การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

Abstract

การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบในการพยากรณ์เพื่อหาตัวแบบที่ เหมาะสมในพยากรณ์ปริมาณมลพิษทางอากาศและประเมินคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนคร เชียงใหม่ โดยวิธี Box-Jenkins โดยใช้แบบจําลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model) ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณ์ปริมาณ คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) คือ ARIMA(1,1,1),(0,1,1), มีค่าคงที่ รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการ พยากรณ์ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO, คือ ARIMA(1,1,1),(1,1,1), 2 ไม่มีค่าคงที่ รูปแบบที่ เหมาะสมสําหรับการพยากรณ์ปริมาณโอโซน (O,) คือ ARIMA(1,1,2),(1,1,1), ไม่มีค่าคงที่ รูปแบบ ที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมโครกรัม (PM, คือ ARIMA(2,1,1),(1,1,1), ไม่มีค่าคงที่ รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณ์ปริมาณซัลเฟอร์ได ออกไซด์ (SO) คือ ARIMA(2,1,2) ไม่มีค่าคงที่ ปริมาณมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลในจังหวัด เชียงใหม่มีแนวโน้มจะมีปริมาณสูงขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งมลพิษที่เกิดจาก คาร์บอนมอนอกไซด์, ไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย มลพิษที่เกิดจากปริมาณโอโซนและฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ มนุษย์ และพบว่าเมื่อปริมาณคาร์บอนมอนอกไซค์และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยก็จะทําให้จํานวนนักเที่ยวลดลง 136,132 คน และ 25,786 คน ตามลําดับ และทําให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลง 357,482,632 บาท และ 67,714.036 บาทตามลําดับ

Author

สายสวาท มันธิโน

Journal

บัญทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548

Keywords

มลพิษ, อากาศ, เชียงใหม่

References

http://newtdc.thailis.or.th/docview.aspx?tdcid=123018