การรับรู้สภาวะสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมของนักเรียน กรณีสิ่งเร้าที่เป็นฝุ่นละออง

Abstract

งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ถึงสภาวะคุณภาพอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม โดยมีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณและการได้รับสัมผัส PM10 ของนักเรียน เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้และที่อยู่ไกลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละ 2 โรงเรียน และใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามการรับรู้อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและทัศนคติด้านคุณภาพอากาศในห้องเรียนและผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน จากนั้นนาผลการตรวจวัด PM10 และข้อมูลจากแบบสอบถามมาคานวณการได้รับสัมผัส PM10 เฉลี่ยรายวัน (Average Daily Intake หรือ ADI) เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่อยู่ใกล้และไกลโรงงานอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของ PM10 ของโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ย 174±87 มคก./ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลโรงงานอุตสาหกรรมที่ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 136±51 มคก./ลบ.ม. อย่างมีนัยสาคัญ (α = 0.05) ส่วนการได้รับสัมผัสของนักเรียนในโรงเรียนใกล้โรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีค่า ADI (หน่วย มคก./กก.ของน้าหนักร่างกาย/วัน) เฉลี่ย 10±2 ซึ่งสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ย 5±1 ผลของแบบสอบถามชี้ว่านักเรียนในโรงเรียนใกล้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้สึกหายใจติดขัดมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.05) ส่วนอาการอื่น ๆ อาทิ ภูมิแพ้ แสบคอ/จมูก เป็นหวัดบ่อยและระคายเคืองตาพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในประเด็นทัศนคติด้านคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพพบว่า นักเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมรู้สึกว่ามีฝุ่นในห้องเรียน ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับความราคาญ กังวล เครียดและรู้สึกว่าฝุ่นมีผลต่อสุขภาพมากกว่านักเรียนที่อยู่ไกลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.05) ยกเว้นความพึงพอใจต่อคุณภาพอากาศในห้องเรียนที่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทั้งสอง

Author

รัฐพล อ้นแฉ่ง (Rattapon Onchang) ปรียาภรณ์ เหมวัตร (Preeyaphon Hemwat)

Journal

""Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University Volume 3 Number 6 November – December 2016 ISSN 2408 - 1248""

Keywords

ฝุ่นละออง, การได้รับสัมผัสเฉลี่ยรายวัน (ADI), การรับรู้สภาวะสิ่งแวดล้อม, นักเรียน, สิ่งแวดล้อมอุตสาห

References

https://tci-thaijo.org/index.php/VESTSU/article/view/75892