โครงการตรวจติดตามข้อมูลฝุ่น PM2.5 / PM10 ในภาคเหนือ

5 มิ.ย. 2561

โครงการตรวจติดตามข้อมูลฝุ่น PM2.5 / PM10 ในภาคเหนือ โดย รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Data Center: CCDC ในงานประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่