ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
เชียงราย
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) 130 30 31 19
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) 97 30 31 19
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 105 30 31 19
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 44 24 15 14
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 67 27 19 17
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 103 28 21 18
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 46 28 24 17
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย 84 32 30 20
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 69 30 24 20
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 74 29 22 18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 110 30 31 19
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 76 31 36 20
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 70 29 23 19
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 67 28 24 17
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 63 27 19 17
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 70 25 15 16
โรงพยาบาลแม่ลาว จ. เชียงราย 61 28 21 19
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 72 26 18 17
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย 47 24 15 14
เชียงใหม่
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 50 26 26 22
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 38 26 26 22
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 37 26 26 22
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 67 26 26 22
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47 26 26 22
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ 46 20 18 16
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 32 20 16 16
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 73 30 30 25
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 125 20 16 16
บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 66 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 48 26 26 22
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 62 30 30 25
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 74 26 26 22
รพ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ N/A 32 27 21
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ 55 20 26 21
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ 63 26 26 22
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 67 23 20 17
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 62 33 30 23
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 59 23 23 19
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 59 24 28 24
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 66 26 26 22
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 74 30 30 25
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 45 19 24 18
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 26 20 27 21
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 59 18 24 19
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 58 15 15 12
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 55 32 27 21
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 86 22 16 16
รพ.สต. บ้านปางมะเยา จ. เชียงใหม่ 74 20 18 16
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 32 26 26 22
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี 22 26 26 22
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 74 26 26 22
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 68 18 24 19
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 60 26 26 22
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 57 26 26 22
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50 26 26 22
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 66 26 26 22
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 56 26 26 22
โรงเรียนบ้านปางเฟือง 95 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านรินหลวง 133 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน 68 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านออน 75 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนมิตรมวลชน 100 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น่าน
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน 29 27 36 28
รพ. บ้านหลวง จ. น่าน N/A 33 42 33
พะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 130 33 36 23
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 45 31 41 23
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา) 102 32 42 28
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 65 33 43 33
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 106 33 43 33
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ 53 32 39 23
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 44 32 42 28
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 71 31 41 23
แพร่
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 82 36 44 37
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 38 38 46 37
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 61 39 47 38
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 67 42 47 33
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 66 41 49 37
โรงพยาบาลแพร่ 46 39 47 38
แม่ฮ่องสอน
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 69 11 15 13
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 80 13 17 14
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน 56 13 20 17
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 38 10 14 13
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน 61 17 24 18
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 50 11 17 14
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน 58 15 23 19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน N/A 11 16 15
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 80 11 17 14
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 30 15 23 19
ลำปาง
ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 119 32 31 22
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 81 38 40 28
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 110 34 40 27
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 79 38 40 28
ลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 99 24 28 24
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 60 30 30 25
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 46 30 31 26
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 72 27 31 29
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 94 27 31 29
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก 51 22 27 23
โรงพยาบาลบ้านตาก 80 29 28 26
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 55 28 27 25
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก 52 30 35 37
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 43 27 31 29
พิษณุโลก
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 125 53 62 51
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 99 45 57 47
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก 133 53 62 51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 178 54 60 49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 72 49 60 49
เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 66 30 40 35
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 38 30 40 35
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 55 37 51 48
สุโขทัย
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 97 42 46 34
โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย 77 46 55 45
อุตรดิตถ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) 95 42 51 42
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 58 36 46 39
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 114 67 61 52
อุทัยธานี
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 108 59 60 54
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 39 55 45 44
นนทบุรี
กระทรวงสาธารณสุข 48 72 63 62
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 91 68 61 57
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 89 68 61 57
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 109 68 61 57
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 80 68 61 57
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 113 68 61 57
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 86 72 63 62
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 89 68 61 57
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 91 72 63 62
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 101 72 63 62
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 88 68 61 57
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 89 72 63 62
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 63 68 61 57
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 98 68 61 57
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 78 68 61 57
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 50 68 61 57
