ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
เชียงราย
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ดงมหาวัน จ.เชียงราย 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านดงมหาวัน จ.เชียงราย 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง จ.เชียงราย 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ป่าซาง จ.เชียงราย 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จ.เชียงราย 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านงิ้วเฒ่า จ.เชียงราย 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สาย จ. เชียงราย 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เชียงใหม่
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
Between: Smart Farm&Cafe ต. แม่แรม จ. เชียงใหม่ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
Honeywell ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ เซ็นเซอร์ A 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
Honeywell ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ เซ็นเซอร์ B 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่ 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1A (อาสา DustBoy) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1B (อาสา DustBoy) 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2A (อาสา DustBoy) 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2B (อาสา DustBoy) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 3B (อาสา DustBoy) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4A (อาสา DustBoy) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4B (อาสา DustBoy) 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5A (อาสา DustBoy) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5B (อาสา DustBoy) 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตึกดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แคมปัสแม่เหียะ 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านดอนเปา จ.เชียงใหม่ 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่ 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านเมืองงาย จ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.ชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านออน จ.เชียงใหม่ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้านก๋วยเตี๋ยวลีลา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดหมื่นสาร (อาสา DustBoy) 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ A 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ B 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ C 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีวิจัยต้นน้ำแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.กัลยาณิวัฒนา 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านธนารักษ์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร3 ชั้น6 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนอนุบาลมยุรี จ.เชียงใหม่ 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ไนท์บาร์ซาร์ จ. เชียงใหม่ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น่าน
รพ. นาหมื่น จ. น่าน 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านหลวง จ.น่าน 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านด่าน จ.น่าน 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สวด จ.น่าน 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนสกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทสจ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ดอนมูล จ.พะเยา 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางค่า 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านท่าฟ้าใต้ จ.พะเยา 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สระ จ.พะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แพร่
ทต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านน้ำแรม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ปงป่าหวาย 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลลอง จ. แพร่ 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแพร่ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แม่ฮ่องสอน
รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. น้ำดิบ จ. แม่ฮ่องสอน 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.นาป่าแปก จ.แม่ฮ่องสอน 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านถ้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านผาผ่า 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแม่ละนา จ.แม่ฮ่องสอน 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านห้วยปลากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 127 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน) 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำปาง
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (กพร.) 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอ.เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง (กพร.) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (กพร.) 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอแม่พริก ต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง (กพร.) 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหาดปู่ด้าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง (กพร.) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
จุดเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่าเชตวัน อ.เมือง จ.ลำพูน 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำพูน 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ดงดำ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านกลาง 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปาง 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสันมะนะ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ประตูป่า 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ป่าซางน้อย 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ป่าห้า 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.มะเขือแจ้ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ริมปิง 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองช้างคืน 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองหล่ม 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เวียงยอง 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เหมืองจี้ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ลาน 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านฮ่อมต้อ จ.ลำพูน 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านตาก 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ. ตาก 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิษณุโลก
รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.คลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านทุ่งยาว ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.วังวน ต.วังวน อ.พรหมพิราม 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.สมอแข ต.สมอแข อ.เมือง 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โคกสลุด ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จ.พิษณุโลก 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) จ.สุโขทัย 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุตรดิตถ์
รพ.ตรอน 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ทองแสนขัน 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ท่าปลา 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านโคก 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ฟากท่า 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลับแล 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
กำแพงเพชร
รพ.ทรายทองวัฒนา 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บึงสามัคคี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ปางศิลาทอง 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลานกระบือ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ท่าไม้ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.คลองลาน 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พรานกระต่าย 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชัยนาท
รพ. สต. เนินขาม จ.ชัยนาท 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครสวรรค์
รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านดงมหาชัย จ.นครสวรรค์ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ชุมตาบง 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ชุมแสง 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ท่าตะโก 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บรรพตพิสัย 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พยุหะคีรี 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ลาดยาว 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หนองบัว 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แม่เปิน 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.โกรกพระ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไพศาลี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิจิตร
