การประชุมหัวข้อ "บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน"

11 เม.ย. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกขอบคุณ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเป็นประธานการประชุม หัวข้อ บทบาทชาวเชียงใหม่กับปัญหาหมอกควัน เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน และการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา: https://prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?act_id=5959

CCDC : Climate Change Data Center