ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
เชียงราย
บ้านทุ่งยั้ง ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย N/A 47 41 28
รพ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ. เชียงราย N/A 37 20 20
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย N/A 58 53 49
รพ.สต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 61 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ทุ่งก่อ จ.เชียงราย 89 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 95 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านร่องบัวทอง จ.เชียงราย 82 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 96 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 133 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 77 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แม่สรวย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 75 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 78 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย N/A 51 46 28
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 80 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 222 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 84 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพาน จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เชียงใหม่
Bear Hug Cafe‚ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 67 46 28 31
Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่ 152 58 53 49
คณะการสื่อสารมวลชน มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 114 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะบริหารธุรกิจ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (HB5) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะสังคมศาสตร์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 178 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 1 (Indoor) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 2 (Indoor) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 3 (Indoor) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 4 (Indoor) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 6 (Indoor) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 1 (Indoor) 209 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 3 (Indoor) 134 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 4 (Indoor) 71 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 5 (Indoor) 109 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 6 (Indoor) สำรอง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1B (อาสา DustBoy, Outdoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 153 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2A (อาสา DustBoy, Outdoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 126 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2B (อาสา DustBoy, Indoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 100 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4B (อาสา DustBoy, Indoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5A (อาสา DustBoy, Outdoor) 186 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5B (อาสา DustBoy, Indoor) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 126 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านดอยสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 120 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านหัวโท ม. 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 154 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านห้วยริน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 139 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 133 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านโปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านใหม่ปูเลย ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 139 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประตูหน้า มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มช. แคมปัสแม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A 43 20 25
มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 64 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ 104 47 32 27
รพ. พร้าว จ. เชียงใหม่ N/A 48 49 48
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 59 58 53 49
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 80 33 31 32
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 93 58 53 49
รพ. สารภี จ. เชียงใหม่ N/A 60 37 31
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 98 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. เวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ. เชียงใหม่ N/A 47 42 28
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 54 58 36 32
รพ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 104 42 34 18
รพ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 85 33 26 16
รพ.สต.บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 144 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ 221 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่นาจร ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 99 46 41 24
รพ.สันทราย ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 82 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เขต1 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ N/A 39 22 25
รพ.หางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 123 40 40 35
รพ.อมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ N/A 47 41 28
รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ N/A 16 13 13
รพ.แม่วาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 87 47 41 28
รพ.แม่อาย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ N/A 16 15 15
รพ.แม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 92 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ N/A 47 42 28
รร.ชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 167 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 120 58 53 49
รร.บ้านออน จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.ฝางชนูปถัมภ์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 86 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.มิตรมวลชน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 129 58 53 49
รร.อนุบาลมยุรี ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้านก๋วยเตี๋ยวลีลา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 80 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (อาสา DustBoy) 148 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ 111 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถาบันนโยบายสาธารณะ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 110 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 111 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 98 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ดอยเต่า ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ฮอด จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอพักหญิงอาคาร 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอพักหญิงอาคาร 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้องฟิตเนส ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช. ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้องโยคะ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช. ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (indoor) 127 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 91 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (ตึก SCB1 CMU) 73 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร3 ชั้น6 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 93 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 146 17 16 13
อาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 83 57 53 51
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 146 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 132 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดกองทราย ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 146 58 53 49
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 131 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนวัดห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 137 58 53 49
ไนท์บาร์ซาร์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 142 58 53 49
น่าน
รพ. นาหมื่น จ. น่าน N/A 44 21 23
รพ.บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 120 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านหลวง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 90 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 267 58 53 49
อบต.สวด ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 78 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 166 58 53 49
โรงเรียนบ้านด่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน N/A 50 49 42
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 164 58 53 49
พะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พย.2 นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 113 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สระ จ.พะเยา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา 85 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 112 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 110 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แพร่
ทต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ร้องกวาง ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลอง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 80 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. วังลึก จ. แพร่ 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 101 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวังชิ้น จ. แพร่ 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แม่ฮ่องสอน
ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน 79 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 157 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ปางมะผ้า ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 257 47 41 28
รพ.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน N/A 47 42 28
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน 79 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.นาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.เเม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 167 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านนาปลาจาด จ.แม่ฮ่องสอน 187 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ลาหลวง ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 71 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ฮี้ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สบเมย ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 85 41 33 21
