ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำร่างนโยบายแก้ไขปัญหาหมอกควัน

25 เม.ย. 2561

ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำร่างนโยบายแก้ไขปัญหาหมอกควันเพื่อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี โดยนักวิจัยระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 จัดโดยศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่