ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
เชียงราย
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15) 79 24 22 19
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2) 32 24 22 19
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านร่องห้า หมู่ 1) 43 24 22 19
ศพด.บ้านพญากองดี จ.เชียงราย 45 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 53 19 17 14
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 30 19 15 12
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 63 14 12 10
โรงพยาบาลขุนตาล จ. เชียงราย 41 25 22 20
โรงพยาบาลดอยหลวง จ. เชียงราย 48 23 19 17
โรงพยาบาลป่าแดด จ. เชียงราย N/A 19 18 14
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จ. เชียงราย 43 19 17 14
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ. เชียงราย 54 24 21 18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น 51 24 22 19
โรงพยาบาลเชียงแสน จ. เชียงราย 55 22 17 15
โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย 43 25 23 19
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 43 14 12 10
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 44 23 19 17
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 73 16 13 10
โรงพยาบาลแม่สรวย จ. เชียงราย 41 15 12 10
เชียงใหม่
Bear Hug Cafe' ต. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่ 45 17 15 14
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 42 17 15 14
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) 51 17 15 14
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 52 17 15 14
ชุมชนป้านปิง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 64 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 65 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ชุมชนหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 42 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ 29 13 11 10
นันทชาติ พรีสคูล จ. เชียงใหม่ 41 17 15 14
น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 62 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.พะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.สันติสุข ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 80 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.หนองบัว ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 64 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.หนองปิด ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 69 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.แม่เตี๊ยะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 93 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ.โปกกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 91 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 79 13 10 9
บ้านหัวโท หมู่ที่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 64 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 48 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ประตูหน้า มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 60 17 15 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 46 16 15 13
รพ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 35 15 13 12
รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ 33 17 15 14
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงใหม่ 89 11 9 8
รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 54 14 12 12
รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 32 15 13 12
รพ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 61 15 13 13
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ เขต 1 จ. เชียงใหม่ 50 17 15 14
รพ. หางดง จ. เชียงใหม่ 63 17 15 14
รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 38 9 9 8
รพ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 28 12 10 9
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล จ. เชียงใหม่ 62 11 10 9
รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ N/A 11 9 8
รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 34 16 15 13
รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 52 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 71 14 11 10
รพ.สต.บ้านนาหวาย จ.เชียงใหม่ 94 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปงตำ จ.เชียงใหม่ 84 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางมะเยา จ.เชียงใหม่ 100 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่ 80 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านสบอ้อ จ.เชียงใหม่ 75 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ 98 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านเมืองหงาย จ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ 100 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแกน้อย จ.เชียงใหม่ 103 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านแม่นะ จ.เชียงใหม่ 58 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านโหล่งปง จ.เชียงใหม่ 77 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ 183 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม จ.เชียงใหม่ 79 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 83 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่ 91 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านห้วยจะค่าน จ.เชียงใหม่ 69 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.มิตรมวลชน จ.เชียงใหม่ 104 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.บ้านทับเดื่อ จ.เชียงใหม่ 76 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จ.เชียงใหม่ 67 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ จ.เชียงใหม่ 127 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 41 17 15 14
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ 59 17 15 14
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 93 17 15 14
อบต. กองแขก จ. เชียงใหม่ 79 11 10 9
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55 17 15 14
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 52 17 15 14
อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 38 17 15 14
แม่สากรีนเนอร์รี่ฮิลล์ 60 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
น่าน
อบต.สวด จ.น่าน 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พะเยา
ทต.ห้วยข้าวก่ำ จ.พะเยา 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย จ.พะเยา 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านไชยสถาน จ.พะเยา 54 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านท่าฟ้าใต้ จ.พะเยา 50 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จ.พะเยา 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สสอ. แม่ใจ จ. พะเยา 24 16 14 11
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง (กอ.รมน. พะเยา) 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต. บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 26 41 26 34
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 48 41 26 34
