แผนพัฒนาแม่แจ่มโมเดลพลัส โดนนายอำเภอทศพล เผื่อนอุดม

14 ก.พ. 2561

การสัมมนา “การจัดองค์รวมเชียงใหม่แจ่ม-แม่แจ่มโมเดล”

โดย เครือข่ายประชารัฐเพื่อเชียงใหม่แจ่ม

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่