การวิเคราะห์สภาพอากาศและการเฝ้าระวังการเกิดมลภาวะทางอากาศ

Abstract

การจําลองสภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 เพื่อวิเคราะห์สภาพอากาศและเฝ้าระวังการเกิดมลภาวะอากาศ ด้วยแบบจําลอง สภาพอากาศ MM5 ภูมิประเทศของแอ่งส่งผลกระทบมากต่อสภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน ผลลัพธ์จากแบบจําลอง MMS รวมทั้งแผนภาพ Skew-T รูปแบบของความกดอากาศและลมผิวพื้น ใช้ วิเคราะห์สภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่ ลําพูน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่หนาวเย็นและแห้งได้ พัดผ่านส่วนบนของแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน ขณะที่พื้นผิวมีลมสงบและอากาศแห้ง ความกดอากาศสูงกําลัง แรงที่ปกคลุมในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้อากาศมีเสถียรภาพและมีชั้นของอุณหภูมิ ผกผันปกคลุมทําให้การเคลื่อนตัวขึ้นในแนวดิ่งของอากาศและสารพิษเป็นไปได้ยาก ฝุ่นละอองขนาด เล็ก (PM10) และสารพิษในอากาศฟุ้งกระจายอยู่เหนือพื้นดินภายใต้ระดับชั้นอุณหภูมิผกผัน การพัดพาฝุ่นละอองขนาดเล็กตามลมจากบริเวณที่มีการเผาชีวมวลในภาคเหนือของประเทศ ไทยและตามชายแดนระหว่างประเทศมีบทบาทสําคัญในการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในแอ่ง เชียงใหม่-ลําพูน ทําให้มีปริมาณฝุ่นเพิ่มเป็น 303.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 171.3 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 และพ.ศ.2551 ตามลําดับ จากการตรวจวัด ณ สถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์ราชการรวมฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมควบคุมมลพิษ การพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า 5 วัน ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กระทําด้วยแบบจําลอง MMS ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2551 เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังปัญหามลภาวะอากาศ เมื่อวิเคราะห์ สภาพอากาศ พบชั้นอุณหภูมิผกผันที่ระดับความสูง 1-2 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน ค่าตัวแปรที่พยากรณ์จาก แบบจําลอง MM5 เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ และฝน สอดคล้องกับค่าตรวจวัดเป็นอย่างดี

Author

รศ.ดร. เจียมใจ เครือสุวรรณ และคณะ

Journal

กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551

Keywords

การเฝ้าระวัง, มลภาวะทางอากาศ, แบบจำลองMM5, การวิเคราะห์สภาพอากาศ

References

http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1462052