ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
เชียงราย
บ้านทุ่งยั้ง ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 23 17 25 19
รพ.ดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ. เชียงราย 17 18 27 19
รพ.สต. เกาะช้าง จ. เชียงราย 22 17 27 21
รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 29 17 25 19
รพ.สต.ผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 22 17 25 19
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 14 20 25 18
รพ.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 20 19 27 19
รพ.เทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 26 17 24 18
รพ.เวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 16 19 25 18
รพ.แม่สรวย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 35 19 26 20
รร.บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 18 18 28 20
อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 46 20 26 20
อบต.ศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 27 20 25 19
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ. เชียงราย 36 19 25 18
โรงพยาบาลแม่จัน จ. เชียงราย 6 18 28 20
เชียงใหม่
Bear Hug Cafe‚ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 11 19 26 22
Innovative Village ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่ 34 19 26 22
คณะการสื่อสารมวลชน มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 14 19 26 22
คณะบริหารธุรกิจ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3 19 26 22
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (HB5) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19 19 26 22
คณะสังคมศาสตร์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 11 19 26 22
ชุมชนล่ามช้าง จุดที่ 5 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (Indoor) สำรอง 25 19 26 22
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 1 (Indoor) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 2 (Indoor) 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 3 (Indoor) 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 4 (Indoor) 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนล่ามช้าง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 6 (Indoor) 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 3 (Indoor) 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 4 (Indoor) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 5 (Indoor) 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จุดที่ 6 (Indoor) สำรอง 20 19 26 22
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 14 19 26 22
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1A (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3 19 26 22
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 1B (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 24 19 26 22
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2A (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19 19 26 22
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 2B (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19 19 26 22
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4A (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 8 19 26 22
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 4B (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 15 19 26 22
ชุมชนหมื่นสาร จุดที่ 5B (อาสา DustBoy) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 19 26 22
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 29 19 26 22
ทต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 7 17 23 21
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 16 17 23 21
บ้านหัวโท ม. 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 33 18 24 22
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 11 19 25 18
บ้านโปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 26 15 21 18
ประตูหน้า มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 15 19 26 22
มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 9 18 26 19
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ 20 23 25 23
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 10 18 26 22
รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 13 19 26 19
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 25 19 28 23
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 11 15 21 19
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 11 18 26 19
รพ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 21 18 26 19
รพ.ฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 15 18 24 23
รพ.สต.บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 11 18 24 23
รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 27 17 24 21
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 18 17 23 21
รพ.สต.บ้านสบอ้อ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 21 17 24 21
รพ.สต.บ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 12 17 23 21
รพ.สต.บ้านใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 10 16 22 19
รพ.สต.บ้านไตรสภาวคาม ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 15 17 24 21
รพ.สต.แม่นาจร ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 13 17 24 20
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เขต1 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 30 19 26 22
รพ.หางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 32 20 28 23
รพ.อมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 15 17 22 15
รพ.เชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 13 17 24 21
รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 10 17 25 20
รพ.แม่วาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 19 19 28 23
รพ.แม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 22 14 20 20
รพ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 36 18 24 23
รร.บ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 7 17 22 22
รร.บ้านออน จ.เชียงใหม่ 18 18 24 22
รร.ฝางชนูปถัมภ์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 15 18 24 23
รร.มิตรมวลชน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 17 17 23 21
ร้านก๋วยเตี๋ยวลีลา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 26 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (อาสา DustBoy) 24 19 26 22
ศพด.บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 14 17 24 21
ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ A ต.ช้างเผือก อ.เมือง 28 19 26 22
ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ B ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 20 19 26 22
ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ NX3-002 เซ็นเซอร์ C ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 29 19 26 22
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 8 19 26 22
สสอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ดอยเต่า ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 12 19 26 22
อาคาร3 ชั้น6 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มช. ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 14 19 26 22
ไนท์บาร์ซาร์ จ. เชียงใหม่ 32 19 26 22
น่าน
รพ. นาหมื่น จ. น่าน 16 25 19 19
รพ.บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 21 19 20 16
รพ.บ้านหลวง ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 11 19 21 16
รพ.สต.บ้านด่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 9 18 20 15
รร.สกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านด่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
รพ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 34 20 23 18
รพ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ. พะเยา 2 23 20 18
รร.บ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 13 21 20 18
รร.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 15 20 22 18
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พย.2 นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 11 20 21 18
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 11 23 20 18
โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา 12 20 22 18
โรงพยาบาลเชียงคำ จ. พะเยา 21 17 21 17
แพร่
รพ.ร้องกวาง ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 5 23 19 18
รพ.ลอง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 15 22 23 18
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 8 23 21 18
รพ.สต.ไทรย้อย ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 5 23 23 18
สสอ.หนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 5 22 21 18
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ 3 23 20 18
โรงพยาบาลแพร่ 5 23 21 18
แม่ฮ่องสอน
ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน 14 15 22 19
รพ.ปางมะผ้า ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 19 14 20 19
รพ.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 24 19 26 22
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน 11 14 21 17
รพ.สต. บ้านกองก๋อย จ. แม่ฮ่องสอน 11 17 23 16
รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 11 14 20 19
รพ.สต.นาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.เเม่ฮ่องสอน 8 13 18 18
รพ.สต.นาป่าแปก ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 10 13 18 19
รพ.สต.บ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ลาหลวง ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 4 15 22 17
รพ.สต.แม่ฮี้ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 13 15 22 19
วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (กอ.รมน.) 26 14 19 20
ศาลากลางจ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน (กอ.รมน. แม่ฮ่องสอน) 16 14 20 20
ศูนย์บริการสาธารณสุข ทม.แม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 12 14 20 20
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17 14 19 20
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 18 15 22 19
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 19 14 20 20
ลำปาง
ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 24 21 22 18
ทต.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (กพร.) 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง (กพร.) 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทม.เขลางค์นคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอ.เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง (กพร.) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอ.แม่พริก ต.พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จ.ลำปาง (กพร.) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (กพร.) 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 25 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 21 19 18 17
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง (กพร.) 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ปงเตา ต. ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง (กพร.) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลำพูน
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ต.เหมืองจี้ อ.เมือง บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน 20 19 24 18
ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (Indoor) 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 23 20 28 23
รพ.ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 22 19 24 18
รร.บ้านสันป่าสัก อ.ลี้ จ.ลำพูน 24 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านฮ่อมต้อ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 26 19 24 18
รร.วัดบ้านก้อง ต. ปากบ่อง อ. ป่าซาง จ.ลำพูน 22 20 28 23
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 28 19 24 18
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
ตาก
ที่ว่าการอ.แม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ตาก) 2 20 22 17
บก.ฉก.ร.4 บ้านห้วยหินฝน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 11 20 22 17
รพ.วังเจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 13 22 24 19
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 2 21 25 20
รพ.สามเงา​ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 9 19 25 18
รพ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 10 19 17 15
รพ.แม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 8 20 22 17
โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก 16 17 22 16
โรงพยาบาลบ้านตาก 14 20 24 19
พิษณุโลก
รพ.ชาติตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 2 28 17 16
รพ.บางกระทุ่ม ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 3 27 19 17
รพ.บางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 18 28 20 18
รพ.วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 26 28 18 16
รพ.สต.หนองกุลา ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 24 26 23 19
รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 15 28 17 17
รพ.เนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 3 27 16 16
สสจ.พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 10 28 18 17
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 2 28 17 18
