AQI Calculator


ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

สัญลักษณ์ AQI PM2.5
เฉลี่ยรายชั่วโมง : ug/m3
PM10
เฉลี่ยรายชั่วโมง : ug/m3
ความหมาย แนวทางการป้องกัน
0-50 0-25 0-40 อากาศดี (ปลอดภัย) ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ
51-100 26-50 41-120 คุณภาพอากาศปานกลาง [ประชาชนทั่วไป] สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ / [เด็ก ผู้สูงอายุ และ สตรีมีครรภ์] หลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร และให้พิจารณาใส่หน้ากาก เมื่อออกมานอกอาคาร / [ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบหลอดเลือด] หลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร และให้ใส่หน้ากาก เมื่อออกมานอกอาคาร
101-200 51-150 121-350 คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ [ประชาชนทั่วไป] ควรลดกิจกรรมภายนอกอาคาร และพิจารณาใส่หน้ากาก เมื่อออกมานอกอาคาร / [เด็ก ผู้สูงอายุ และ สตรีมีครรภ์] งดกิจกรรมภายนอกอาคาร และให้ใส่หน้ากาก เมื่อออกมานอกอาคาร / [ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบหลอดเลือด] งดกิจกรรมภายนอกอาคาร ใส่หน้ากากเมื่อออกมานอกอาคาร และเตรียมยาอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อม
201-300 151-250 351-420 คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก [ประชาชนทั่วไป] ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร และให้ใส่หน้ากาก เมื่อออกมานอกอาคาร / [เด็ก ผู้สูงอายุ และ สตรีมีครรภ์] งดกิจกรรมภายนอกอาคาร ใส่หน้ากากเมื่อออกมานอกอาคาร และเตรียมยาอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อม / [ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบหลอดเลือด] งดการออกมาภายนอกอาคาร ใส่หน้ากากเมื่อออกมานอกอาคาร และเตรียมยาอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อม
>300 251-500 421-500 คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นอันตราย ***ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารทุกประเภท*** [ประชาชนทั่วไป] งดกิจกรรมภายนอกอาคาร และให้ใส่หน้ากาก เมื่อออกมานอกอาคารเท่านั้น / [เด็ก ผู้สูงอายุ และ สตรีมีครรภ์] งดกิจกรรมภายนอกอาคาร อยู่ในห้องที่สะอาด และมีการฟอกอากาศ / [ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบหลอดเลือด] งดการออกมาภายนอกอาคาร อยู่ในห้องที่สะอาด และมีการฟอกอากาศ