ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
เชียงราย
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 10 15 8 N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 13 7 8 N/A
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 12 8 7 N/A
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย 13 7 8 N/A
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 17 8 7 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 19 7 8 N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 16 5 5 N/A
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 11 7 8 N/A
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 18 8 7 N/A
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย 12 15 8 N/A
เชียงใหม่
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 15 6 7 N/A
Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 6 7 N/A
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 6 7 N/A
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 14 6 7 N/A
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 6 7 N/A
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 6 7 N/A
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 7 5 5 N/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 18 6 7 N/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 18 6 7 N/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 24 6 7 N/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 22 6 7 N/A
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 23 6 7 N/A
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 19 6 7 N/A
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 14 6 7 N/A
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 16 6 7 N/A
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 6 7 N/A
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ จุดที่ 1 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 15 8 9 N/A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 14 6 7 N/A
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 13 6 7 N/A
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 10 8 7 N/A
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ 6 5 4 N/A
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ 9 4 4 N/A
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 19 8 6 N/A
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 17 6 7 N/A
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 7 9 8 N/A
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 14 8 9 N/A
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 5 5 5 N/A
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 15 6 7 N/A
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 14 6 5 N/A
รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 7 5 5 N/A
รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 12 6 7 N/A
ลานประตูท่าแพ (2) 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 6 7 N/A
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี 12 6 7 N/A
สวนสาธารณะหนองบวกหาด ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่ 20 6 7 N/A
สำนักงานเขต บริษัท ทรู จ. เชียงใหม่ 12 6 7 N/A
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอการค้าเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 16 6 7 N/A
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 7 4 4 N/A
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 6 7 N/A
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 6 7 N/A
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 15 6 7 N/A
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 13 8 9 N/A
พะเยา
รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา 13 7 8 N/A
สสอ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 9 7 8 N/A
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา 9 8 7 N/A
สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 8 7 9 N/A
โรงพยาบาลพะเยา 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 10 7 8 N/A
แพร่
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 5 10 11 N/A
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 8 10 8 N/A
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 14 8 6 N/A
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 5 10 6 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ 8 11 13 N/A
โรงพยาบาลแพร่ 8 10 8 N/A
แม่ฮ่องสอน
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 9 4 5 N/A
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 5 4 4 N/A
รพ.สต. น้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 3 4 5 N/A
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน 5 4 5 N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 4 5 N/A
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 4 4 5 N/A
ลำปาง
ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 10 6 7 N/A
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 11 59 53 N/A
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 19 8 9 N/A
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 9 8 9 N/A
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 6 7 7 N/A
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ. ลี้ จ. ลำพูน 4 4 4 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
ตาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 4 4 4 N/A
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 4 4 4 N/A
พิษณุโลก
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 8 5 5 N/A
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก 9 7 7 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 5 6 N/A
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 5 6 5 N/A
สุโขทัย
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 10 5 5 N/A
อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 3 5 5 N/A
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 4 5 5 N/A
สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 6 5 5 N/A
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร 6 5 5 N/A
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครสวรรค์
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 7 22 21 N/A
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 8 22 21 N/A
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 10 5 5 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 15 11 11 N/A
นนทบุรี
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 11 11 10 N/A
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 15 11 10 N/A
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 16 11 10 N/A
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 9 11 10 N/A
ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี 12 18 17 N/A
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 12 11 10 N/A
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 11 18 17 N/A
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 12 18 17 N/A
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 10 18 17 N/A
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 18 11 10 N/A
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 17 11 10 N/A
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 11 11 10 N/A
หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 10 11 10 N/A
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 17 11 10 N/A
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 12 11 10 N/A
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 14 11 10 N/A
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 13 11 10 N/A
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี 7 8 7 N/A
โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี 8 8 7 N/A
