INRIT 2015 อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ

14 ก.พ. 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


"DustView: ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังฝุ่นควันภาคเหนือ"


ในการนำเสนอผลงานวิชาการสหวิทยาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2558 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 


-------------------------------------------------------------

ผลิตวีดีโอและจัดนิทรรศการโดย LIVEBOX