การแพร่กระจายของสารประกอบพอลไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุชีวมวลและระหว่างเกิด ปัญหมอกควันในพนื้ที่ภาคเหนือของประเทศไทย

Abstract

หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยถือเป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ ความ รุนแรงปรากฏชัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาข้อมูลสารมลพิษและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างปี ค.ศ. 2005 - 2010 เพื่อสร้างแบบจําลองที่ใช้พยากรณ์ปริมาณความเข้มข้นของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หมอกควันโดยใช้อนุกรมเวลา ซึ่งทําให้มองภาพรวมของปัจจัยต่างๆและแนวโน้มในอนาคต หลังจากนั้นได้ทําการ สร้างแบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคเพื่อพยากรณ์ระดับการเกิดหมอกควัน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ การ เกิดหมอกควันที่ไม่มีผลต่อสุขภาพ มีผลต่อสุขภาพ และมีผลต่อสุขภาพมาก นอกจากนี้ยังมีประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิง พันธุกรรมสําหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ เพื่อพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ผลการวิเคราะห์อนุกรมเวลาพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควัน ได้แก่ PM, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ําฝน ซึ่งทุกปัจจัยเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเชิงบวก เหมาะสมต่อการพยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลต์และวินเธอร์ แบบจําลองระดับการเกิดหมอกควันให้ค่า Pseudo R = 0.596 สามารถพยากรณ์ระดับการเกิดหมอกควันในปี 2011 ได้ถูกต้อง 93.7% คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 60% ปานกลาง 31.23% และมีผลต่อสุขภาพ 8.77% แบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสําหรับพยากรณ์ปริมาณ PM10 โดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควันให้ค่า R = 0.8615 และ RMSE = 11.18 15 และ RMSE = 11.18

Author

บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ

Journal

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556

Keywords

หมอกควัน ,ดัชนีคุณภาพอากาศ ,การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค

References

http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2013.166