การแถลงข่าว "เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤตหมอกควัน"

10 เม.ย. 2561

การแถลงข่าว "เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤตหมอกควัน" โดยประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Data Center: CCDC www.cmuccdc.org