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 157 68 61 57
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 91 68 61 57
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 88 68 61 57
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 13 69 58 56
สระบุรี
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี 71 52 46 44
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 87 72 63 56
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 42 73 64 59
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 37 27 30 34
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 120 46 45 43
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 53 74 70 67
รพ.นครชัยศรี 91 66 66 62
รพ.นครปฐม 71 66 66 62
รพ.สต.อ้อมใหญ่ 102 61 58 55
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 82 74 70 67
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 74 74 70 67
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 148 74 70 67
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 62 26 35 30
เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 66 30 40 35
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 38 30 40 35
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 55 37 51 48
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร) 109 61 58 55
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 110 47 45 42
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 133 46 43 39
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด) 56 46 35 29
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 54 46 35 29
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 80 52 39 38
ระยอง
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง 66 30 36 28
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง 56 30 36 28
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง) 60 37 36 32
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 89 53 51 48
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 36 49 36 34
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 83 48 36 34
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 61 19 24 22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 39 19 24 22
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 53 20 24 23
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 62 17 21 17
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 54 27 29 31
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 86 22 25 26
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น 51 28 28 32
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 51 24 25 28
เทศบาลนครขอนแก่น 44 24 26 28
โรงพยาบาลหนองเรือ จ. ขอนแก่น 112 27 27 31
มหาสารคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 113 22 25 24
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 80 22 25 24
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม 114 24 26 26
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 117 23 26 25
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 51 18 24 20
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 77 20 25 22
เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด 72 18 24 20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 79 20 25 22
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
นครพนม
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 36 19 23 21
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 42 18 23 19
โรงพยาบาลนครพนม 43 18 23 19
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 39 17 20 17
บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 45 25 24 23
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 37 29 26 27
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 41 27 25 25
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 58 29 26 26
มุกดาหาร
รพ.สต. เหล่าหมี จ. มุกดาหาร 42 15 18 15
โรงพยาบาลมุกดาหาร 42 15 18 15
เลย
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 65 27 29 31
โรงพยาบาลผาขาว จ. เลย 80 30 31 31
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 78 30 36 31
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 57 30 43 32
สกลนคร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 43 20 24 21
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 51 19 23 19
โรงพยาบาลวานรนิวาส 77 24 25 24
โรงพยาบาลสกลนคร 51 20 24 20
หนองคาย
สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย 45 29 27 27
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 76 30 28 29
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 121 31 28 29
โรงพยาบาลหนองคาย 78 30 28 29
อุดรธานี
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 94 25 27 30
รพ.สต.ผากลางนา 99 29 28 29
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 93 31 28 30
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 77 29 30 32
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 72 32 39 39
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 94 34 41 40
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 69 38 41 41
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 62 38 41 41
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. นครราชสีมา 58 52 46 44
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 58 27 31 32
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 92 26 30 29
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) 75 26 30 29
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 69 18 23 19
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ 75 18 23 19
สวนสาธารณะพญาแถน 68 17 22 18
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 73 17 22 18
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 40 16 20 17
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 49 18 22 18
ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 52 21 24 20
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 51 17 21 17
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 34 16 19 16
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 38 16 19 16
อุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน. อุบลราชธานี) 36 19 21 17
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 52 20 22 17
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 43 19 21 17
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 42 20 17 14
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 53 20 20 16
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 44 19 21 17
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 56 20 22 17
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 35 18 18 15
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 34 22 13 18
พังงา
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 46 24 16 18
ภูเก็ต
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 40 20 17 16
ระนอง
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) 45 20 23 16
สุราษฎร์ธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)​ 41 24 16 19
โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ 44 24 16 19
โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​ 41 24 16 19
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
ตรัง
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง 41 23 17 20
นราธิวาส
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 34 22 13 18
ปัตตานี
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 46 24 16 18
พัทลุง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง) 37 22 13 18
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 45 26 17 19
สงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา) 46 21 12 15
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) 48 25 16 18
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 53 24 15 17
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา 53 21 12 15
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 36 24 15 17
สตูล
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 35 22 16 19
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 ม.ค. 23 ม.ค. 24 ม.ค. 25 ม.ค.
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค) 81 72 63 62
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 81 65 57 54
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 30 72 63 62
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 101 72 63 62
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 77 72 63 62
หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 90 65 57 54
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1 56 72 63 62
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 73 65 57 54
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ 95 72 63 62
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ 120 72 63 62
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 100 59 56 54
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 68 65 57 54
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 60 59 56 54
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91