เครือข่ายระวังภัย

14 ก.พ. 2561

ปัญหาวิกฤติหมอกควันของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ในปีนี้ได้มีการนำเอา"เครื่องมือวัดฝุ่นเรียลไทม์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาคิดค้นโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเข้ามาช่วยเตือนภัยให้เกิดทำงานในเชิงรุกมากขึ้น