อบต.สระ จ.พะเยา 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปง จ. พะเยา 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
แพร่
รพ. ร้องกวาง จ. แพร่ 29 18 24 14
รพ.สต. ทุ่งแค้ว จ. แพร่ 19 29 35 27
รพ.สต. ป่าแดง จ. แพร่ 24 16 17 13
รพ.สต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ. แพร่ 23 15 14 13
ศพด.บ้านบ่อแก้ว จ.แพร่ 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองม่วงไข่ จ. แพร่ 36 29 35 27
อบต.ไทรย้อย จ.แพร่ 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสอง จ. แพร่ 13 44 37 43
โรงพยาบาลสูงเม่น จ. แพร่ 15 16 17 13
แม่ฮ่องสอน
ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 จ.แม่ฮ่องสอน 91 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 144 11 9 8
รพ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 78 12 9 8
รพ.สต. ต่อแพ จ. แม่ฮ่องสอน 45 11 9 8
รพ.สต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า จ. เเม่ฮ่องสอน 112 11 8 7
รพ.สต. หมอกจำแป่ จ. แม่ฮ่องสอน 25 11 9 8
รพ.สต. เมืองน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 53 11 9 8
รพ.สต. แม่ลาหลวง จ. แม่ฮ่องสอน 50 11 10 9
รพ.สต.เมืองแปง จ.แม่ฮ่องสอน 96 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.แม่ฮี้ จ.แม่ฮ่องสอน 108 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รร.บ้านน้ำฮู จ.แม่ฮ่องสอน 83 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 55 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 47 11 9 8
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 61 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน 182 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 100 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน 65 11 9 8
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน 47 11 9 8
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 30 11 10 9
ลำปาง
ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 27 31 29 32
ต. หลวงเหนือ อ. งาว จ.ลำปาง 49 31 22 16
ลำพูน
ตลาดสดบ้านศรีปทุม จ.ลำพูน 100 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 37 13 11 10
ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) N/A 10 10 9
บ้านวัดจามเทวี จ. ลำพูน 27 17 15 14
ลานกีฬาบ้านลี้ จ.ลำพูน 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดบัวบก อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 55 16 14 13
ศูนย์สุขภาพชุมชนลี้ จ.ลำพูน 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
เครือสหพัฒน์ จ. ลำพูน 38 15 13 12
เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน 64 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 27 9 9 8
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 33 9 9 8
รพ. แม่ระมาด จ. ตาก 26 9 9 8
ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก) N/A 8 8 8
โรงพยาบาลพบพระ จ. ตาก 42 7 7 7
โรงพยาบาลวังเจ้า จ. ตาก 31 8 8 8
โรงพยาบาลสามเงา​ จ.ตาก 8 9 8 8
โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตาก 21 7 6 6
โรงพยาบาลแม่สอด จ. ตาก 19 9 9 8
พิษณุโลก
รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 51 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 67 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 52 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 38 14 13 14
รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพสต. หนองกุลา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 48 12 12 12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 42 13 13 14
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ. พิษณุโลก 34 13 12 13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสงสงคราม 37 12 12 13
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 16 16 16 15
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 82 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 52 18 15 16
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สุโขทัย
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังเก่า) จ.สุโขทัย 82 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ทม.ศรีสัชนาลัย (หลังใหม่) จ.สุโขทัย 67 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 21 11 10 10
ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย (กอ.รมน. สุโขทัย) 27 12 11 10
อุตรดิตถ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) 48 14 13 11
โรงพยาบาลน้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 18 12 11 11
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
กำแพงเพชร
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 25 10 10 10
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 43 12 12 11
พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ จ.พิจิตร 27 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อุทัยธานี
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี (กอ.รมน. อุทัยธานี) 29 11 11 10
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 9 16 14 18
ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 19 18 17 20
นนทบุรี
กระทรวงสาธารณสุข 27 26 26 26
ซอยสถานสงเคราะห์คนพิการปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 45 23 23 22
ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 ตัด 3 ทน. ปากเกร็ด 43 23 23 22
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร. อัมพรไพศาล) ทน. ปากเกร็ด 47 23 23 22
ตลาดสดกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 36 23 23 22
ถนนแจ้งวัฒนะคลองประปา ทน. ปากเกร็ด 46 23 23 22
ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ทน. ปากเกร็ด 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน. ปากเกร็ด 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปากซอยโรงเรียนวัดกู้ ทน. ปากเกร็ด 40 23 23 22
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 29 26 26 26
ป้ายจอดรถหน้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ทน. ปากเกร็ด 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ป้ายรถเมล์หน้าเมเจอร์ฮอลิวูด ทน. ปากเกร็ด 78 23 23 22
ร้านเย็นตาโฟโลกันต์ ทน. ปากเกร็ด 55 23 23 22
ศพด. รร.ชลประทานสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประชาสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ประเสริฐอิสลาม ทน. ปากเกร็ด 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ทน. ปากเกร็ด 13 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ทน. ปากเกร็ด 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) ทน. ปากเกร็ด 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดผาสุกมณีจักร ทน. ปากเกร็ด 1 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) ทน. ปากเกร็ด 33 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด. รร.ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ทน. ปากเกร็ด 34 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี 44 26 26 26
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ) เทศบาลนครนนทบุรี 54 26 26 26
สามแยกติวานนท์-ปากเกร็ด 2 ทน. ปากเกร็ด 51 23 23 22
สามแยกเมืองทองธานี ถนนติวานนท์ ทน. ปากเกร็ด 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 43 26 26 26
สี่แยกสหกรณ์ 3 (ถนนเลี่ยงเมือง) ทน. ปากเกร็ด 43 23 23 22
