ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
เชียงราย
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) 6 7 8 N/A
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) 4 7 8 N/A
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 6 7 8 N/A
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 6 7 7 N/A
ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 4 8 8 N/A
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 3 8 8 N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 3 7 8 N/A
โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย 8 7 7 N/A
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 5 9 8 N/A
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 3 7 7 N/A
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 2 8 8 N/A
เชียงใหม่
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 2 8 8 N/A
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 8 8 N/A
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 8 8 N/A
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 8 8 8 N/A
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 3 9 10 N/A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 4 8 8 N/A
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ 50 8 8 N/A
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 6 8 8 N/A
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 3 8 8 N/A
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 3 8 8 N/A
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ N/A 9 10 N/A
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 5 9 10 N/A
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 27 9 9 N/A
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 4 7 6 N/A
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 5 8 8 N/A
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 10 8 8 N/A
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านโหล่งปง จ.เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.มิตรมวลชน จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 8 8 N/A
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 2 8 8 N/A
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50 8 8 N/A
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 2 8 8 N/A
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 8 8 N/A
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 8 8 N/A
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 8 8 N/A
น่าน
รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านด่าน จ.น่าน 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สวด จ.น่าน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 6 7 7 N/A
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 2 6 6 N/A
แพร่
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 5 9 8 N/A
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 6 9 8 N/A
รพ.สต.ปากห้วยอ้อย จ.แพร่ 77 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านบ่อแก้ว จ.แพร่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ไทรย้อย จ.แพร่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แม่ฮ่องสอน
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 3 7 7 N/A
รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำปาง
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 2 8 9 N/A
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 2 8 9 N/A
ลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 2 9 10 N/A
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 9 9 10 N/A
ลานกีฬาบ้านลี้ จ.ลำพูน 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 13 8 8 N/A
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 3 9 10 N/A
โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน 3 8 7 N/A
โรงเรียนวัดบ้านก้อง, ลำพูน 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 2 7 6 N/A
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก 2 6 6 N/A
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก 2 6 5 N/A
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 1 8 8 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก 3 8 9 N/A
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 2 7 8 N/A
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 2 7 6 N/A
พิษณุโลก
รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 27 7 9 N/A
รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก 2 7 7 N/A
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก 21 7 9 N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 4 8 10 N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 2 7 8 N/A
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 7 9 N/A
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 5 7 12 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) จ.สุโขทัย 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
กำแพงเพชร
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร 2 8 9 N/A
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 4 8 10 N/A
นครสวรรค์
รพ.สต.บ้านดงมหาชัย จ.นครสวรรค์ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิจิตร
รพ.สต.เนินปอ จ.พิจิตร 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ จ.พิจิตร 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร จ.พิจิตร 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 6 9 10 N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 2 5 7 N/A
นนทบุรี
กระทรวงสาธารณสุข 2 12 26 N/A
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 15 10 22 N/A
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 10 10 22 N/A
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 9 10 22 N/A
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 9 10 22 N/A
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน. ปากเกร็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 16 10 22 N/A
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 10 12 26 N/A
ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 10 10 22 N/A
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 11 10 22 N/A
ศพด. รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประเสริฐอิสลาม ทน. ปากเกร็ด 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน. ปากเกร็ด 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน. ปากเกร็ด 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน. ปากเกร็ด 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 12 12 26 N/A
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 9 10 22 N/A
สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 13 12 26 N/A
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 9 10 22 N/A
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 8 10 22 N/A
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 11 10 22 N/A
หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 6 10 22 N/A
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 8 10 22 N/A
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 19 10 22 N/A
หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน. ปากเกร็ด 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน 2 ทน. ปากเกร็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน. ปากเกร็ด 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 6 10 22 N/A
แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 2 7 10 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 30 9 17 N/A
