กล่าวสุนทรพจน์ : อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน