มาตรการทางกฎหมายป่าไม้ของประเทศไทย กับพลวัตแห่งภูมิภาคอาเซียนในการร่วมมือกัน ป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่า

Abstract

""เดิมทีการออกมาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่การ บังคับใช้ภายในรัฐ ตามหลักอำนาจอธิปไตยและ หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป แต่ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ส่งผลแค่ภายในรัฐเท่านั้น แต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนได้ ดังเช่น กรณีปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนจากไฟป่า ทั้งนี้ ในภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมกันจัดทำข้อตกลงอาเซียน ว่าด้วยหมอกควันข้ามพรมแดน เพื่อเป็นแนวทางใน การร่วมกันป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำและก่อให้เกิดปัญหามลพิษ จากหมอกควันในภูมิภาค ทั้งนี้จากการศึกษา ลักษณะทั่วไปของไฟป่า หลักการ ข้อพิพาทใน กฎหมายระหว่างประเทศในการจัดการปัญหา หมอกควันข้ามพรมแดน รวมถึงความร่วมมือใน ภูมิภาคอาเซียนกับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษ หมอกควันข้ามแดนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน หมอกควันข้ามแดนจากไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ของประเทศไทยทั้ง 4 ฉบับ พบว่ามาตรการกฎหมายป่าไม้ของประเทศไทยยัง ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังขาดมาตรการ ที่แสดงถึงความร่วมมือเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนอันจะทำให้การป้องกัน ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าสัมฤทธิผล""

Author

เดือนเด่น นาคสีหราช

Journal

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2559

Keywords

กฎหมายป่าไม้, มลพิษหมอกควัน, ความร่วมมือ

References

https://tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/38312