การพยากรณ์ PM10 ในบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยทฤษฎีเกรย์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ปริมาณ PM10 ด้วยทฤษฎีระบบเกรย์ ในบริเวณภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปางและแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาข้อมูล เบื้ องต้นพบว่าคุณภาพอากาศในบริเวณที่ทาการศึกษามีปริมาณ PM10 สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งค่ามาตรฐานเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาหรับผลการพยากรณ์พบว่า ในปี พ.ศ. 2557-2560 ปริมาณ PM10 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้ นทุกบริเวณที่ทาการศึกษา โดยในช่ วงเดื อนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีปริมาณ PM10 มากที่สุดโดยเฉพาะในเดือนมีนาคม ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม พบว่า จังหวัดลาปางมี PM10 มากที่สุด โดยเฉพาะเดือนตุลาคม

Author

พิมพ์พรรณ อาพันธ์ทอง1* และปิยภัทร บุษบาบดินทร์2

Journal

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 20 (ฉบับที่ 1) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558

Keywords

ทฤษฎีเกรย์, ตัวแบบ, GM(1,1), PM10, มลพิษทางอากาศ, พยากรณ์

References

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/science/article/view/3650