ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 62 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 58 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เชียงใหม่
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1A (อาสา DustBoy) 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1B (อาสา DustBoy) 66 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2A (อาสา DustBoy) 80 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2B (อาสา DustBoy) 73 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3A (อาสา DustBoy) 76 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3B (อาสา DustBoy) 66 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4A (อาสา DustBoy) 62 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4B (อาสา DustBoy) 80 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5A (อาสา DustBoy) 62 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5B (อาสา DustBoy) 66 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 58 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ 97 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 55 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 52 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 64 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่ 78 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ 244 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแม่นะ จ.เชียงใหม่ 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านโหล่งปง จ.เชียงใหม่ 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ 64 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่ 85 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่ 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 72 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดหมื่นสาร (อาสา DustBoy) 74 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันทราย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 124 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 60 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น่าน
รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านด่าน จ.น่าน 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สวด จ.น่าน 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา 79 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แพร่
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านบ่อแก้ว จ.แพร่ 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ไทรย้อย จ.แพร่ 96 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แม่ฮ่องสอน
ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.นาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแม่ละนา จ.แม่ฮ่องสอน 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไม้ฮุง 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำปาง
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 90 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลานกีฬาบ้านลี้ จ.ลำพูน 85 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำพูน 73 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านตาก 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิษณุโลก
รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 115 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) จ.สุโขทัย 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุตรดิตถ์
รพ.ตรอน 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ทองแสนขัน 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ฟากท่า 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลับแล 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
กำแพงเพชร
รพ.สต.ปากอ่าง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.คลองลาน 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไทรงาม 105 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 85 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครสวรรค์
รพ.สต.บ้านดงมหาชัย จ.นครสวรรค์ 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์ 79 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิจิตร
รพ.สต.เนินปอ จ.พิจิตร 99 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ จ.พิจิตร 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ จ.พิจิตร 125 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร จ.พิจิตร 92 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 78 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 98 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 75 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.องครักษ์ จ.นครนายก 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นนทบุรี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ทน. ปากเกร็ด 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน. ปากเกร็ด 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.วัดคลองขวาง จ.นนทบุรี 81 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประเสริฐอิสลาม ทน. ปากเกร็ด 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน. ปากเกร็ด 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน. ปากเกร็ด 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน. ปากเกร็ด 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน. ปากเกร็ด 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน. ปากเกร็ด 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน. ปากเกร็ด 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน 2 ทน. ปากเกร็ด 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน. ปากเกร็ด 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี) 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.คลองสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแป้ง จ.พระนครศรีอยุธยา 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลพบุรี
รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
รพ.วังม่วง จ.สระบุรี 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ห้วยขมิ้น จ.สระบุรี 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.คุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 61 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค จ.สระบุรี 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สิงห์บุรี
รพ.สต.โพชนไก่ จ.สิงห์บุรี 61 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อ่างทอง
รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 142 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สามโก้ จ.อ่างทอง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชโย จ.อ่างทอง 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 76 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นครปฐม 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อ้อมใหญ่ 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุพรรณบุรี
รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตราด
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก จ.ตราด 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านคลองพร้าว จ.ตราด 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านท่าเส้น จ.ตราด 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เกาะหมาก จ.ตราด 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรปราการ
รพ.สต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.วัดสลุด จ.สมุทรปราการ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลคลองหาด จ.สระแก้ว 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลตาพระยา จ.สระแก้ว 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 52 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลนครขอนแก่น 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาสารคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม) 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แกดำ จ.มหาสารคาม 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 133 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารผู้ป่วยนอก รพ.นาแก จ.นครพนม 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลนครพนม 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ 66 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มุกดาหาร
รพ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงเย็น จ. มุกดาหาร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน. มุกดาหาร) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เลย
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 55 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 55 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สกลนคร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวานรนิวาส 73 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสกลนคร 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (กอ.รมน. หนองคาย) 105 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 90 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 72 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองบัวลำภู
รพ.สต.ค่ายสว่าง จ.หนองบัวลำภู 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 67 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว, อุดรธานี 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.คำบง จ.อุดรธานี 77 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองใส จ.อุดรธานี 74 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ผากลางนา 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี 74 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 61 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 62 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 72 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกู่แก้ว 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลอุดรธานี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครราชสีมา
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา) 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. นครราชสีมา 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
ยโสธร
รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โพนเมือง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะพญาแถน 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ค้อวัง จ.ยโสธร 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน. ศรีสะเกษ) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โป่งหิน อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุบลราชธานี
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุราษฎร์ธานี
ตลาดสด ทต.ย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)​ 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​ 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
ตรัง
ควนตำหนักจันทน์ จ.ตรัง 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปัตตานี
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) จ.ปัตตานี 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลเมืองปัตตานี) จ.ปัตตานี 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สงขลา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
8 ธ.ค. 9 ธ.ค. 10 ธ.ค. 11 ธ.ค.
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง1 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง2 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง3 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91