรงดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน พักบ่อยๆ
- โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานานและต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและห้องสะอาดสำหรับนักเรียนทุกคน
201-300 150.6-250.5 356-425 คุณภาพอากาศไม่ดีอย่างยิ่ง - ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไปควรอยู่ในห้องสะอาด (clean room)
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ทำกิจกรรมในอาคารแทนหรือเลื่อนเป็นวันอื่น
- โรงเรียนหรือสถานศึกษางดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดและต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและห้องสะอาดสำหรับนักเรียนทุกคน
300+ 250.6+ 426+ คุณภาพอากาศอันตราย - ประชาชนทุกคนควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิดทำกิจกรรมในอาคารแทน
- โรงเรียนหรือสถานศึกษางดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดและต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและห้องสะอาดสำหรับนักเรียนทุกคนหรือพิจารณาปิดโรงเรียน