จังหวัดเชียงใหม่เปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

5 มิ.ย. 2562

วันนี้ (5 มิ.ย.62) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr.Ren Yisheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมไปถึงการบูรณาการในการลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาหมอกควันของทุกภาคส่วน นำไปสู่การถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพ 
จังหวัดเชียงใหม่เปิดการสัมมนาเชิง�
          สำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากหมอกควันในประเทศจีน ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหา สามารถลดผลกระทบมลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
จังหวัดเชียงใหม่เปิดการสัมมนาเชิง�
          นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับฟางและเทคโนโลยีอื่นๆ ด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้แนะนำเทคโนโลยี JUNCAO ที่นักวิทยาศาสตร์จีนได้คิดค้นขึ้นมาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงของภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการเพาะปลูกเห็ดกินได้ ไม่ทำลายพืชป่า ซึ่งเอื้อต่อการบรรเทาความยากจน ส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
จังหวัดเชียงใหม่เปิดการสัมมนาเชิง�
          ขณะเดียวการการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปอย่างเข้มงวด โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง นาโนเทคโนโลยีและหอคอยฟอกอากาศ เพื่อควบคุมหมอกควันในเมืองให้มีประสิทธิภาพต่อไป 


ที่มาข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์เชียงใหม่

CCDC : Climate Change Data Center