รพ.บึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 11 29 18 17
รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 7 30 18 18
รพ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2 29 18 17
รพ.หล่มสัก ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 16 30 18 18
รพ.เขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 8 29 17 17
ศาลากลางจ.เพชรบูรณ์ อาคาร 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ (กอ.รมน.เพชรบูรณ์) 2 28 17 17
โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 7 28 17 16
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 5 23 24 19
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 3 23 24 19
โรงพยาบาลสวรรคโลก จ. สุโขทัย 9 25 21 18
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
กำแพงเพชร
รพ.บึงสามัคคี 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ปางศิลาทอง 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ลาด ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลาง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร) 20 23 24 20
สสอ.คลองลาน 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 24 26 19 17
นครสวรรค์
สสอ.เก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 25 27 20 17
พิจิตร
รพ.สต.ท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 25 28 19 17
รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 30 27 21 19
รพ.สต.หอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 10 28 19 17
รพ.สต.เนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 17 27 21 19
อุทัยธานี
รพ.บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 5 24 19 17
รพ.ลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 13 24 19 17
รพ.สว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 8 26 20 18
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 12 26 20 18
สสอ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 25 26 20 18
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
นครนายก
ศาลากลางจ.นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก (กอ.รมน.) 3 17 18 16
สสอ.บ้านนา จ.นครนายก 18 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นนทบุรี
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 34 21 23 21
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี (Indoor) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตลาดสดกรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 39 21 23 21
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 15 21 23 21
ทน.นนทบุรี อาคาร 2 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 22 23 25 23
ปากซอยรร.วัดกู้ ทน.ปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 17 21 23 21
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 34 21 23 21
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี (กอ.รมน.) 10 23 25 23
ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 9 21 23 21
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 25 21 23 21
ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 8 21 23 21
ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด 19 21 23 21
ศพด.รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 13 21 23 21
ศพด.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน.ปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 20 21 23 21
ศพด.รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 21 23 21
ศพด.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11 21 23 21
ศพด.รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 6 21 23 21
ศพด.รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน.ปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 21 23 21
ศพด.รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2 21 23 21
สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 10 21 23 21
หน้ารร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 18 21 23 21
หน้ารร.วัดบ่อ ทน.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 26 21 23 21
หน้าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 21 21 23 21
หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 15 21 23 21
หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11 21 23 21
แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 7 21 23 21
แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 28 21 23 21
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 5 20 21 19
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี (กอ.รมน.) 2 21 23 21
ลพบุรี
รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บ้านหมี่ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หนองม่วง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสจ.ลพบุรี ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สระบุรี
รร.หน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สิงห์บุรี
อบต.ค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.พักทัน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สระแจง ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (กพร.) 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.ห้วยชัน ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.) 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.อินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.) 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.โพทะเล ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 7 22 18 23
อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เทศบาลตำบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (กพร.) 11 21 25 20
อ่างทอง
รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชโย จ.อ่างทอง 9 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง 11 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.หัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (กอ.รมน.อ่างทอง) 2 21 21 19
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 38 22 21 19
สสอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 8 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารสามประสบ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.2) 36 21 19 17
เขื่อนวชิราลงกรณ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 8 19 17 15
นครปฐม
รพ.นครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 32 24 25 23
รพ.สต.อ้อมใหญ่ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 12 33 35 33
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 6 27 29 27
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 30 27 29 27
ประจวบคีรีขันธ์
