ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
เชียงราย
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านดงมหาวัน จ.เชียงราย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง จ.เชียงราย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ป่าซาง จ.เชียงราย 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จ.เชียงราย 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ. เชียงราย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เชียงใหม่
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 1 (Indoor) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 3 (Indoor) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 4 (Indoor) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 6 (Indoor) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต จุดที่ 1 (Indoor) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต จุดที่ 2 (Indoor) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต จุดที่ 3 (Indoor) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต จุดที่ 4 (Indoor) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1A (อาสา DustBoy) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1B (อาสา DustBoy) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2A (อาสา DustBoy) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2B (อาสา DustBoy) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3A (อาสา DustBoy) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3B (อาสา DustBoy) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4A (อาสา DustBoy) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4B (อาสา DustBoy) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5A (อาสา DustBoy) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5B (อาสา DustBoy) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านดอนเปา จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านเมืองงาย จ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.ชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้านก๋วยเตี๋ยวลีลา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดหมื่นสาร (อาสา DustBoy) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร3 ชั้น6 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ไนท์บาร์ซาร์ จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น่าน
รพ. นาหมื่น จ. น่าน 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านหลวง จ.น่าน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านด่าน จ.น่าน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สวด จ.น่าน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนสกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
รพ.สต.ดอนมูล จ.พะเยา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านท่าฟ้าใต้ จ.พะเยา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพะเยา 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แพร่
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลลอง จ. แพร่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแพร่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แม่ฮ่องสอน
รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. น้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.นาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแม่ละนา จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำปาง
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (กพร.) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอ.เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง (กพร.) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (กพร.) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอแม่พริก ต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง (กพร.) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง (กพร.) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง (กพร.) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเถินวิทยา ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำพูน 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ดงดำ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปาง 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสันมะนะ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ป่าซางน้อย 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.มะเขือแจ้ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ริมปิง 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองช้างคืน 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อุโมงค์ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เวียงยอง 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ลาน 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านฮ่อมต้อ จ.ลำพูน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำพูน 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ตะเคียนปม จ.ลำพูน 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านตาก 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิษณุโลก
รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.นิคมทุ่งสาน ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านทุ่งยาว ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โคกสลุด ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน. พิษณุโลก) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จ.พิษณุโลก 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) จ.สุโขทัย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุตรดิตถ์
รพ.ทองแสนขัน 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านโคก 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ฟากท่า 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลับแล 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
กำแพงเพชร
รพ.บึงสามัคคี 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ปางศิลาทอง 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลานกระบือ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ท่าไม้ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ลาด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พรานกระต่าย 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชัยนาท
รพ. สต. เนินขาม จ.ชัยนาท 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครสวรรค์
รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านดงมหาชัย จ.นครสวรรค์ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ชุมตาบง 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ชุมแสง 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ท่าตะโก 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พยุหะคีรี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ลาดยาว 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หนองบัว 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เมืองนครสวรรค์ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แม่เปิน 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.โกรกพระ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิจิตร
รพ.ดงเจริญ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ตะพานหิน 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ทับคล้อ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บางมูลนาก 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บึงนาราง 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พิจิตร 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วชิรบารมี 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังทรายพูน 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เนินปอ จ.พิจิตร 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สากเหล็ก 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โพทะเล 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ จ.พิจิตร 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ จ.พิจิตร 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร จ.พิจิตร 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
รพ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ห้วยคต 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ้านนา จ.นครนายก 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นนทบุรี
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน. ปากเกร็ด 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประเสริฐอิสลาม ทน. ปากเกร็ด 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน. ปากเกร็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน. ปากเกร็ด 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน. ปากเกร็ด 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน. ปากเกร็ด 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน. ปากเกร็ด 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน. ปากเกร็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน 2 ทน. ปากเกร็ด 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน. ปากเกร็ด 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี) 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลพบุรี
รพ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
รร.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สิงห์บุรี
รพ.สต.โพชนไก่ จ.สิงห์บุรี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (กพร.) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อ้อมใหญ่ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุพรรณบุรี
รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตราด
อบต.เกาะหมาก จ.ตราด 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระแก้ว
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลนครขอนแก่น 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาสารคาม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
นครพนม
ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยใน รพ.เรณูนคร จ.นครพนม 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มุกดาหาร
รพ.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงเย็น จ. มุกดาหาร 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไร่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน. มุกดาหาร) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอนามัย.บ.ห้วยตาเบอะเฉลิมพระเกียรติ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เลย
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สกลนคร
รพ.สต.บ้านบงใต้ จ.สกลนคร 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง จ.สกลนคร 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (กอ.รมน. หนองคาย) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองบัวลำภู
รพ.สต.ค่ายสว่าง จ.หนองบัวลำภู 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (กอ.รมน. หนองบัวลำภู) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว, อุดรธานี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.คำบง จ.อุดรธานี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองใส จ.อุดรธานี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สร้างคอม จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ จ.อุดรธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
ชัยภูมิ
สสอ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครราชสีมา
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ตานี จ.สุรินทร์ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
ยโสธร
รพ.สต.โพนเมือง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะพญาแถน 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ค้อวัง จ.ยโสธร 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.สต. หนองไฮน้อย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อุ่มยาง 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุบลราชธานี
รพ.สต. คำหว้า 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
กระบี่
รพ.กระบี่ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.คลองท่อม 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เกาะพีพี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เกาะลันตา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พังงา
ศูนย์การแพทย์เขาหลัก เขาหลัก จ.พังงา 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จ.พังงา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว จ.พังงา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ภูเก็ต
รพ.สต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี จ.ระนอง 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น จ.ระนอง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองบางริ้น จ.ระนอง 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอกาญจนดิษฐ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
ตรัง
รพ.สต.บ้านควน จังหวัดตรัง (กอ.รมน. ตรัง) 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปัตตานี
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สงขลา
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15 ส.ค.
กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วังสระปทุม 1 กรุงเทพฯ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วังสระปทุม 2 กรุงเทพฯ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพฯ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โซน10 กรุ่งเทพฯ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง1 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง2 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง3 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91
CCDC : Climate Change Data Center