ป.ย.ป. รับฟังความคิดเห็นหาแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นควัน นำร่องจังหวัดเชียงใหม่

20 ส.ค. 2562


ป.ย.ป. รับฟังความคิดเห็นหาแนวทางป้อง

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็น หารือแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ 

ป.ย.ป. รับฟังความคิดเห็นหาแนวทางป้อง
          วันนี้ (20 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมสำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมคณะทำงาน ได้ขอรับฟังความคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
ป.ย.ป. รับฟังความคิดเห็นหาแนวทางป้อง
          ทั้งนี้ ป.ย.ป. เห็นว่าสถานการณ์ฝุ่นควันในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี การมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการเลือกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ และได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลต่อทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ  
ป.ย.ป. รับฟังความคิดเห็นหาแนวทางป้อง
          ... 
ป.ย.ป. รับฟังความคิดเห็นหาแนวทางป้อง


ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

CCDC : Climate Change Data Center