แถลงข่าวโครงการ ประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)

14 ก.พ. 2561

แถลงข่าวโครงการ ประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)


โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) กลุ่มวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่