หน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ทน. ปากเกร็ด 16 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทน. ปากเกร็ด 44 23 23 22
หน้าโรงเรียนคลองเกลือ ทน. ปากเกร็ด 29 23 23 22
หน้าโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ทน. ปากเกร็ด 23 23 23 22
หน้าโรงเรียนวัดบ่อ ทน. ปากเกร็ด 42 23 23 22
หมู่บ้านดวงแก้ว หน้าบริษัท นีมาไทย ทน. ปากเกร็ด 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด 47 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมน 2 ทน. ปากเกร็ด 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
หมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย 19 ทน. ปากเกร็ด 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารบางกอกแลนด์ เมืองทองธานี 35 23 23 22
แยกกรมชลประทาน ทน. ปากเกร็ด 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปทุมธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พระนครศรีอยุธยา
อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 7 17 15 17
สระบุรี
ชุมชนหมู่ 5 บ้านเขามะกอก จ. สระบุรี 21 17 15 13
เทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง จ.สระบุรี 37 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 11 13 12 12
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 17 15 15 18
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 6 6 6 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 51 8 9 9
เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี 14 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
นครปฐม
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 7 30 30 30
รพ.นครปฐม 13 21 22 21
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 3 บ้านเอื้ออาทรสาย 5 จ.นครปฐม 49 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศพด.ทม.ไร่ขิง แห่งที่ 4 วังมณี จ.นครปฐม 36 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานอธิการบดี ม. มหิดล (ศาลายา) 12 30 30 30
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 22 30 30 30
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 9 5 7 6
เพชรบูรณ์
รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 31 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 16 16 16 15
โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 82 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 52 18 15 16
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 30 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สมุทรสงคราม
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กอ.รมน. สมุทรสงคราม) 29 20 20 20
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กอ.รมน. สมุทรสาคร) 13 30 31 31
สุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง (กอ.รมน. สุพรรณบุรี) 13 8 8 8
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 10 22 21 24
หนองแหน 2 อ. พนมสารคราม จ. ฉะเชิงเทรา 10 17 15 18
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (กอ.รมน. ตราด) 10 5 6 N/A
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 8 5 6 N/A
อบต.เกาะหมาก จ.ตราด 5 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 17 12 9 11
ระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ (กอ.รมน. ระยอง) 7 8 8 9
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 17 34 35 35
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 10 10 9 10
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 13 10 9 10
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 62 22 19 21
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย 58 22 19 21
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 40 17 18 17
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จ. กาฬสินธุ์ 36 22 19 21
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 59 22 19 21
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 25 17 18 17
ขอนแก่น
รพ. สต. เก่างิ้ว จ. ขอนแก่น 31 22 18 18
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 30 22 18 19
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จ. ขอนแก่น 25 19 17 18
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 52 22 19 19
เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น 41 21 19 19
มหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44 22 19 20
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 51 22 19 20
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (กอ.รมน.มหาสารคาม) 43 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44 18 18 17
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม 35 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ร้อยเอ็ด
รพ.สต. บ้านสองห้อง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 41 18 20 18
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 68 18 21 19
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จ. ร้อยเอ็ด 25 18 19 18
เทศบาลตำบลโคกสูง จ. ร้อยเอ็ด 54 18 20 18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ้านหนองนาสร้าง จ. ร้อยเอ็ด 33 18 21 19
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
นครพนม
ทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยใน รพ.เรณูนคร จ.นครพนม 67 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ. สต. เวินพระบาท จ. นครพนม 39 17 16 16
รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 59 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 57 17 15 16
อาคารผู้ป่วยนอก รพ.นาแก จ.นครพนม 38 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลนครพนม 54 17 15 16
โรงพยาบาลบ้านแพง จ. นครพนม 54 19 18 18
โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ. นครพนม 51 17 15 16
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม 70 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
บึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 45 19 21 20
โรงพยาบาลบุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 86 18 18 18
มุกดาหาร
รพ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 77 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต. บ้านดงเย็น จ. มุกดาหาร 46 15 14 15
รพ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 56 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน. มุกดาหาร) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร 53 15 14 15
เลย
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย (กอ.รมน. เลย) 17 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลปากชม จ. เลย 39 14 13 13
โรงพยาบาลวังสะพุง จ. เลย 25 15 16 15
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ. เลย 30 13 12 13
สกลนคร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 18 21 20 20
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ. สกลนคร 38 20 19 19
โรงพยาบาลวานรนิวาส 49 23 21 21
โรงพยาบาลสกลนคร 42 20 19 19
หนองคาย
รพ.สต. รัตนวาปี จ. หนองคาย 40 20 22 22
รพ.สต. สระใคร จ. หนองคาย 44 20 22 22
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (กอ.รมน. หนองคาย) N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ 53 22 23 22
