มูลค่าก่อสร้างของอาคารเขียว

Abstract

""งานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบมูลค่าการก่อสร้างของอาคารที่ออกแบบก่อสร้างเพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ LEED 2009 for New Construction and Major Renovations ในประเทศไทยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับการรับรองในระดับ Platinum อันเป็นระดับสูงสุด หรืออนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดจำนวน 3 โครงการ กับมูลค่าการก่อสร้างของอาคารเดียวกันที่ออกแบบก่อสร้างตามความรู้พื้นฐานงานออกแบบก่อสร้างตามปกติ โดยได้แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจริงในการทำอาคารเขียวตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเมื่อเทียบกับการทำอาคารเดียวกันโดยวิธีปกติทั่วไปมีค่าเท่ากับ 32 และ 40 เปอร์เซ็นต์สำหรับอาคารขนาดเล็ก (พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร) โดยที่มูลค่าส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการขอประเมินอาคารเขียว ค่าอุปกรณ์งานระบบที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการใช้พลังงาน และเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าก่อสร้างตามปกติของอาคารเดียวกันที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่มาก จึงเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง สำหรับอาคารขนาดกลาง (พื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร) การทำอาคารเขียวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก การสร้างอาคารเดียวกันโดยวิธีการปกติในอัตราส่วนที่ไม่สูงมาก เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวและบทวิเคราะห์สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบแก่ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบการ ในการตัดสินใจทำอาคารเขียว อันเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สมควรได้รับการส่งเสริมให้ถูกนำไปปฏิบัติกันในสังคมอย่างแพร่หลาย""

Author

บุญชัย พันธุ์ธีรานุรักษ์, ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร

Journal

Journal of the Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Vol 19 No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

Keywords

ค่าก่อสร้าง, อาคารเขียว

References

https://tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/30285