การแถลงข่าวและเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ CCDC ภายใต้โครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน

14 ก.พ. 2561

การแถลงข่าวและเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ CCDC ภายใต้โครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน ที่ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม การเกษตรแม่เหียะ (สถานีอยู่ด้านหลังสถานีวิจัยเกษตรแม่เหียะ) 

วันศุกร์ที่ 31 มีค. 60 เวลา 09:00-10:30 น.


**** สถานีนี้ เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ในความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเครือข่ายวิจัย (Research University Network: RUN) โดยได้รับการงบประมาณสนับสนุนจาก คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. สามารถตรวจวัด pm10 และ pm2.5 ได้ในสถานีเดียวกัน เป็น 1 ใน 2 สถานีในภาคเหนือ อีกสถานีอยู่ที่ จ.น่าน


การแถลงข่าวเกี่ยวกับเครื่องมือวัดจากทีมวิจัยในโครงการย่อยที่ 4 

จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ

2. ผศ.ดร. สมพร จันทระ

3. ผศ.ดร. สุภาพ ชูพันธ์

4. รศ.ดร. เศรฐ์ สัมภัตตะกุล