INRIT 2015: อ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์

14 ก.พ. 2561

INRIT 2015: อ.ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


"การประยุกต์แบบจำลองควบคู่อุตุนิยมวิทยาและเคมี WRF-Chem เพื่อศึกษาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย"


ในการนำเสนอผลงานวิชาการสหวิทยาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2558 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี