ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) 82 152 136 60
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย 107 171 147 58
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) 133 120 96 55
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) 93 120 96 55
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 95 120 96 55
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 49 215 165 58
ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย 176 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 110 158 129 60
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 80 168 139 59
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย 67 96 75 49
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 72 130 101 54
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย 74 130 107 61
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 81 146 122 62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 114 120 96 55
โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย 86 132 103 52
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 70 113 88 56
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 72 130 101 54
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 72 91 72 46
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 90 168 139 59
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 92 179 163 58
เชียงใหม่
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 96 94 78 43
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 83 94 78 43
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 42 94 78 43
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 119 94 78 43
ชุมชนป้านปิง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 158 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 148 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 123 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ 77 142 101 35
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 59 124 110 34
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 85 86 70 44
บ.สันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 79 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.หนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 223 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 342 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 120 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 99 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 213 124 110 34
บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 317 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 97 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 136 94 78 43
ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เชียงใหม่ 104 90 75 56
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 205 86 70 44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 138 90 75 56
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 56 61 56 35
รพ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ 31 36 35 25
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 132 227 153 39
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 137 132 113 42
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 70 91 63 34
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 77 82 71 57
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 140 102 88 40
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 112 94 78 43
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 168 86 70 44
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 39 27 30 21
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 38 48 41 27
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 62 40 38 23
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 121 138 76 28
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 224 176 146 38
รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ 269 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 414 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ 201 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านเมืองหงาย จ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ 234 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ 196 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ 207 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ 240 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 411 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่ 304 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.มิตรมวลชน จ.เชียงใหม่ 518 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ 213 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านห้วยตาด จ.เชียงใหม่ 152 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 119 94 78 43
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 151 94 78 43
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 151 94 78 43
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 78 40 38 23
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 136 94 78 43
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 113 94 78 43
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 93 94 78 43
อาคารสุจิณโณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 143 94 78 43
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 108 94 78 43
แม่สากรีนเนอร์รี่ฮิลล์ 125 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น่าน
มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำช้าง) จ. น่าน 33 39 48 44
อบต.สวด จ.น่าน 82 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา 133 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย จ.พะเยา 191 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา 110 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านท่าฟ้าใต้ จ.พะเยา 132 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา 112 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. ภูซาง จ. พะเยา 81 91 60 49
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา 63 121 101 62
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา) 103 78 53 49
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 60 71 49 48
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 114 71 49 48
อบต.สระ จ.พะเยา 136 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 133 78 53 49
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 78 91 60 49
แพร่
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 49 51 45 48
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 21 63 46 50
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 39 62 45 49
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 59 76 46 51
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 61 62 45 49
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ. แพร่ 14 51 44 50
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ 35 65 48 50
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ 28 62 45 49
แม่ฮ่องสอน
รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 251 94 60 23
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 250 254 105 28
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 280 194 90 27
รพ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 45 42 37 24
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน 188 94 60 23
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 178 148 81 29
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน 44 52 35 22
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 187 281 117 26
รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 100 189 86 28
รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน 253 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 483 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม 292 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 431 281 117 26
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 62 59 46 23
ลำปาง
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 66 145 152 122
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 95 91 64 56
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 77 145 152 122
ลำพูน
ตลาดสดบ้านศรีปทุม จ.ลำพูน 137 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 71 61 49 31
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 93 86 70 44
ลานกีฬาบ้านลี้ จ.ลำพูน 94 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 91 82 71 57
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน 115 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 44 65 60 39
เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน 114 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน 63 33 41 32
โรงเรียนวัดบ้านก้อง, ลำพูน 144 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 4 69 38 31
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 81 69 38 31
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก 45 47 34 27
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก 63 43 32 25
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก 74 34 33 31
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 58 39 44 40
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก 63 41 45 40
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 46 36 41 32
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก 62 34 36 32
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 58 69 38 31
พิษณุโลก
รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 67 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก 62 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 64 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 47 45 51 61
รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 57 51 49 60
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 48 44 51 58
โรงพยาบาลบางระกำ จ. พิษณุโลก 50 45 51 61
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 43 40 42 53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 80 51 49 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 43 46 52 60
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 26 45 52 58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 17 45 52 58
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 28 43 64 66
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 24 42 48 52
อุตรดิตถ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) 58 47 45 53
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 30 38 41 51
โรงพยาบาลพิชัย จ. อุตรดิตถ์ 46 45 47 54
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร N/A 43 47 50
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 52 43 47 50
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 33 43 48 59
อุทัยธานี
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 37 41 47 58
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 14 42 41 45
นนทบุรี
กระทรวงสาธารณสุข 27 50 43 50
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 28 47 43 49
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 28 47 43 49
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 27 47 43 49
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 2 47 43 49
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 22 47 43 49
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 26 47 43 49
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 14 50 43 50
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 87 47 43 49
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 30 47 43 49
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 26 50 43 50
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 33 50 43 50
