การคำนวณค่าความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์

ค่า PM2.5 เฉลี่ยตลอดปีมีค่า(ug/m3)

เมื่อเทียบค่า PM2.5 กับค่ามาตรฐานของ WHO (10 μg/m3) จะทำให้มีอายุสั้นลงเฉลี่ยต่อคน

ss

เมื่อเทียบค่า PM2.5 กับค่ามาตรฐานของไทย (25 μg/m3) จะทำให้มีอายุสั้นลงเฉลี่ยต่อคน

ss
เลือกจังหวัด
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรในจังหวัด (ข้อมูล ณ ปี2557)ปี
เมื่อเทียบค่า PM2.5 กับค่ามาตรฐานของ WHO (10 μg/m3) จะทำให้มีอายุขัยเฉลี่ยเหลือเท่ากับปี
เมื่อเทียบค่า PM2.5 กับค่ามาตรฐานของไทย (25 μg/m3) จะทำให้มีอายุขัยเฉลี่ยเหลือเท่ากับปี

หมายเหตุ

คำนวนจาก ทุกๆ ​10 μg/m3 ของ PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้อายุสั้นลง 1.03 ปี (https://aqli.epic.uchicago.edu)

ค่า PM 10 เฉลี่ยตลอดปีมีค่า (ug/m3)

เมื่อเทียบค่า PM10 กับค่ามาตรฐานของWHO ( 20 μg/m3) จะทำให้มีอายุสั้นลงเฉลี่ยต่อคน

ss

เมื่อเทียบค่า PM10 กับค่ามาตรฐานของไทย ( 50 μg/m3) จะทำให้มีอายุสั้นลงเฉลี่ยต่อคน

ss

เลือกจังหวัด
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรในจังหวัด (ข้อมูล ณ ปี2557)ปี
เมื่อเทียบค่า PM10 กับค่ามาตรฐานของWHO (20 μg/m3) จะทำให้มีอายุขัยเฉลี่ยเหลือเท่ากับปี
เมื่อเทียบค่าPM10 กับค่ามาตรฐานของไทย (50 μg/m3) จะทำให้มีอายุขัยเฉลี่ยเหลือเท่ากับปี

หมายเหตุ

คำนวนจาก ทุกๆ​ 10 μg/m3 ของ PM10 ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้อายุสั้นลง 0.64 ปี (Ebenstein et al., 2017)

CCDC : Climate Change Data Center