พิธีลงสัตยาบันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

14 ก.พ. 2561

พิธีลงสัตยาบันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำในภาคเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 


เพื่อขอฉันทามติ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันปัญหาหมอกควัน โดยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ผู้แทนภาคธุรกิจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น และเครือข่ายภาคศาสนา ประชาชนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมผนึกพลังรวมกำลังกันช่วยเหลือสนับสนุนเสริมสร้างความมั่นคงบนพื้นที่สูงของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่กำลังประสบปัญหาขั้นวิกฤตความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม