ภัยในหน้าหนาวจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

Abstract

""ทคัดย่อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ ภาคเหนือของประเทศไทยมีอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เพิ่มสูงขึ้น อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก เหล่านี้ได้นำไปสู่ความกังวลในเรื่องของสุขภาพของประชากร โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็น ที่รู้กันดีว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดในเพศหญิงบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยมีค่าสูงที่สุดในเอเชีย ข้อมูล พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ช่วงก่อนและหลังเกิดปัญหาวิกฤติหมอกควันในปี 2556 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่ป่าและการเผาพื้นที่ทำการเกษตร ในขณะเดียวกันพบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศทั่วไปมีปริมาณสูงเกินค่ามาตรฐานที่ทาง สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐและกรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้คือ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ""

Author

ธิดารัตน์ ผลพิบูลย์, ดร. อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ และ ศ. นพ. อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์

Journal

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2557

Keywords

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน, มะเร็งปอด, วิกฤติหมอกควัน

References

https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/25502