รศ.ดร. พานิช อินต๊ะ, อ.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

14 ก.พ. 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


"DustDETEC: เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบเรียลไทม์"


ในการนำเสนอผลงานวิชาการสหวิทยาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2558 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 


--------------------------------------------------------

ผลิตวีดีโอและจัดนิทรรศการโดย LIVEBOX