พลังงานทางเลือกจากน้ามันไก่ในรูปแบบเชื้อเพลิงผสม

Abstract

เชื้อเพลิงปิโตรเลียมในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะน้ามันดีเซลมีแนวโน้มการใช้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี พลังงานทางเลือกจึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพื่อนามาใช้ทดแทนน้ามันดีเซล งานวิจัยนี้เป็นการผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธีไมโครอิมัลชัน ที่ผสมน้ามันไก่กับเอทานอลโดยมีไบโอดีเซลเป็นสารลดแรงตึงผิว เพื่อศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของการผสมน้ามันไก่ เอทานอล และไบโอดีเซลที่ได้จากน้ามันปาล์ม ซึ่งการผสมน้ามันไก่และเอทานอล จะมีปริมาณน้ามันไก่ 20 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และผสมไบโอดีเซลในอัตราส่วน 0 ถึง 2.4 เท่าโดยปริมาตรของเอทานอล โดยใช้เครื่องผสมขนาดเล็กที่อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซนเซียส) สังเกตผลเป็นเวลา 25 วันหลังการผสม พบว่าเมื่อใช้ปริมาณไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น เชื้อเพลิงผสมจะเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น โดยที่ปริมาณน้ามันไก่ 20, 30, 40, 60 และ 80 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ปริมาณไบโอดีเซลเป็น 1.6, 2.0 และ 2.4 เท่าโดยปริมาตรของเอทานอลสามารถผสมกันได้ดี สังเกตได้จากเชื้อเพลิงผสมเป็นเนื้อเดียวกัน มีสีเหลืองใส ไม่พบการแยกชั้นใดๆ และเมื่อนาไปตรวจคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความหนืด (ASTM D445) ค่าความเป็นกรด (ASTM D664) ความหนาแน่น (ASTM D1298) ค่าความร้อน (ASTM D240) จุดไหลเท (ASTM D6751) และหมอกควัน (ASTM D6751) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับคุณสมบัติของน้ามันดีเซลและไบโอดีเซลตามที่กรมธุรกิจพลังงานได้กาหนดไว้ เชื้อเพลิงผสมจึงเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในอนาคต

Author

อมราภรณ์ แก้วชะฎา และ สุธีรา ขันทพันธ์

Journal

วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Vol. 12 No. 2:48-57 [2013]

Keywords

ไบโอดีเซล, น้ามันไก่, เอทานอล, สารลดแรงตึงผิว

References

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=148584