สปช. รับฟังปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ Part 02

14 ก.พ. 2561

การประชุมการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยและเกษตรพัน­ธสัญญา ของคณะกรรมาธิการปฏรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