การประชุมเชิงปฏิบัติการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand Workshop)

14 ก.พ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand Workshop) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น.

ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่