ทม.หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์) 19 13 19 16
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 2 28 17 18
รพ.บึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 11 29 18 17
รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 7 30 18 18
รพ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2 29 18 17
รพ.หล่มสัก ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 16 30 18 18
รพ.เขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 8 29 17 17
ศาลากลางจ.เพชรบูรณ์ อาคาร 1 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ (กอ.รมน.เพชรบูรณ์) 2 28 17 17
โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 7 28 17 16
สุพรรณบุรี
รพ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 19 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านห้วยหิน 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 24 22 22 20
รพ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.อู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 22 22 22 20
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 33 25 20 18
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจ.ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา) 15 18 19 17
สสอ.พนมสารคาม ต.พนมสารคาม. อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ตราด
รพ.สต.บ้านตามาง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 16 9 16 8
อบต.เกาะหมาก ต.หมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 5 5 10 6
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (กอ.รมน.ปราจีนบุรี) 6 18 19 17
ระยอง
ทต.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 2 13 18 14
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 18 20 21 19
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 1 17 19 15
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (กอ.รมน.สระแก้ว) 15 17 19 16
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
กาฬสินธุ์
ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 2 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.กมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 6 25 20 19
สสอ.สมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 6 26 20 19
สสอ.สามชัย ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 5 24 20 21
ขอนแก่น
รพ.สต. เก่างิ้ว ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 4 28 21 20
รพ.สต.กุดกว้าง จ.ขอนแก่น 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.โนนทัน ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
มหาสารคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 7 26 21 19
ศาลากลางจ.มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม) 2 26 21 19
สสอ.บรบือ จ.มหาสารคาม 4 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 2 25 21 19
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 2 26 21 19
ร้อยเอ็ด
รพ.สต.หนองบ้านหนองนาสร้าง ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 4 24 20 19
เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด 5 24 20 20
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
นครพนม
รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 2 20 21 25
รพ.นาแก ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 2 23 22 24
รพ.บ้านแพง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 12 20 20 26
รพ.วังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 4 23 22 24
รพ.ศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 6 21 21 27
รพ.สต.เวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 14 20 21 26
รพ.เรณูนคร ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 13 22 22 24
รพ.โพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 9 21 21 26
ศาลากลางจ.นครพนม หลังเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม (กอ.รมน.นครพนม) 3 20 21 25
โรงพยาบาลปลาปาก จ. นครพนม 12 21 22 24
บึงกาฬ
รพ.บึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 6 20 19 25
รพ.บุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 2 20 19 25
รพ.ศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 5 22 18 24
รพ.โซ่พิสัย ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 4 22 18 22
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 3 22 18 23
มุกดาหาร
รพ.นิคมคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 8 23 22 24
รพ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 5 23 23 25
รพ.สต. บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 5 23 22 24
รพ.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 3 23 22 23
รพ.หว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 3 23 23 25
เลย
รพ.ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 25 25 21 21
รพ.วังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 18 30 19 22
รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 13 28 17 17
สำนักงาน กอ.รมน.จ.เลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย (กอ.รมน.เลย) 9 29 20 22
สกลนคร
รพ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.สุขสำราญ ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 12 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.โคกศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 12 22 22 25
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร (กอ.รมน.สกลนคร) 4 23 21 25
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 48 23 17 19
รพ.สต.สระใคร ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 11 23 17 19
รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 10 25 21 23
รพ.หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 15 24 20 23
ศาลากลางจ.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (กอ.รมน.หนองคาย) 6 24 20 23
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 12 23 18 22
สสจ.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 9 24 20 23
หนองบัวลำภู
รพ.สต.ค่ายสว่าง ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 19 28 20 24
ศาลากลางจ.หนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู (กอ.รมน.หนองบัวลำภู) 7 28 20 24
สสจ.หนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 10 28 20 24
อุดรธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 9 26 19 24
คณะวิทยาศาสตร์ มร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 7 26 19 24
คณะเทคโนโลยี มร.อดมร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 11 26 19 24
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 2 26 20 24
รพ.กุมภวาปี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ อุดรธานี 8 26 20 23