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 35 47 43 49
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 25 50 43 50
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 23 47 43 49
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 30 47 43 49
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 27 47 43 49
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 17 47 43 49
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 98 47 43 49
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 19 47 43 49
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 29 47 43 49
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 24 47 43 49
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พระนครศรีอยุธยา
อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 4 47 54 61
สระบุรี
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี 21 37 58 55
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ. สระบุรี 39 37 58 55
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 19 48 48 59
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 6 51 48 58
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 36 33 31 32
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 46 35 41 47
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 10 56 50 56
รพ.นครปฐม 14 53 48 54
รพ.สต.อ้อมใหญ่ 28 44 36 41
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ ม. มหิดล (ศาลายา) 20 56 50 56
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 19 56 50 56
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 32 56 50 56
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 20 27 23 25
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 26 45 52 58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 17 45 52 58
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 28 43 64 66
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร) 26 44 36 41
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 16 36 33 38
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 24 32 32 37
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด) 17 26 28 24
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 21 26 28 24
อบต.เกาะหมาก จ.ตราด 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 43 38 41 48
ระยอง
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง 16 25 24 25
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 2 จ. ระยอง 16 25 24 25
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง) 21 28 28 29
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 22 38 34 39
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 9 35 39 42
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 40 38 42 44
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 42 89 57 40
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 89 57 40
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 35 105 50 34
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 37 100 54 39
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 43 89 57 40
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 24 105 50 34
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 23 62 79 59
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 26 69 67 48
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น 15 58 75 52
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 17 68 70 50
มหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก จ. มหาสารคาม 35 74 67 48
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 49 78 63 44
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 25 99 53 35
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 43 91 56 38
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด 22 75 59 41
เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด 43 99 53 35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 29 91 56 38
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
นครพนม
ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยใน รพ.เรณูนคร จ.นครพนม 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 21 63 47 31
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 26 62 44 27
อาคารผู้ป่วยนอก รพ.นาแก จ.นครพนม 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลนครพนม 30 62 44 27
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 34 69 57 40
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 29 84 52 28
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 42 119 51 27
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 48 55 62 46
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 33 70 58 41
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 40 55 59 43
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 28 54 62 49
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 16 86 63 45
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 38 61 63 46
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ 40 66 59 43
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 42 60 64 47
มุกดาหาร
รพ.สต. บ้านดงเย็น จ. มุกดาหาร 42 115 43 26
เลย
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย) 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 51 57 61 52
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 43 56 64 56
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 38 40 47 49
สกลนคร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 24 104 54 33
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 35 113 52 33
โรงพยาบาลวานรนิวาส 38 81 57 40
โรงพยาบาลสกลนคร 36 98 54 32
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 52 54 62 49
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 35 54 62 49
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 43 61 65 48
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 44 71 68 49
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 49 67 69 50
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 51 67 69 50
โรงพยาบาลหนองคาย 43 71 68 49
หนองบัวลำภู
รพ.สต.ค่ายสว่าง จ.หนองบัวลำภู 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุดรธานี
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 25 72 66 47
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 39 69 68 50
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) 41 69 68 50
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกู่แก้ว 8 82 62 44
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 51 67 69 50
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 35 86 64 44
โรงพยาบาลอุดรธานี 27 69 68 50
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 64 67 69 50
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 26 56 83 62
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 39 56 82 74
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 33 54 76 75
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 30 46 74 70
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 30 63 85 70
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 52 69 90 55
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 56 73 53 34
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ 65 73 53 34
สวนสาธารณะพญาแถน 63 73 48 34
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 61 73 48 34
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร 38 73 53 34
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 44 78 44 33
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 56 87 47 34
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 58 72 48 34
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 56 72 48 34
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 43 85 45 33
ศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ 86 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน. ศรีสะเกษ) 62 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 66 105 61 39
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 81 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 57 72 44 33
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 53 72 38 28
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ N/A 70 42 33
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 49 75 42 33
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 52 75 42 33
อุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน. อุบลราชธานี) 58 101 57 38
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 62 118 63 41
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 60 101 57 38
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 51 129 50 35
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 60 126 64 44
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 55 101 57 38
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 60 118 63 41
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 53 102 70 44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี 94 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 16 16 17 18
พังงา
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 10 21 20 24
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 14 18 21 19
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต 17 18 21 19
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 14 18 21 19
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) 11 19 18 20
สุราษฎร์ธานี
ตลาดสด ทต.ย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)​ 13 18 19 21
โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ 12 18 19 21
โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​ 12 18 19 21
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
ตรัง
ควนตำหนักจันทน์ จ.ตรัง 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง 18 20 20 23
นราธิวาส
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 16 16 17 18
ปัตตานี
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 10 21 20 24
พัทลุง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง) 14 17 18 19
สงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา) 9 17 18 19
สนามกีฬาจิระนคร 19 19 19 22
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) 35 20 20 23
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 11 17 18 20
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 11 19 19 22
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา 11 17 18 19
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 9 19 19 22
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 12 22 23 24
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 9 19 21 22
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
6 มี.ค. 7 มี.ค. 8 มี.ค. 9 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค) 9 50 43 50
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 19 44 41 45
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 2 50 43 50
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 21 50 43 50
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 50 43 50
หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮาส์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 29 44 41 45
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 24 44 41 45
โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพฯ 21 43 37 41
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ 25 50 43 50
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ 26 50 43 50
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 18 43 37 41
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 22 44 41 45
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 9 43 37 41
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91