การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ กับสภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่เขตดินแดง และเขตลาดพร้าว

Abstract

การเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะ และปัญหาการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน(PM10) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โอโซน (O3)ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในพื้นที่ตัวอย่าง 2 พื้นที่ คือ เขตดินแดงและเขตลาดพร้าว ในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2013 โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตดังกล่าว ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ฤดูกาล (ฤดูร้อนและฤดูฝน) และลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา (เช่นความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ และปริมาณฝน) ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นโดยเฉลี่ยของ PM10 , CO , O3 ,NO2 และ SO2 .ในเขตดินแดง เท่ากับ 58.33 μg/m3, 1.22 ppm, 7.32 ppb, 31.01 ppb and 1.96ppb ตามลำดับ และในเขตลาดพร้าว เท่ากับ 26.13 μg/m3, 0.91 ppm, 14.47 ppb, 26.28 ppb and 2.66 ppb ตามลำดับ ในช่วงปี ที่ทางการศึกษา ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศทุกชนิดในฤดูฝนมีค่าตำ่ กว่าในฤดูร้อน เนื่องจากฝนที่ตก และการเจือจางของน้ำฝน ในฤดูร้อน ความเข้มข้นของ PM10 และ NO2 เท่ากับ58.33 μg/m3. และ 31.01 ppb ตามลา ดับ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กา หนดไว้ที่ 50 μg/m3และ 30ppb ตามลาดับจากการศึกษาสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยามีผลกับมลพิษทางอากาศทุกชนิดที่ศึกษา โดยมีผลกับความเข้มข้นของ NO2 มากที่สุด เนื่องจาก NO2 เป็นสารที่ก่อให้เกิด แก๊สโอโซน

Author

กรรณิกา จันทะล่าม, อาจารย์ ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, อาจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ และ อาจารย์ ดร. ปัญญา แขน้ามแก้ว

Journal

AEE-T Journal of Environmental Education 6(12) : 9-18, 2015

Keywords

มลสารทางอากาศ, สภาพอุตุนิยมวิทยา, สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

References

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjq3r7V1K7ZAhUFuY8KHW2YDuMQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fdoi.nrct.go.th%2FListDoi%2FDownload%2F270935%2Ffb0e468006343167515812508