ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
เชียงราย
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 14 8 9 N/A
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 19 8 11 9
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 22 10 13 11
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 31 9 10 N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 23 7 9 N/A
เชียงใหม่
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 19 10 12 N/A
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 10 12 N/A
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 10 12 N/A
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 23 10 12 N/A
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 10 12 N/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 28 10 12 N/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 28 10 12 N/A
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 31 10 12 N/A
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 30 10 12 N/A
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 28 10 12 N/A
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 26 12 14 14
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 10 12 N/A
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 33 12 14 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 24 10 11 N/A
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 18 14 17 N/A
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 26 12 15 N/A
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 2 12 14 14
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 9 14 16 N/A
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 15 12 15 N/A
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 23 10 11 N/A
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 10 12 N/A
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 10 12 N/A
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 10 12 N/A
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 24 10 12 N/A
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 34 12 14 14
น่าน
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน 7 9 5 N/A
พะเยา
รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา 18 10 11 N/A
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 11 9 7 N/A
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา 28 10 11 N/A
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 10 9 9 N/A
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 19 9 7 N/A
แพร่
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 8 10 12 N/A
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 15 11 12 N/A
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 16 12 12 N/A
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ. แพร่ 24 10 12 N/A
โรงพยาบาลแพร่ 17 11 12 N/A
แม่ฮ่องสอน
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 13 8 10 N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 9 11 N/A
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 23 9 11 N/A
ลำปาง
ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 19 18 13 N/A
ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 19 10 11 N/A
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 23 45 59 N/A
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 29 10 11 N/A
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 14 13 17 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
ตาก
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก 12 14 N/A N/A
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก 22 15 13 N/A
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 13 14 N/A N/A
พิษณุโลก
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 38 12 N/A N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 16 11 N/A
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 14 15 N/A N/A
สุโขทัย
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 15 13 14 N/A
อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 31 16 N/A N/A
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 28 16 N/A N/A
สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 30 16 N/A N/A
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร 20 16 N/A N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
นนทบุรี
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 43 18 N/A N/A
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 46 18 N/A N/A
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 54 18 N/A N/A
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 53 18 N/A N/A
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 40 18 N/A N/A
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 99 18 N/A N/A
ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี 41 20 N/A N/A
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 42 20 N/A N/A
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 44 20 N/A N/A
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 45 18 N/A N/A
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 38 20 N/A N/A
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 41 20 N/A N/A
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 46 18 N/A N/A
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 41 18 N/A N/A
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 24 18 N/A N/A
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 54 18 N/A N/A
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 41 18 N/A N/A
สระบุรี
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี 20 20 14 N/A
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. สระบุรี 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นครปฐม 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อ้อมใหญ่ 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 29 31 N/A N/A
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 29 31 N/A N/A
เพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 16 11 N/A
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 14 15 N/A N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
ฉะเชิงเทรา
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 24 15 N/A N/A
ระยอง
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง 27 16 N/A N/A
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง 17 17 N/A N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
กาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 22 14 N/A N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 35 14 N/A N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 32 13 N/A N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 37 14 N/A N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 31 14 N/A N/A
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 31 14 N/A N/A
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น 28 14 N/A N/A
เทศบาลนครขอนแก่น 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น 37 15 N/A N/A
มหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 46 21 17 N/A
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด 33 16 N/A N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 27 16 N/A N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 33 20 14 N/A
โรงพยาบาลนครพนม 41 22 14 N/A
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 31 16 13 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 39 15 N/A N/A
บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 31 15 12 N/A
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 25 14 11 N/A
มุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร 36 15 N/A N/A
เลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 32 14 13 N/A
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 27 10 12 N/A
โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย 31 13 N/A N/A
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 32 13 N/A N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 23 9 N/A N/A
สกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 38 15 N/A N/A
โรงพยาบาลวานรนิวาส 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสกลนคร 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 27 12 9 N/A
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 34 12 9 N/A
รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย 29 16 14 N/A
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 28 13 11 N/A
สสอ. สังคม จ. หนองคาย 23 11 13 N/A
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 35 14 12 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 39 14 13 N/A
โรงพยาบาลหนองคาย 41 14 12 N/A
หนองบัวลำภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 31 14 N/A N/A
อุดรธานี
รพ.สต.ผากลางนา 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 35 17 14 N/A
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 38 17 14 N/A
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 39 15 15 N/A
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 32 16 14 N/A
โรงพยาบาลอุดรธานี 30 17 14 N/A
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 40 17 N/A N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
ยโสธร
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 40 16 N/A N/A
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 36 16 N/A N/A
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 42 13 N/A N/A
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 40 15 N/A N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 43 15 N/A N/A
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 38 15 N/A N/A
ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 44 15 N/A N/A
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 38 14 N/A N/A
อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 40 13 N/A N/A
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 1 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 38 13 N/A N/A
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 39 13 N/A N/A
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 29 13 N/A N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 2 5 3 N/A
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2 5 3 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สงขลา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 26 10 N/A N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ต.ค. 26 ต.ค. 27 ต.ค. 28 ต.ค.
กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 34 18 N/A N/A
โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ 42 20 N/A N/A
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ 38 20 N/A N/A
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ 40 20 N/A N/A
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 43 20 N/A N/A
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 35 18 N/A N/A
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 38 20 N/A N/A
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91