การสะสมโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix casta) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Abstract

""การสะสมโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix casta) บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าว เป็นบริเวณที่ชุมชนมาเก็บ หอยตลับไปบริโภค โดยทำการศึกษาฤดูฝน (เดือนกันยายน) และฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม) ทำการศึกษา โลหะหนักในหอยตลับตามพฤติกรรมการบริโภค คือ ในหอยตลับสด ในหอยตลับแช่น้ำทะเลและ ในหอยตลับต้ม โดยโลหะหนักที่ทำการศึกษา มี 6 ชนิด คือ สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) และนิเกิล (Ni) ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยการสะสมโลหะหนัก ในหอยตลับสด ในหอยตลับแช่น้ำทะเล และในหอยตลับต้ม พบสารหนู (As) มากที่สุด คือ 0.01556 0.01152 และ 0.03028 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ และเมื่อทำการเปรียบเทียบความเข้มข้น ของโลหะหนักที่สะสมในหอยตลับพบว่า ปริมาณโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2529) ที่กำหนดค่าสารหนู (As) อยู่ที่ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถรับประทานได้ ปลอดภัยจากโลหะหนักตกค้าง ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค""

Author

""สิริภัทรา พลหล้า อรอนงค์ ผิวนิล วศิน อิงคพัฒนากุล เกษม จันทร์แก้ว ""

Journal

วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม ปีที่ 18 ฉบับ 1 ตุลา - ธันวา 2559

Keywords

หอยตลับ, โลหะหนัก, แหลมผักเบี้ย, เพชรบุรี

References

http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all