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารสามประสบ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.2) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 7 22 21 N/A
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 8 22 21 N/A
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบุรี
สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 5 6 N/A
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 5 6 5 N/A
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 12 13 9 N/A
ตราด
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
กาฬสินธุ์
รพ.สต. บ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์ 18 10 7 N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 6 12 9 N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 10 12 9 N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 18 11 9 N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 14 11 8 N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 10 12 9 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 10 11 9 N/A
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น 7 7 6 N/A
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น 11 11 7 N/A
เทศบาลนครขอนแก่น 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น 13 8 7 N/A
มหาสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 13 10 9 N/A
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม 8 11 9 N/A
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 9 12 9 N/A
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด 8 11 9 N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 7 11 10 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 3 10 9 N/A
โรงพยาบาลนครพนม 13 10 10 N/A
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 7 10 9 N/A
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 11 10 10 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 12 10 10 N/A
บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 8 10 9 N/A
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 10 8 8 N/A
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 13 9 9 N/A
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ 9 10 10 N/A
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มุกดาหาร
รพ.สต. เหล่าหมี จ. มุกดาหาร 12 10 9 N/A
โรงพยาบาลมุกดาหาร 14 10 9 N/A
เลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 11 7 6 N/A
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 17 7 6 N/A
โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย 15 7 6 N/A
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 11 6 6 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 10 5 5 N/A
สกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 17 11 9 N/A
โรงพยาบาลวานรนิวาส 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 9 8 7 N/A
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 11 8 7 N/A
รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย 15 10 10 N/A
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 13 8 8 N/A
สสอ. สังคม จ. หนองคาย 11 7 8 N/A
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 17 9 9 N/A
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 20 9 9 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 19 9 9 N/A
โรงพยาบาลหนองคาย 19 9 9 N/A
หนองบัวลำภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 16 10 9 N/A
โรงพยาบาลนากลาง จ. หนองบัวลำภู 12 8 7 N/A
อุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 13 12 11 N/A
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 14 12 11 N/A
โรงพยาบาลกู่แก้ว 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 13 9 9 N/A
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 18 11 11 N/A
โรงพยาบาลอุดรธานี 13 12 11 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
ชัยภูมิ
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น 7 7 6 N/A
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จ. ขอนแก่น 11 11 7 N/A
เทศบาลนครขอนแก่น 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น 13 8 7 N/A
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 14 9 8 N/A
บุรีรัมย์
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 8 10 9 N/A
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 10 8 8 N/A
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 13 9 9 N/A
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ 9 10 10 N/A
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุรินทร์
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 17 11 9 N/A
โรงพยาบาลวานรนิวาส 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
ยโสธร
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 10 9 8 N/A
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 13 10 8 N/A
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 11 9 7 N/A
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 9 9 7 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 17 10 8 N/A
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 15 10 8 N/A
ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 14 9 7 N/A
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 17 9 8 N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 15 9 8 N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 14 8 8 N/A
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 11 5 5 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 19 6 6 N/A
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 15 8 8 N/A
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 16 8 8 N/A
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 12 6 6 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
กระบี่
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมพร
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 8 4 4 N/A
พังงา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 8 4 4 N/A
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 11 3 2 N/A
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 9 3 2 N/A
ระนอง
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุราษฎร์ธานี
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 34 7 7 N/A
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 29 7 7 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
นราธิวาส
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 8 4 4 N/A
ปัตตานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 8 4 4 N/A
พัทลุง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 8 4 4 N/A
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สงขลา
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 34 7 7 N/A
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 29 7 7 N/A
สตูล
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 34 7 7 N/A
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 29 7 7 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 3 มิ.ย. 4 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พาร์ค แอด สยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 8 18 17 N/A
รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ 6 18 17 N/A
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 8 13 13 N/A
โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ 10 18 17 N/A
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ 8 18 17 N/A
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ 10 18 17 N/A
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 10 18 17 N/A
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 9 13 13 N/A
โรงเรียนอนุบาลทอฟ้า กรุงเทพฯ 5 18 17 N/A
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 14 18 17 N/A
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91