สาเหตุที่มาและองค์ประกอบของหมอกควันในเชียงใหม่

10 เม.ย. 2561

"สาเหตุที่มาและองค์ประกอบของหมอกควันในเชียงใหม่"

โดย ผศ.ดร. สมพร จันทระ 

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่