ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
เชียงราย
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เชียงใหม่
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร. ยุพราชวิทยาลัย จ. เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น่าน
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
รพ.สต. แม่กา จ. พะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุข จ. พะเยา 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แพร่
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แม่ฮ่องสอน
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำปาง
ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิษณุโลก
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงาน อบต.สระแก้ว อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นนทบุรี
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 123 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 79 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้านขนมปัง Victory Bakery เทศบาลนครนนทบุรี 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 142 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
โรงพยาบาลค่ายอดิศร (กอ.รมน. สระบุรี) 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. สระบุรี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลนครขอนแก่น 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลนครพนม 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวานรนิวาส 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสกลนคร 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โพนทอง จ. หนองคาย 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. สังคม จ. หนองคาย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองคาย 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุดรธานี
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ผากลางนา 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลอุดรธานี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน. อุบลราชธานี) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
กระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (กอ.รมน. กระบี่) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมพร
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (กอ.รมน. กระบี่) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระนอง
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สงขลา
ลีการ์เด้นท์พล่าซ่าหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
18 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย.
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91