ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน "บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน"

18 เม.ย. 2561

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ "บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 จัดโดย มหาวิยาลัยเชียงใหม่