รร.บ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 147 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (กอ.รมน.) 96 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน) 295 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 124 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 184 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 142 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 202 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน 225 19 17 17
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำปาง
ชุมชนอิ้วเมี่ยน หมู่บ้านบ้านผาลาด จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 197 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทม.เขลางค์นคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอ.เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอ.แม่พริก ต.พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จ.ลำปาง 72 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 159 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทุ่งบัวตองแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ธุดงค์สถานถ้ำป่าสัก ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านหาด หมู่บ้านชุมชนบ้านหาด จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหาดปู่ด้าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดกอรวก หมู่บ้านกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดจำค่าวนาราม ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดนาแช่ หมู่บ้านนาแช่ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดปงชัย หมู่บ้านปงชัย จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดปงแท่น หมู่บ้านปงแท่น จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดปางป๋วยศรัทธาราม หมู่บ้านปางป๋วย ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดวังตม หมู่บ้านวังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดแม่เกี๋ยง หมู่บ้านแม่เกี๋ยง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ป้องกันภัยเทศบาล สาขาห้วยเป็ด หมู่บ้านห้วยเป็ด จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่บ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัด (ศูนย์ราชการแม่เมาะ) หมู่บ้านทุ่งกล้วย จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัด รพ.สต.บ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัด หมู่บ้านสบป้าด จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัด หมู่บ้านห้วยคิง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัด หมู่บ้านแม่จาง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัด หมู่บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัด โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัด(หัวฝาย) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีตรวจวัดค่ายประตูผา ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หมู่บ้านสวนป่าแม่จาง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ปงเตา ต. ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านกฟผ. จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์บ้านทาน หมู่บ้านบ้านทาน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์วังน้ำต้อง หมู่บ้านวังน้ำต้อง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์สบเติ๋น หมู่บ้านสบเติ๋น จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์เวียงสวรรค์ หมู่บ้านเวียงสวรรค์ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์แม่หล่วง หมู่บ้านแม่หล่วง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์ใหม่ฉลองราช หมู่บ้านใหม่ฉลองราช จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์ใหม่ห้วยรากไม้ หมู่บ้านใหม่ห้วยรากไม้ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ หมู่บ้าน จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลแม่เมาะ หมู่บ้านนาแขมพัฒนา จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนนาสัก หมู่บ้านนาสัก จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านกลาง หมู่บ้านบ้านกลาง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่บ้านบ้านแม่ส้าน จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนสบจางวิทยา หมู่บ้านสบจาง จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนสบเมาะวิทยา หมู่บ้านสบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ต.เหมืองจี้ อ.เมือง บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตลาดสดบ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน 109 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านวัดจามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ. ลำพูน 76 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำพูน 68 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำพูน (สาขาเวียงยอง) 69 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านฮ่อมต้อ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 79 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.วัดบ้านก้อง ต. ปากบ่อง อ. ป่าซาง จ.ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. ลี้ จ. ลำพูน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
ตาก
ที่ว่าการอ.แม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ตาก) 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สามเงา​ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก N/A 47 41 28
รพ.แม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 116 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลบ้านตาก 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิษณุโลก
รพ.บางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 64 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสจ.พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจ.เพชรบูรณ์ อาคาร 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ (กอ.รมน.เพชรบูรณ์) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสจ.เพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุตรดิตถ์
รพ.ตรอน 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านโคก N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ฟากท่า ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) จ.อุตรดิตถ์ 88 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
กำแพงเพชร
รพ.ทรายทองวัฒนา 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บึงสามัคคี 71 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ปางศิลาทอง 66 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลานกระบือ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ท่าไม้ 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ปากอ่าง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ปางมะค่า 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ลาด ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 60 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลาง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร) 74 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.คลองลาน 66 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร 96 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชัยนาท
รพ.สต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หันคา จ.ชัยนาท 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครสวรรค์
รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านดงมหาชัย ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ชุมแสง ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ท่าตะโก ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บรรพตพิสัย 87 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ลาดยาว ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หนองบัว ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เมืองนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 52 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แม่วงก์ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 147 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แม่เปิน ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หนองโพ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พิจิตร
รพ.วังทรายพูน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 73 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
รพ.ทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ห้วยคต 69 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสจ.อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
นครนายก
สสจ.นครนายก จ.นครนายก 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ้านนา จ.นครนายก 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ปากพลี จ.นครนายก 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.องครักษ์ จ.นครนายก 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นนทบุรี
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (Indoor) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตลาดสดกรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทน.นนทบุรี อาคาร 2 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ทน. ปากเกร็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยรร.วัดกู้ ทน.ปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี (กอ.รมน.) 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.รร.ประเสริฐอิสลาม ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน.ปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน.ปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าโรงเรียนปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี (กอ.รมน.) 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พระนครศรีอยุธยา
รพ.สต.แม่ลา จ.พระนครศรีอยุธยา 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลพบุรี
รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านหมี่ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
รพ.สต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี 163 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.คุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สิงห์บุรี
ทต.ถอนสมอ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.พักทัน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สระแจง ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ห้วยชัน ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.อินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 67 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.โพทะเล ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อ่างทอง
รพ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สามโก้ จ.อ่างทอง 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชโย จ.อ่างทอง 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (กอ.รมน.อ่างทอง) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เขื่อนวชิราลงกรณ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
ทม.หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจ.เพชรบูรณ์ อาคาร 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ (กอ.รมน.เพชรบูรณ์) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสจ.เพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุพรรณบุรี
รพ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ดอนมะเกลือ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านห้วยหิน N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจ.ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา) 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พนมสารคาม ต.พนมสารคาม. อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตราด
