เกมส์คอมพิวเตอร์ในการจัดการคุณภาพอากาศสำหรับเด็ก

Abstract

เกมส์คอมพิวเตอร์สําหรับการจัดการคุณภาพอากาศสําหรับเด็กนี้ถือว่าเป็นการจัดความรู้สู่เยาวชน กล่าวคือ เป็นการนําผลงานวิจัยในชุดโครงการวิจัยคุณภาพอากาศจํานวน 3 โครงการ คือ 1. “โครงการศึกษาหาสัดส่วนของแหล่งกําเนิดฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดย ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ ซึ่งผลการศึกษาทําให้ทราบปริมาณมลพิษที่ปลดปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ เช่น รถประเภทต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ เป็นต้น 2. “การประเมินอัตราการตาย อัตราป่วยและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ อันเนื่องจากมลพิษทาง อากาศในกรุงเทพมหานคร” โดย ผศ. (พิเศษ) ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ และทีมงาน 3. “ความสัมพันธ์ของระดับฝุ่นขนาดเล็กกับความแปรผันได้ของอัตราการเต้นของหัวใจในกลุ่มประชา กรผู้ใหญ่ในประเทศไทย” โดย นพ. สัมมน โฉมฉาย ซึ่งผลการศึกษาทําให้ทราบถึงผลกระทบของมลพิษทาง อากาศต่อสุขภาพ จากนั้นนําผลการศึกษาทั้งหมดมาพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์ในการจัดการคุณภาพอากาศสําหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ และมีส่วนร่วมในการทําให้เมืองน่าอยู่ต่อไป

Author

สุวรรณี อัศวกุลชัย

Journal

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2546

Keywords

มลพิษทางอากาศ, สุขภาพ, โปรแกรมจัดการคุณภาพอากาศ

References

http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=240978