การประชุมการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยและเกษตรพันธสัญญา Part 01

14 ก.พ. 2561

การประชุมการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยและเกษตรพันธสัญญา 

ของคณะกรรมาธิการปฏรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ


จัดขึ้นที่ UNISRV  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่