แนะนำศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCDC) และเครื่องมือตรวจวัดฝุ่น DustDETEC

14 ก.พ. 2561

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

ในหัวข้อ แนะนำศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Climate Change Data Center: CCDC

โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกูล อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)


(www.cmuccdc.org )


ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่