รพ.บ้านผือ ต.พลับผือ อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี 14 26 22 24
รพ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 7 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.คำบง ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 6 26 20 24
รพ.สต.บ้านหนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 2 26 19 24
รพ.สต.ผากลางนา ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 15 26 21 23
รพ.สต.หนองนาคำ ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 4 26 19 24
รพ.หนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 15 25 20 24
รพ.อุดรธานี ต.หมากเเข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 7 26 20 24
รพ.ไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 6 25 20 24
รร.บ้านโชคเจริญ ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 24 26 22 24
ศูนย์วิทยบริการ มร.อด ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 6 26 19 24
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 13 26 19 24
สสจ.อุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 13 26 20 24
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (กอ.รมน.ชัยภูมิ) 2 28 20 19
นครราชสีมา
ทม.สีคิ้ว ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จุดที่ 1 10 23 21 19
ทม.สีคิ้ว ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จุดที่ 2 7 23 21 19
บก.ทภ.2 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 3 22 21 19
รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 8 22 21 19
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.นครราชสีมา) 4 22 21 19
บุรีรัมย์
ศาลากลางจ.บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (กอ.รมน.บุรีรัมย์) 2 20 20 18
สุรินทร์
ค่ายวีระโยธิน กกล.สุรนารี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 7 20 20 18
ศูนย์ราชการจ.สุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (กอ.รมน.สุรินทร์) 2 20 20 18
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
ยโสธร
ทม.ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 2 23 20 21
รพ.กุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 5 24 20 22
รพ.ค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 7 21 19 20
รพ.ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 13 23 20 21
รพ.มหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 3 20 25 18
รพ.สต.บ้านนิคม ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 8 22 19 20
รพ.สต.ศิริพัฒนา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 6 21 19 20
รพ.สต.โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 5 20 19 19
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 5 23 20 21
สวนสาธารณะพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 4 23 20 21
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 3 23 20 21
สสอ.ค้อวัง ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 9 20 19 19
โรงพยาบาลทรายมูล 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 6 24 21 23
ศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 4 18 18 15
ศาลากลางจ.ศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (กอ.รมน.ศรีสะเกษ) 9 19 19 18
สสจ.ศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 16 19 19 18
สสอ.กันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 14 17 18 14
สสอ.ภูสิงห์ ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อำนาจเจริญ
รพ.ชานุมาน ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 10 23 20 23
รพ.สต.นายม ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 6 23 20 21
รพ.สต.หนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 1 24 21 23
รพ.สต.โคกเจริญ ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 11 24 21 24
รพ.สต.โนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 6 22 19 22
รพ.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 5 23 19 21
ศาลากลางจ.อำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (กอ.รมน.อำนาจเจริญ) 3 24 20 22
สสอ.พนา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.หัวตะพาน ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 8 23 20 21
อุบลราชธานี
รพ.น้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 9 16 17 11
รพ.สต.ปทุม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 5 19 18 17
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 4 17 18 12
รพ.สำโรง ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 6 18 18 16
สสจ.อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 8 19 18 17
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
ภูเก็ต
รพ.สต.ไม้ขาว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ห้าแยกฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 6 6 6 10
ระนอง
อบจ.ระนอง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (กอ.รมน.ระนอง) 2 7 8 9
สุราษฎร์ธานี
รพ.เคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.เทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 4 5 10 10
สสอ.กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ.บ้านตาขุน ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎ์ธานี 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
ตรัง
ทม.กันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 8 6 7 11
รพ.สต.บ้านควน ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง (กอ.รมน.ตรัง) 3 4 6 10
ปัตตานี
ทม.ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 10 4 5 8
ยะลา
ทน.ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 6 5 6 10
สงขลา
กอ.รมน.จ.สงขลาส่วนหน้า ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา(กอ.รมน.สงขลา) 4 4 5 8
ทสจ.สงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 11 3 5 8
สตูล
ทต.กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน.สตูล) 2 6 6 9
ร.5 พัน.2 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล (กอ.รมน.สตูล) 5 6 6 9
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค.
กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 13 20 21 20
วังสระปทุม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วังสระปทุม 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลาว่าการกรุงเทพฯ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ (กอ.รมน.) 19 23 25 23
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 15 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 1 22 23 25 23
แฟลตดินแดง2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 23 23 25 23
แฟลตดินแดง3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 24 23 25 23
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91
CCDC : Climate Change Data Center