บรรยายพิเศษเรื่อง "Haze/Harm Prevention"

14 ก.พ. 2561

บรรยาย นโยบายสภากาชาด เรื่อง “Haze/Harm Prevention”

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร 

ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย 


และดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาหมอกควัน เพื่อลดภัยพิบัติ” เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