รพ.ตะพานหิน 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บึงนาราง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เนินปอ จ.พิจิตร 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ จ.พิจิตร 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ จ.พิจิตร 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร จ.พิจิตร 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
รพ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ร่องตาที 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ห้วยคต 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ้านนา จ.นครนายก 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นนทบุรี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ทน. ปากเกร็ด 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประเสริฐอิสลาม ทน. ปากเกร็ด 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน. ปากเกร็ด 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน. ปากเกร็ด 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนามฟุตซอลในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน. ปากเกร็ด 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนครนนทบุรี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน. ปากเกร็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน. ปากเกร็ด 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน. ปากเกร็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน 2 ทน. ปากเกร็ด 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน. ปากเกร็ด 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน. ปากเกร็ด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี) 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.บ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแป้ง จ.พระนครศรีอยุธยา 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลพบุรี
รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
รพ.วังม่วง จ.สระบุรี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ห้วยขมิ้น จ.สระบุรี 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.คุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สิงห์บุรี
รพ.สต.โพชนไก่ จ.สิงห์บุรี 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (กพร.) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อ่างทอง
รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สามโก้ จ.อ่างทอง 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชโย จ.อ่างทอง 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง 67 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นครปฐม 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อ้อมใหญ่ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุพรรณบุรี
รพ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ยุ้งทะลาย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.สระยายโสม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อู่ทอง 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตราด
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก จ.ตราด 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านคลองพร้าว จ.ตราด 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านตามาง จ.ตราด 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านท่าเส้น จ.ตราด 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระยอง
สำนักงาน ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรปราการ
รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ 5 จ.สมุทรปราการ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลคลองหาด จ.สระแก้ว 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง จ. กาฬสินธุ์ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ขอนแก่น
รพ.สต. บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.กุดกว้าง จ.ขอนแก่น 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โนนทอง จ.ขอนแก่น N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลนครขอนแก่น 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาสารคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แกดำ จ.มหาสารคาม 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองมหาสารคาม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
นครพนม
ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยใน รพ.เรณูนคร จ.นครพนม 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ดงยอ จ.นครพนม 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารผู้ป่วยนอก รพ.นาแก จ.นครพนม 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพรเจริญ จ. บึงกาฬ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีวิไล จ. บึงกาฬ 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มุกดาหาร
รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านเหล่า 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน. มุกดาหาร) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เลย
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สกลนคร
รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง จ.สกลนคร 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.สุขสำราญ จ.สกลนคร 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ส่องดาว จ.สกลนคร 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (กอ.รมน. หนองคาย) 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองคาย 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองบัวลำภู
รพ.สต.ค่ายสว่าง จ.หนองบัวลำภู 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (กอ.รมน. หนองบัวลำภู) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว, อุดรธานี 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นายูง จ.อุดรธานี 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.คำบง จ.อุดรธานี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองใส จ.อุดรธานี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว จ.อุดรธานี 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกู่แก้ว 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลอุดรธานี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ จ.อุดรธานี 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
ชัยภูมิ
สสอ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครราชสีมา
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.นาบัว จ.สุรินทร์ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
ยโสธร
รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โพนเมือง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ค้อวัง จ.ยโสธร 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกุดชุม จ. ยโสธร 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลทรายมูล 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลป่าติ้ว จ. ยโสธร 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศรีสะเกษ
รพ.ปรางค์กู่ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน. ศรีสะเกษ) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.สต. จิกดู่ 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. หนองไฮน้อย 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อุ่มยาง 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สอน.ปลาค้าว 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสำโรง จ. อุบลราชธานี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
กระบี่
รพ.กระบี่ 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.คลองท่อม 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อ่าวลึก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เกาะพีพี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เกาะลันตา 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมพร
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ละแม จ.ชุมพร 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หลังสวน จ.ชุมพร 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พังงา
ศูนย์การแพทย์เขาหลัก เขาหลัก จ.พังงา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง จ.พังงา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี จ.พังงา 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จ.พังงา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว จ.พังงา 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองบางริ้น จ.ระนอง 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
ตรัง
รพ.สต.บ้านควน จังหวัดตรัง (กอ.รมน. ตรัง) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปัตตานี
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สงขลา
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 พ.ค. 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค.
กรุงเทพมหานคร
ชุมชนดินแดง แปลง G 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพฯ 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โซน10 กรุ่งเทพฯ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง2 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แฟลตดินแดง3 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก กรุงเทพฯ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91
CCDC : Climate Change Data Center