องค์ความรู้ด้านหมอกควันและไฟป่ากับการสร้างนโยบายสาธารณะอย่างยั่งยืน

10 เม.ย. 2561

องค์ความรู้ด้านหมอกควันและไฟป่ากับการสร้างนโยบายสาธารณะอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร. พนม กุณาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่