INRIT 2015: ผศ.ดร. สมพร จันทระ

14 ก.พ. 2561

INRIT 2015: ผศ.ดร. สมพร จันทระ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


"การเผาชีวมวลและการเกิดหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย"


ในการนำเสนอผลงานวิชาการสหวิทยาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2558 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 


-------------------------------------------------------------

ผลิตวีดีโอและจัดนิทรรศการโดย LIVEBOX