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม N/A 21 26 N/A
รพ.นครปฐม 4 21 26 N/A
รพ.สต.อ้อมใหญ่ 19 17 31 N/A
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 11 23 32 N/A
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 2 3 3 N/A
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 7 9 N/A
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 5 7 12 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุพรรณบุรี
รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 1 5 8 N/A
ตราด
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 17 3 4 N/A
อบต.เกาะหมาก จ.ตราด 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 15 5 8 N/A
ระยอง
รร.อนุบาลเทศบาลบ้านฉาง จ.ระยอง 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 8 6 15 N/A
สระแก้ว
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 2 7 8 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 2 10 8 N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 10 8 N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 3 10 8 N/A
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 3 10 8 N/A
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 2 11 11 N/A
ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น 2 11 10 N/A
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 3 11 12 N/A
มหาสารคาม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 11 8 N/A
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 3 12 9 N/A
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 2 9 8 N/A
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 3 10 8 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 3 7 10 N/A
รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 3 7 9 N/A
อาคารผู้ป่วยนอก รพ.นาแก จ.นครพนม 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลนครพนม 6 7 9 N/A
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 4 9 9 N/A
โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 2 8 8 N/A
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 5 8 7 N/A
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 3 8 8 N/A
มุกดาหาร
รพ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร 4 8 7 N/A
เลย
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 5 10 11 N/A
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 5 10 12 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 3 8 10 N/A
สกลนคร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 2 10 10 N/A
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 3 10 10 N/A
โรงพยาบาลวานรนิวาส 7 9 10 N/A
โรงพยาบาลสกลนคร 4 9 10 N/A
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 5 7 7 N/A
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (กอ.รมน. หนองคาย) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 4 12 13 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 6 13 13 N/A
หนองบัวลำภู
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3 13 15 N/A
อุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว, อุดรธานี 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 2 12 14 N/A
รพ.สต.คำบง จ.อุดรธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองใส จ.อุดรธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ผากลางนา 2 12 14 N/A
รพ.สต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 13 16 N/A
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 4 13 15 N/A
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 8 11 12 N/A
โรงพยาบาลอุดรธานี 2 13 16 N/A
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 4 13 15 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 5 7 13 N/A
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 3 8 12 N/A
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 4 8 12 N/A
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 2 8 11 N/A
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 3 11 10 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
ยโสธร
รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 2 9 9 N/A
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 3 9 9 N/A
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ 7 9 9 N/A
สวนสาธารณะพญาแถน 2 8 9 N/A
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 2 8 9 N/A
สสอ.ค้อวัง จ.ยโสธร 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร 2 9 9 N/A
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 2 8 8 N/A
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 2 8 10 N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 5 8 10 N/A
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 4 9 8 N/A
ศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน. ศรีสะเกษ) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 8 11 11 N/A
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 4 8 9 N/A
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 3 7 6 N/A
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 3 7 9 N/A
รพ.สต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โป่งหิน อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 2 8 8 N/A
สสอ.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 3 8 8 N/A
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุบลราชธานี
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี 2 9 10 N/A
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 3 10 10 N/A
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 4 9 10 N/A
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 4 10 10 N/A
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 2 2 4 N/A
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต 2 2 4 N/A
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 4 2 4 N/A
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุราษฎร์ธานี
ตลาดสด ทต.ย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 5 4 5 N/A
โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ 8 4 5 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
ตรัง
ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปัตตานี
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 7 7 5 N/A
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) จ.ปัตตานี 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลเมืองปัตตานี) จ.ปัตตานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 10 8 6 N/A
สงขลา
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) 6 6 5 N/A
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา 21 7 5 N/A
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 3 7 8 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 2 12 26 N/A
ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 9 8 18 N/A
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 4 12 26 N/A
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 12 26 N/A
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 12 26 N/A
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 2 10 12 26 N/A
แฟลตดินแดง1 23 12 26 N/A
แฟลตดินแดง2 12 12 26 N/A
แฟลตดินแดง3 25 12 26 N/A
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 3 8 18 N/A
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 8 13 26 N/A
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 5 8 18 N/A
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 3 13 26 N/A
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91