การเพิ่มความบริสุทธิ์ไบโอดีเซลที่สังเคราะห์จากน้ำมันปาล์มโดยการล้างด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค

Abstract

ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการผลิตนั้นมักใช้การทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้ด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากนั้นต้องผ่านการล้างสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการออกจากไบโอดีเซลก่อนการนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์ต่อไป ขั้นตอนการล้างจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้ช่องจุลภาคในการล้างไบโอดีเซลด้วยน้ำ โดยศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนระหว่างน้ำล้างและไบโอดีเซล (0.8:1.0-10.0:1.0) อุณหภูมิ (อุณหภูมิห้อง -60 องศาเซลเซียส) และเวลาของการสัมผัส (2-10 วินาที) ที่มีต่อความสามารถในการล้างเมื่อเปรียบเทียบกับการล้างแบบใช้กรวยแยกซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง พบว่าสำหรับการล้างแบบขั้นตอนเดียวพบว่าการล้างที่อุณหภูมิห้องให้สัดส่วนการกำจัดไฮดรอกไซด์ต่อมิลลิลิตรไบโอดีเซลดีที่สุด แต่ไม่สามารถทำให้ค่าความเป็นกรด-เบสของน้ำล้างก่อนและหลังการล้างมีค่าใกล้เคียงกันได้จึงต้องใช้การล้างแบบ 2 ขั้นตอน และแบบ 3 ขั้นตอน สำหรับการล้างแบบ 3 ขั้นตอน สามารถใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำล้างต่อไบโอดีเซลเพียง 2.4:1.0 โดยใช้เวลาการสัมผัสรวม 6 วินาทีและสามารถใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำล้างต่อไบโอดีเซล 3.0:1.0 โดยใช้เวลาการสัมผัสรวม 12 วินาทีสำหรับการล้างแบบ 2 ขั้นตอน ไบโอดีเซลที่ผ่านการล้างโดยใช้ช่องจุลภาคมีคุณสมบัติพื้นฐาน (ความหนืด ความหนาแน่น จุกหมอกควัน จุดไหลเท และค่าความเป็นกรด) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน

Author

อมราภรณ์ แก้วชะฎา, ธนพร ไวพานิชการ

Journal

""วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบบั ที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2558 The Journal of KMUTNB., Vol. 25, No. 1, Jan. - Apr. 2015"" ""วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบบั ที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2558 The Journal of KMUTNB., Vol. 25, No. 1, Jan. - Apr. 2015""

Keywords

ไบโอดีเซล, ช่องจุลภาค, การเพิ่มความบริสุทธิ์

References

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/article/view/418