ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เชียงใหม่
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนบ้านปิง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.หนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.มิตรมวลชน จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่ 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แม่สากรีนเนอร์รี่ฮิลล์ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น่าน
รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สวด จ.น่าน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย จ.พะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แพร่
ศพด.บ้านบ่อแก้ว จ.แพร่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แม่ฮ่องสอน
ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.นาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำปาง
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
ตลาดสดบ้านศรีปทุม จ.ลำพูน 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลานกีฬาบ้านลี้ จ.ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดบ้านก้อง, ลำพูน 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิษณุโลก
รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ จ.พิจิตร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นนทบุรี
กระทรวงสาธารณสุข N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประเสริฐอิสลาม ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน. ปากเกร็ด 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 87 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน 2 ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พระนครศรีอยุธยา
อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
เทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
รพ.นครปฐม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อ้อมใหญ่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุพรรณบุรี
รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เกาะหมาก จ.ตราด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
นครพนม
ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยใน รพ.เรณูนคร จ.นครพนม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารผู้ป่วยนอก รพ.นาแก จ.นครพนม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลนครพนม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มุกดาหาร
รพ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เลย
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวานรนิวาส 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสกลนคร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองบัวลำภู
รพ.สต.ค่ายสว่าง จ.หนองบัวลำภู 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุดรธานี
รพ.สต.คำบง จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองใส จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ผากลางนา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกู่แก้ว N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลอุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
ยโสธร
รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะพญาแถน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ค้อวัง จ.ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน. ศรีสะเกษ) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุบลราชธานี
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุราษฎร์ธานี
ตลาดสด ทต.ย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)​ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
ตรัง
ควนตำหนักจันทน์ จ.ตรัง 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปัตตานี
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) จ.ปัตตานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลเมืองปัตตานี) จ.ปัตตานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สงขลา
สนามกีฬาจิระนคร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. 19 มิ.ย.
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง1 N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง2 N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง3 N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91