การตรวจติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time ในสิ่งแวดล้อมเมืองโดยการใช้เครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดิน ชุดอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยีก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดทินออกไซด์ และภาพถ่ายดาวเทียมผ่านระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ท

Abstract

จากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปริมาณที่สูงขึ้นนั้น ส่งผลให้ปัญหามลพิษทางอากาศกลายเป็นปัญหาที่สำคัญทั่วโลก กรุงเทพมหานครจัดได้ว่าเป็นเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศในระดับสูงที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิธีการตรวจติดตามคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ไม่กะทัดรัดในการติดตั้งตามจุดที่ต้องการตรวจติดตามได้ รวมถึงราคาของระบบตรวจติดตามและการบำรุงรักษาที่มีราคาสูง และไม่สามารถติดตามตรวจวัดได้อย่าง real-time การศึกษาในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบตรวจติดตามมลพิษทางอากาศแบบ real-time ขนาดเล็กและราคาไม่แพงที่สามารถติดตั้งตามในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ เซมิคอนดักติ้งก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดทินออกไซด์ที่พัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยีได้ใช้ในนำมาประยุกต์ใช้ ที่มีค่า sensitivity ต่อก๊าซ NO2 (<0.05-5 ppm) และselectivity ที่สูง ด้วยค่าความถูกต้องเท่ากับ 82% เมื่อทำการปรับเทียบกับการตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ NO2 ที่ได้จากการตรวจวัดภาคพื้นดินได้นำมาหาค่าสหสัมพันธ์กับภาพถ่ายดาวเทียม SCIMACHY และการตรวจวัดค่า Aerosol Optical Thickness (AOT)จากภาพถ่ายดาวเทียมเซ็นเซอร์ MODIS นั้นได้นำมาหาค่าสหสัมพันธ์กับค่า PM10 ที่ตรวจติดตามจากภาคพื้นดินอีกเช่นกัน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ทนำมาใช้ในการนำเข้าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการรายงานคุณภาพอากาศด้วยสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบอินเทอร์เน็ตนี้ยังสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและความตระหนักของประชาชนต่อคุณภาพอากาศได้อีกด้วย

Author

ดร. อรประภา ภุมมะกาญจนะ และคณะ

Journal

http://research.trf.or.th/node/4845

Keywords

Geo-Informatics , real time air pollution detection , Semiconducting gas sensor , SnO2

References

http://research.trf.or.th/node/4845