การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของอนุภาคจุลสารในอากาศ

Abstract

งานวิจัยนี้เกี่ยวกับการตรวจวัดความเข้มข้นเชิงมวลและเชิงจํานวนของอนุภาคจุลสารใน อากาศ กระจายตามพื้นที่ตัวแทนของเมืองเชียงใหม่ ตลอดเวลากลางวัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 ถึง เมษายน 2547 จากการศึกษาพบว่าความเข้มข้นเชิงมวลของอนุภาคมีค่าประมาณ 149 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยเฉลี่ย บริเวณย่านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมีค่าสูงกว่า ย่านที่อยู่อาศัยและชนบท ค่าความเข้มข้นสูงเป็นพิเศษในช่วงเวลาเร่งรีบของแต่ละวัน ความ เข้มข้นเชิงจํานวนสําหรับอนุภาคขนาด 0.3 - 10 ไมโครเมตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดใน แต่ละจุดที่มีการตรวจวัด ค่าที่ได้ค่อนข้างคงที่ ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของแต่ละช่วงขนาดอนุภาค คือ 6.60 x 10, 1.18 x 10, 2.11 x 10 และ 1.12 x 10 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร สําหรับ 0.3-0.5, 0.5-1.0, 1.0-5.0 และ 5.0-10.0 ไมโครเมตร ตามลําดับ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการกระจายความ เข้มข้นของอนุภาคในจุดต่างๆมีความคล้ายคลึงกัน ในการศึกษานี้มีการวิเคราะห์ปริมาณของ โลหะในส่วนประกอบของอนุภาคและใช้วิธีทางสถิติบ่งชี้แหล่งที่มา จากการศึกษาพบว่า Si, Na, Fe, Ca, Al และ K เป็นหกธาตุหลักที่พบ จากการวิเคราะห์ แหล่งที่มาของอนุภาคมาจาก (1) แหล่งระยะไกล เช่น ดิน การเผาไหม้ในอุตสาหกรรม และ อนุภาคจากทะเล (2) แหล่งระยะใกล้ เช่น ฝุ่นผงในถนน แหล่งก่อสร้าง มลพิษจากยานพาหนะ และการเผาป่า (3) แหล่งอื่นๆที่อาจ ได้รับอิทธิพลจากการจราจร

Author

อ. ดร. นคร ทิพยาวงศ์ และคณะ

Journal

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2548

Keywords

อนุภาคจุลสารในอากาศ, ความเข้มข้นเชิงมวลและจํานวน, การวิเคราะห์ส่วนประกอบ

References

no link