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 45 24 23 22
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 44 24 23 23
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ. หนองคาย 41 24 23 23
โรงพยาบาลหนองคาย 46 24 23 22
หนองบัวลำภู
รพ.สต.ค่ายสว่าง จ.หนองบัวลำภู 41 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 28 20 18 18
อุดรธานี
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 23 24 21 19
รพ.สต.คำบง จ.อุดรธานี 39 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองใส จ.อุดรธานี 44 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.ผากลางนา 20 17 15 17
รพ.สต.หนองนาคำ จ.อุดรธานี 55 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 46 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 37 23 20 20
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ. อุดรธานี 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงพยาบาลกู่แก้ว 7 24 21 19
โรงพยาบาลบ้านผือ จ. อุดรธานี 37 22 18 21
โรงพยาบาลหนองหาน จ. อุดรธานี 44 24 21 20
โรงพยาบาลอุดรธานี 22 23 20 20
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 44 22 18 21
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 22 21 18 18
นครราชสีมา
ถนนสุรนารี เทศบาลนครราชสีมา 28 18 17 13
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 14 16 16 12
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 1 21 17 16 12
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2 19 17 16 12
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จ. นครราชสีมา 27 17 15 13
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 8 12 13 13
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 25 11 13 12
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 104 14 16 14
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ยโสธร 72 14 16 14
สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ 120 14 16 14
สวนสาธารณะพญาแถน 110 13 14 13
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (วิมานพญาแถน) 102 13 14 13
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร 42 14 16 14
โรงพยาบาลค้อวัง จ. ยโสธร 68 12 12 11
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จ. ยโสธร 67 12 13 12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ยโสธร 89 12 13 12
โรงพยาบาลไทยเจริญ จ. ยโสธร 82 14 14 14
ศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 28 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ จ.ศรีสะเกษ 32 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน. ศรีสะเกษ) 40 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 43 10 10 10
อำนาจเจริญ
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ 80 13 13 12
รพ.สต. โคกเจริญ จ. อำนาจเจริญ 71 13 11 13
รพ.สต. โนนดู่ จ. อำนาจเจริญ 69 12 12 13
รพ.สต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 95 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 76 13 13 13
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 72 13 13 13
อุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน. อุบลราชธานี) 31 12 11 12
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 44 11 10 11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 45 12 11 12
โรงพยาบาลน้ำยืน จ. อุบลราชธานี 31 11 10 9
โรงพยาบาลวารินชําราบ จ. อุบลราชธานี 47 12 11 12
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี 42 12 10 10
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 41 12 11 12
โรงพยาบาลสิรินธร จ. อุบลราชธานี 28 14 13 12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี 60 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 11 5 6 N/A
พังงา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.ปัตตานี จ.ปัตตานี 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 17 13 13 N/A
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) จ.ปัตตานี 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลเมืองปัตตานี) จ.ปัตตานี 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ภูเก็ต
บจก. กี่หิ้นเวริ์คชอฟ 6 3 4 N/A
ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต 7 3 4 N/A
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) 4 3 3 N/A
สุราษฎร์ธานี
ตลาดสด ทต.ย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี 57 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
วัดย่านดินแดง จ.สุราษฎร์ธานี N/A ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)​ 25 5 5 N/A
โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง)​ 27 5 5 N/A
โรงเรียนเทศบาล5 (เทศบาลสุราษฎร์ธานี)​ 24 5 5 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
ตรัง
ควนตำหนักจันทน์ จ.ตรัง 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง 10 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
สํานักงานเทศบาลเมืองกันตัง จ. ตรัง 12 7 8 N/A
นราธิวาส
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช 11 5 6 N/A
ปัตตานี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.ปัตตานี จ.ปัตตานี 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ดาดฟ้า กอ.รมน. ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี (กอ.รมน. ปัตตานี) 17 13 13 N/A
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) จ.ปัตตานี 22 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลเมืองปัตตานี) จ.ปัตตานี 20 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
พัทลุง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง) 6 7 9 N/A
ยะลา
สำนักงานเทศบาลนครยะลา 14 13 13 N/A
สงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (กอ.รมน. สงขลา) 20 9 8 N/A
สนามกีฬาจิระนคร 44 12 12 N/A
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) 23 12 12 N/A
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 21 9 11 11
สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 34 12 12 N/A
ไดอาน่าคอมเพล็กซ์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทน. หาดใหญ่ 18 12 12 N/A
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 10 8 9 N/A
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 7 5 6 N/A
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
21 เม.ย. 22 เม.ย. 23 เม.ย. 24 เม.ย.
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 (กอ.รมน. ภาค) 9 26 26 26
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ 20 34 36 35
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 4 26 26 26
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 38 34 36 35
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 22 26 26 26
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13 26 26 26
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จุดที่ 2 N/A 26 26 26
โรงเรีนนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ 8 34 36 35
โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ 47 26 26 26
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 28 34 36 35
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ 25 36 37 37
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91