คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมรณรงค์การป้องกันและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและคนรอบข้างจากปัญหาหมอกควัน

14 ก.พ. 2561

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปลุกจิตอาสา นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการป้องกันและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและคนรอบข้าง จากปัญหาหมอกควันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักศึกษาฟรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่