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก จ.ตราด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านคลองพร้าว จ.ตราด 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านตามาง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านท่าเส้น จ.ตราด 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เกาะหมาก ต.หมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (กอ.รมน.ปราจีนบุรี) 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระยอง
ทต.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จ.ระยอง 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรปราการ
รพ.สต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.วัดสลุด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (กอ.รมน.สระแก้ว) 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลคลองหาด จ.สระแก้ว 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
กาฬสินธุ์
ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.กมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 52 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.สมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 63 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 55 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.สามชัย ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ขอนแก่น
รพ.สต. บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น N/A 47 41 28
ศูนย์อนามัยที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาสารคาม
ศาลากลางจ.มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม) 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 52 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 52 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.แกดำ จ.มหาสารคาม 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้อยเอ็ด
รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านสองห้อง ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองบ้านหนองนาสร้าง ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
นครพนม
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นาแก ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านแพง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ทรายมูล จ.นครพนม 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.เวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 72 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เรณูนคร ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 60 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจ.นครพนม หลังเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม (กอ.รมน.นครพนม) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บึงกาฬ
รพ.บึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 53 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โซ่พิสัย ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 97 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 196 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากคาด จ. บึงกาฬ 326 21 16 18
โรงพยาบาลเซกา จ. บึงกาฬ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มุกดาหาร
รพ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.นิคมคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 74 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร (กอ.รมน.มุกดาหาร) 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอนามัย.บ.ห้วยตาเบอะเฉลิมพระเกียรติ 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เลย
รพ.ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 111 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 60 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงาน กอ.รมน.จ.เลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย (กอ.รมน.เลย) 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สกลนคร
รพ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านจำปาดง จ.สกลนคร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร (กอ.รมน.สกลนคร) 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลวานรนิวาส จ.สกลนคร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.สระใคร ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 61 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจ.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (กอ.รมน.หนองคาย) 62 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ จ.หนองคาย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. โพนพิสัย จ. หนองคาย 67 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หนองบัวลำภู
รพ.สต.ค่ายสว่าง ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจ.หนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู (กอ.รมน.หนองบัวลำภู) 75 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสจ.หนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 60 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.อดมร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะเทคโนโลยี มร.อดมร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.กุมภวาปี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ อุดรธานี 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.กู่แก้ว ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 23 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 61 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.คำบง ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ผากลางนา ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 55 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองนาคำ ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อุดรธานี ต.หมากเเข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านโชคเจริญ ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์วิทยบริการ มร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสจ.อุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (กอ.รมน.ชัยภูมิ) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครราชสีมา
ทม.สีคิ้ว ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จุดที่ 1 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทม.สีคิ้ว ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จุดที่ 2 N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ทภ.2 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.นครราชสีมา) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บุรีรัมย์
ศาลากลางจ.บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (กอ.รมน.บุรีรัมย์) 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุรินทร์
ค่ายวีระโยธิน กกล.สุรนารี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.นาบัว จ.สุรินทร์ 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ราชการจ.สุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (กอ.รมน.สุรินทร์) 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
ยโสธร
รพ.กุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.มหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลทรายมูล 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร 58 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศรีสะเกษ
รพ.ปรางค์กู่ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ภูสิงห์ ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านพราน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสจ.ศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.กันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ภูสิงห์ ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.ชานุมาน ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 78 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. คำเดือย 62 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.นายม ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.หนองไฮน้อย ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.อุ่มยาง ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 160 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โคกเจริญ ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 71 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจ.อำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (กอ.รมน.อำนาจเจริญ) 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พนา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ลืออำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุบลราชธานี
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.น้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 68 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ปทุม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 29 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สำโรง ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสจ.อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 68 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 60 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 69 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
กระบี่
รพ.อ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมพร
รพ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครศรีธรรมราช
ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (Indoor) 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พังงา
สสอ.คุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง จ.พังงา 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด จ.พังงา 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว จ.พังงา N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ไม้ขาว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้าแยกฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น จ.ระนอง N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบจ.ระนอง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (กอ.รมน.ระนอง) 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุราษฎร์ธานี
รพ.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.เทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 21 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ้านตาขุน ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไชยา ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
ตรัง
ทม.กันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พัทลุง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ยะลา
ทน.ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สงขลา
กอ.รมน.จ.สงขลาส่วนหน้า ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา(กอ.รมน.สงขลา) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทน. หาดใหญ่ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ต. พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สตูล
ทต.กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน.สตูล) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร.5 พัน.2 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล (กอ.รมน.สตูล) 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
22 มี.ค. 23 มี.ค. 24 มี.ค. 25 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร
ชั้น 1 อาคารแคปปิตอลแมนชั่น เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านกลางเมือง อ่อนนุช-วงแหวน ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ N/A 58 53 49
ศาลาว่าการกรุงเทพฯ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ (กอ.รมน.) 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91
CCDC : Climate Change Data Center