ผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพ โดย "อ.นพ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวิชย์"

18 เม.ย. 2561

บรรยายเรื่อง "ผลกระทบของหมอกควันพิษต่อสุขภาพของประชาชน" อ.นพ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวิชย์ คณะแพทยศาสตร์ งานสัมมนาในหัวข้อ "บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 จัดโดย มหาวิยาลัยเชียงใหม่