เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยหมอกควัน

31 มี.ค. 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนประชาชนร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยหมอกควัน ด้วยดัชนีคุณภาพอากาศภาคประชาชน (People AQI) และใช้ไลน์แอพพลิเคชัน โดยเพิ่มเพื่อน @dustboy เพื่อตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศและรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมคึวามพร้อมและการปฏิบัติตัวในช่วงวิกฤตหมอกควัน