Hotspot


MODIS Near Real Time : Totals hotspot(s).

Date : 17/08/2019

รายงานสถานการณ์ไฟป่า

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 (ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง)
พบจุดความร้อน(Hotspot) บริเวณพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด จุด
จุดที่ ละติจูด ลองจิจูด X Y ว/ด/ป เวลา ตำบล อำเภอ จังหวัด


กราฟแสดงจุดความร้อนประจำวัน

บริเวณพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่


กราฟแสดงจุดความร้อนแยกตามอำเภอ

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560

บริเวณพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่