การจัดการคุณภาพอากาศของโรงงานโดยใช้แบบจำลองคุณภาพอากาศ ร่วมกับแนวทางเทคโนโลยีสะอาด

Abstract

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย มีการปล่อยมลพิษอากาศซึ่ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างความรําคาญให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการจัดการคุณภาพอากาศในเชิงรุก โดยใช้แบบจําลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 และ AERMOD เป็นเครื่องมือสําหรับการจัดคุณภาพอากาศของโรงงานแป้งมัน สําปะหลังขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดสําหรับลดฝุ่น ละอองที่พิจารณา คือ (1) สเปรย์น้ําลานกองวัตถุดิบ (2) สร้างกําแพงต้นไม้ (3) จัดรูปแบบการกอง วัตถุดิบ (4) การใช้ไซโคลน และ (5) การใช้ถุงกรอง ซึ่งจากแบบจําลองพบว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่น ละอองสูงสุดที่ระดับพื้นดินสามารถลดลงได้ 12% , 28% , 34% , 18% และ 18% ตามลําดับ ผล การศึกษาดังกล่าวแสดงถึงศักยภาพของแนวทางที่ใช้ในการช่วยกระบวนการตัดสินใจของโรงงาน อุตสาหกรรมได้

Author

นายพงศ์พัฒน์ สุขเกษม

Journal

มหาวิทยาลัยดเทคโนโลยีสุรนารี 2558

Keywords

โรงงาน, มลพิษทางอากาศ, อากาศ, เทคโนโลยี

References

no link